Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1992 z dne 3. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1992 z dne 3. 4. 1992, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

851. Odlok o najnižjih zavarovalnih zneskih, na katere se mora skleniti zavarovanje proti avtomobilski odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam
852. Odlok o kriterijih za razporejanje državljanov na dolžnosti v obrambi in zaščiti

Sklepi

853. Sklep o plačevanju participacije v zdravstvu, delnih in popolnih oprostitvah ter o povračilih
854. Sklep o koeficientih za določanje osebnih dohodkov

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

808. Pravilnik o izvajanju nabora in napotitve
855. Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje
857. Sklep o povečanju denarnih nadomestil
858. Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov
859. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih

BANKA SLOVENIJE

860. Sklep o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

809. Spremembe in dopolnitve pravilnika o organizaciji in postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije
810. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 1992
811. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
812. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
813. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
814. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
815. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
816. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
817. Sklep o uskladitvi pokojnin, uveljavljenih od 1. aprila 1992
818. Sklep o uskladitvi pokojnin, uveljavljenih v času od 1. januarja 1991 do 21. marca 1991
856. Odredba o določitvi odkupne cene mleka

OBČINE

Celje

819. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Celje za leto 1991
820. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uskladitvi in sprejetju urbanističnih projektov, izdelanih po določilih zakona o urbanističnih projektih
821. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za tehnološko-ekološko sanacijo in rekultiviranje komunalnega odlagališča v Bukovžlaku
822. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dobrna
823. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Gospodarska cona" v Celju
824. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje vrtnarije in stanovanjsko območje "Na Špici" v Medlogu

Idrija

825. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor združenega dela Skupščine občine Idrija za 11. in 12. volilno enoto

Ljubljana Vič-Rudnik

836. Sklep o povečanju najemnin za stanovanja, katerih lastnik je občina Ljubljana Vič-Rudnik

Ljubljana-Center

826. Odlok o ustanovitvi osnovne šole Ledina
827. Odlok o ustanovitvi osnovne šole Majde Vrhovnik
828. Odlok o ustanovitvi osnovne šole Prežihov Voranc
829. Odlok o ustanovitvi osnovne šole Prule
830. Odlok o ustanovitvi osnovne šole Vodmat
831. Odlok o ustanovitvi osnovne šole Toneta Čufarja
832. Odlok o ustanovitvi osnovne šole Poljane
833. Odlok o ustanovitvi zavoda za usposabljanje - Janez Levec
834. Odlok o ustanovitvi vzgojnovarstvenega zavoda Ljubljana Center
835. Odlok o osnovah in merilih za delitev sredstev za krajevne skupnosti občine Ljubljana Center

Ljutomer

837. Odlok o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer

Logatec

838. Odredba o določitvi najvišjih cen
839. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Rovte
840. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 22. 3. 1992 za uvedbo samoprispevka na območju KS Rovte

Novo mesto

841. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Novo mesto za leto 1991
842. Odlok o proračunu občine Novo mesto za leto 1992
843. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
844. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Novo mesto za leto 1992
845. Sklep o javni razgrnitvi osnutka urbanistične zasnove Novega mesta kot sestavnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
846. Sklep o povprečni gradbeni ceni za 1 m2 koristne stanovanjske površine za potrebe odmere davka od premoženja za leto 1992

Žalec

847. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Žalec za leto 1991
848. Odlok o proračunu občine Žalec za leto 1992
849. Odlok o davkih občanov
850. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju KS Andraž

POPRAVKI

1. Popravek soglasja k tarifnim postavkam za prodajo električne energije
2. Popravek odredbe o načinu obračunavanja zamudnih obresti
3. Popravek sklepa o uskladitvi starostne pokojnine kmetov
4. Popravek sklepa o določitvi poprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, poprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju občine Novo mesto za leto 1991
AAA Zlata odličnost