Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1992 z dne 3. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1992 z dne 3. 4. 1992, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

851. Odlok o najnižjih zavarovalnih zneskih, na katere se mora skleniti zavarovanje proti avtomobilski odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam
852. Odlok o kriterijih za razporejanje državljanov na dolžnosti v obrambi in zaščiti

Sklepi

853. Sklep o plačevanju participacije v zdravstvu, delnih in popolnih oprostitvah ter o povračilih
854. Sklep o koeficientih za določanje osebnih dohodkov

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

808. Pravilnik o izvajanju nabora in napotitve
855. Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje
857. Sklep o povečanju denarnih nadomestil
858. Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov
859. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih

BANKA SLOVENIJE

860. Sklep o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

809. Spremembe in dopolnitve pravilnika o organizaciji in postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije
810. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 1992
811. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
812. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
813. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
814. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
815. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
816. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
817. Sklep o uskladitvi pokojnin, uveljavljenih od 1. aprila 1992
818. Sklep o uskladitvi pokojnin, uveljavljenih v času od 1. januarja 1991 do 21. marca 1991
856. Odredba o določitvi odkupne cene mleka

OBČINE

Celje

819. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Celje za leto 1991
820. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uskladitvi in sprejetju urbanističnih projektov, izdelanih po določilih zakona o urbanističnih projektih
821. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za tehnološko-ekološko sanacijo in rekultiviranje komunalnega odlagališča v Bukovžlaku
822. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dobrna
823. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Gospodarska cona" v Celju
824. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje vrtnarije in stanovanjsko območje "Na Špici" v Medlogu

Idrija

825. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor združenega dela Skupščine občine Idrija za 11. in 12. volilno enoto

Ljubljana Vič-Rudnik

836. Sklep o povečanju najemnin za stanovanja, katerih lastnik je občina Ljubljana Vič-Rudnik

Ljubljana-Center

826. Odlok o ustanovitvi osnovne šole Ledina
827. Odlok o ustanovitvi osnovne šole Majde Vrhovnik
828. Odlok o ustanovitvi osnovne šole Prežihov Voranc
829. Odlok o ustanovitvi osnovne šole Prule
830. Odlok o ustanovitvi osnovne šole Vodmat
831. Odlok o ustanovitvi osnovne šole Toneta Čufarja
832. Odlok o ustanovitvi osnovne šole Poljane
833. Odlok o ustanovitvi zavoda za usposabljanje - Janez Levec
834. Odlok o ustanovitvi vzgojnovarstvenega zavoda Ljubljana Center
835. Odlok o osnovah in merilih za delitev sredstev za krajevne skupnosti občine Ljubljana Center

Ljutomer

837. Odlok o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer

Logatec

838. Odredba o določitvi najvišjih cen
839. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Rovte
840. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 22. 3. 1992 za uvedbo samoprispevka na območju KS Rovte

Novo mesto

841. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Novo mesto za leto 1991
842. Odlok o proračunu občine Novo mesto za leto 1992
843. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
844. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Novo mesto za leto 1992
845. Sklep o javni razgrnitvi osnutka urbanistične zasnove Novega mesta kot sestavnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
846. Sklep o povprečni gradbeni ceni za 1 m2 koristne stanovanjske površine za potrebe odmere davka od premoženja za leto 1992

Žalec

847. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Žalec za leto 1991
848. Odlok o proračunu občine Žalec za leto 1992
849. Odlok o davkih občanov
850. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju KS Andraž

POPRAVKI

1. Popravek soglasja k tarifnim postavkam za prodajo električne energije
2. Popravek odredbe o načinu obračunavanja zamudnih obresti
3. Popravek sklepa o uskladitvi starostne pokojnine kmetov
4. Popravek sklepa o določitvi poprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, poprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju občine Novo mesto za leto 1991
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti