Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2022 z dne 23. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2022 z dne 23. 3. 2022

Kazalo

809. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE131.pin, stran 2162.

  
Na podlagi 15. in 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 29. redni seji dne 16. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE131.pin 
1. člen 
(1) S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča SE43.pin (Uradni list RS, št. 95/14, 15/15) (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – (v nadaljevanju: SD OPPN) je izdelala družba Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, pod št. 13/21.
2. člen 
Določbe tega odloka dopolnjujejo:
A) TEKSTUALNI DEL:
1. Opis prostorske ureditve;
2. Usmeritev načrtovane ureditve v prostor;
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave;
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve;
8. Načrt parcelacije;
9. Dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
10. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta;
11. Grafične priloge;
12. Seznam prilog;
13. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.
B) GRAFIČNI DEL:
1. Prikaz namenske rabe iz prostorskega akta 
M 1:5000
2. Območje SD OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 
M 1:1000
3. Geodetski načrt 
M 1:750
4. Ureditvena situacija
M 1:500
5. Prikaz prometne, komunalne in energetske infrastrukture 
M 1:500
6. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom
M 1:500
7. Geodetsko zazidalna situacija s prerezom
M 1:500
8. Prerezi 
M 1:250
3. člen 
(1) Predmet SD OPPN je del enote urejanja prostora SE131 površine cca 4.424,00 m².
(2) SD OPPN se nanaša na zemljišče s parc. št. 493/4, 493/6, 493/7, 493/5, 1517/6, ter del zemljišča s parc št. 493/20, 493/40, vse v k.o. 1379 – Sevnica.
4. člen 
V 6. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Dopustna je naslednja vrsta objektov glede na namen oziroma po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI): 12420 Garažne stavbe, 12203 Druge poslovne stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavb), 12301 Trgovske stavbe, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, 24205 drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.«.
5. člen 
Za 6. členom se doda novi 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen 
Na območju SD OPPN je po standardni klasifikaciji dejavnosti dovoljena: G Trgovina, O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti, Q Zdravstvo in socialno varstvo, S Druge dejavnosti.«.
6. člen 
Za 7. členom se doda novi 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen 
Na območju SD OPPN za arhitektonsko in krajinsko oblikovanje veljajo naslednja določila:
Zdravstveni dom Sevnica – nadzidava:
– lega objekta: obstoječa,
– horizontalni gabarit: okvirni po geodetski zazidalni situaciji oziroma se tlorisna zasnova prilagaja tehnološkim potrebam Centra za krepitev zdravja,
– vertikalni gabarit: višina nadzidanega dela znaša: 4,20 m (od kote tlaka novih prostorov) oziroma 3,90 m od obstoječe maske telovadnice, višina celotnega objekta: 7,59 m od kote tal pritličja, oziroma 8,56 m z vsemi konstrukcijskimi elementi na strehi; dovoljene so tolerance do ±10 %,
– konstrukcija: jeklena konstrukcija in lahke montažne stene,
– streha: ravna, minimalnega naklona,
– kritina: PVC membranska kritina z naravno zaščito ali brez in pločevina,
– fasada: nadzidava se izvede v svetlih oziroma belih reflektivnih tonih,
– oblikovanje odprtin: svobodno oblikovane.
Nadstrešnica Zdravstvenega doma Sevnica:
– lega objekta: po geodetsko zazidalni situaciji,
– horizontalni gabarit: po geodetsko zazidalni situaciji, tlorisna zasnova je lahko pravokotne, kvadratne ali nepravilne oblike,
– vertikalni gabarit: enako kot obstoječe,
– konstrukcija: jeklena montažna konstrukcija,
– streha: ravna minimalnega naklona skrita za masko,
– kritina: PVC membranska kritina, s svetlobnimi kupolami, transparentna z naravnim ali umetnim materialom.
Lekarna Sevnica:
Sklop A:
– lega objekta: obstoječa,
– horizontalni gabarit: okvirni po geodetski zazidalni situaciji, dovoljene so tolerance ±20 %.
– vertikalni gabarit: višina nadzidanega dela znaša: 7,40 m (od kote tlaka novih prostorov) oziroma 10,80 m od kote tlaka kleti do maske ravne strehe; dovoljene so tolerance do ±10 %,
– konstrukcija: klasična, obodne stene opečne z AB vezmi, medetažne plošče armirano betonske, temelji pasovni armirano betonski,
– streha: ravna minimalnega naklona,
– kritina: PVC membranska kritina z naravno zaščito ali brez, pločevina,
– fasada: prilagojena fasadi obstoječega objekta,
– oblikovanje odprtin: svobodno oblikovane.
Sklop B:
– lega objekta: po geodetsko zazidalni situaciji,
– horizontalni gabarit: okvirni po geodetski zazidalni situaciji, dovoljene so tolerance ±20 %,
– vertikalni gabarit: do 3,00 m,
– konstrukcija: montažna jekleno konzolno vpeta nadstrešnica,
– streha: enokapnica naklona do 10° ali ravna minimalnega naklona,
– kritina: transparentna z naravnim ali umetnim materialom.
Sklop C:
– lega objekta: po geodetsko zazidalni situaciji,
– horizontalni gabarit: okvirni po geodetski zazidalni situaciji, dovoljene so tolerance ±20 %,
– vertikalni gabarit: 7,40 m (od kote tlaka pritličja do maske ravne strehe; dovoljene so tolerance do ±10 %,
– konstrukcija: klasična, obodne stene opečne z AB vezmi, medetažne plošče armirano betonske, temelji pasovni armirano betonski,
– streha: ravna minimalnega naklona,
– kritina: PVC membranska krotina z naravno zaščito ali brez, pločevina,
– fasada: prilagojena fasadi obstoječega objekta,
– oblikovanje odprtin: svobodno oblikovane.«.
7. člen 
26. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Varstvo pred požarom:
V primeru eventualnega požara je vir gašenja hidrantno omrežje. Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom, zato je treba zagotoviti:
– potrebne odmike od meje parcele in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,
– manipulacijske poti oziroma površine za intervencijska vozila in
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Varstvo pred erozijo in plazovi:
Območje OPPN ni v erozijskem območju.
Kot ukrep varstva pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice, se v nadaljnjih fazah projektiranja, skladno s tem odlokom, pridobi mnenje geologa in v skladu z njim prilagodi način gradnje.
Za projektiranje manj zahtevnih in zahtevnih objektov se izdela geomehansko poročilo, ki natančneje določa vrsto temeljenja ter način odvodnjavanja padavinskih voda iz območja urejanja.
Vsi posegi v območju urejanja morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni skladno z geomehanskim poročilom.
V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po terenu.
Obravnavana prostorska ureditev se nahaja v VIII. stopnji evropske makroseizmične lestvice (EMS) potresne intenzitete s pospeškom tal 0,175 g. Pri načrtovanju nove zazidave in z njo povezanih ureditev je treba upoštevati projektni pospešek tal 0,175 v skladu za Eurocodom 8.«.
8. člen 
28. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Arhitektonske ovire:
Upoštevati je potrebno Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov.«.
9. člen 
V 33. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo določila za dozidavo lekarne, ki so navedena v 7. členu OPPN.«
10. člen 
SD OPPN je na vpogled na Občini Sevnica in na Upravni enoti Sevnica.
11. člen 
Nadzor nad izvajanjem SD OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
12. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0007/2020
Sevnica, dne 17. marca 2022
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost