Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1993 z dne 19. 11. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1993 z dne 19. 11. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2285. Zakon o parlamentarni preiskavi (ZPPre)

Poslovniki

2286. Poslovnik o parlamentarni preiskavi

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2287. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2288. Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles Ministrstva za znanost in tehnologijo
2289. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2290. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
2291. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov
2292. Sklep o osnovi za obračun plač
2329. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz evropskih držav

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2330. Pravilnik o arbitražnem postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije

OBČINE

Brežice

2295. Sklep o spremembi Pravilnika o kriterijih za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za pospeševanje gospodarskega razvoja v občini Brežice

Celje

2296. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjske lekarne
2297. Odlok o Spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in XIII - Sp. Hudinja
2298. Odlok o lokacijskem načrtu za zgraditev centralne čistilne naprave Celja, za rekonstrukcijo lokalne ceste št. 2357 ter za zgraditev brvi čez Savinjo v Tremerju in Košnici
2299. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 so leta 1990
2300. Odlok o lokacijskem načrtu za zgraditev magistralnega plinovoda Štore - Laško za odsek na območju občine Celje
2301. Odlok o poprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti m2 stavbnega zemljišča v občini Celje
2302. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
2303. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za poslovni objekt na parc. št. 630 k.o. Teharje, ki ga je izdelal Razvojni center - Planiranje pod št. 228/93 v septembru 1993

Kamnik

2304. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta K-7 Alprem

Krško

2305. Odlok o ureditvenem načrtu Staro mestno jedro II - Krško
2306. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu ožjega ureditvenega območja I. zgodovinskega jedra mesta Krško
2307. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško
2308. Odlok o zazidalnem načrtu bencinski servis Senovo
2309. Odlok o zazidalnem načrtu Polšca - vzhod

Ljubljana

2293. Sklep o ugotovitvi lastnine mesta Ljubljane
2294. Pravilnik o spremembah pravilnika o podeljevanju nagrade Marjana Rožanca

Ljubljana-Šiška

2310. Sklep o soglasju za uvedbo 40-urnega delovnega tedna v osnovnih šolah na območju občine Ljubljana Šiška in Knjižnice Šiška
2311. Sklep o soglasju za uvedbo 40-urnega delovnega tedna v vzgojnovarstvenih zavodih na območju občine Ljubljana Šiška

Metlika

2312. Spremembe in dopolnitve Dolgoročnega plana občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in Družbenega plana občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 1990

Murska Sobota

2313. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju KS Rakičan
2314. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 25.10.1993 za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Rakičan

Radovljica

2315. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za Centralno območje Radovljica
2316. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno cono Lisice

Škofja Loka

2317. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Škofja Loka
2318. Odlok o dopolnitvi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
2319. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v občini Škofja Loka
2320. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v občini Škofja Loka

Šmarje pri Jelšah

2321. Statut občine Šmarje pri Jelšah
2322. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah
2323. Odlok o ugotovitvi, kateri prostorski izvedbeni akti so v skladu s sprejetimi planskimi dokumenti občine
2324. Odlok o ustanovitvi sklada za razvoj obrti in podjetništva Šmarje pri Jelšah
2325. Odlok o poslovnem času o občini Šmarje pri Jelšah
2326. Sklep o določitvi pogojev in postopka za prodajo nepremičnin
2327. Dopolnitev odredbe o ureditvi cestnega prometa v mestu Rogaška Slatina

Trebnje

2328. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu, dne 7.11.1993, za uvedbo občinskega samoprispevka za izgradnjo doma starejših občanov v občini Trebnje

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka za del območja KS Orešje-Doline, naselje Pince (Lendava)
2. Popravek odredbe o ureditvi prometa v mestu Metlika
AAA Zlata odličnost