Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2022 z dne 23. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2022 z dne 23. 3. 2022, Kazalo


MINISTRSTVA

786. Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin
787. Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad
788. Sklep o določitvi rokov za opravljanje izpitov in drugih obveznosti za dijake zaključnih letnikov v šolskem letu 2021/2022
789. Odredba o spremembi Odredbe o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči
790. Navodilo o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokov izplačil za financiranje dodatka in potnih stroškov zaposlenih zaradi začasne razporeditve zaradi nujnih delovnih potreb
791. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2022
824. Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022

USTAVNO SODIŠČE

792. Odločba o razveljavitvi 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem, kolikor kategorizira javno pot, številka odseka 540671, Šenturška Gora–Križišče, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška Gora

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

793. Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev
794. Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije
795. Razlaga Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPK)
796. Odločba o prenehanju veljavnosti Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja

OBČINE

Ajdovščina

797. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina

Gornji Petrovci

798. Letni program športa v Občini Gornji Petrovci za leto 2022

Idrija

799. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu SOČA

Kranj

800. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1006/2 (ID 7145579), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1025/2 (ID 7145574) in katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2801/4 (ID 7112471)
801. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 22/21 (ID 7078935)
802. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2129 SPODNJA BESNICA parcela 100/13 (ID 7176556)
803. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 647/2 (ID 7161630), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 648/2 (ID 7196591), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 648/6 (ID 7161631), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 655/2 (ID 7161638) in katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 613/2 (ID 7186370)

Krško

804. Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora na območju EUP BRE 026 (naselje Brestanica)
805. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra št. 2/2022
806. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2/2022

Pivka

807. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja v plačni razred

Sevnica

808. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti
809. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE131.pin
810. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
811. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Škofljica

812. Odlok o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Škofljica
813. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Škofljica

Zagorje ob Savi

814. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Zavoda za šport Zagorje ob Savi v plačni razred
815. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje ob Savi v plačni razred

Žalec

816. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog
817. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec
818. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže
819. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
820. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
821. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Žalec
822. Pravilnik o denarnih nagradah Občine Žalec športnikom za športne dosežke
823. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ŠE-1/15
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti