Številka 199
Uradni list RS, št. 199/2021 z dne 22. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 199/2021 z dne 22. 12. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3971. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)
3972. Gradbeni zakon (GZ-1)
3973. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-I)
3974. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-1B)

Sklepi

3975. Sklep o imenovanju prve namestnice predsednika Računskega sodišča
3976. Sklep o razrešitvi člana Nacionalnega sveta za kulturo
3977. Sklep o imenovanju člana Nacionalnega sveta za kulturo
3978. Sklep o imenovanju predsednika Fiskalnega sveta
3979. Sklep o imenovanju članice Fiskalnega sveta
3980. Sklep o imenovanju člana Fiskalnega sveta
3981. Sklep o imenovanju namestnika varuha človekovih pravic
3982. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
3983. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov

Drugi akti

3984. Javni poziv humanitarnim organizacijam, vpisanim v razvid humanitarnih organizacij, za predlaganje kandidatov za dva člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

MINISTRSTVA

3985. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2022
3986. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o vozniškem izpitu

VRHOVNO SODIŠČE

3987. Odredba o spremembi Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

SODNI SVET

3988. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
3989. Odločba o prenehanju sodniške službe
3990. Odločba o prenehanju sodniške službe
3991. Odločba o prenehanju sodniške službe

OBČINE

Ankaran

3992. Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2022
3993. Ugotovitveni sklep o odstopu člana Občinskega sveta Občine Ankaran in prehodu mandata na naslednjo kandidatko z liste

Bovec

3994. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2022
3995. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3996. Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro

Brezovica

3997. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2022
3998. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2023
3999. Sklep o mreži javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju Občine Brezovica
4000. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2022

Črnomelj

4001. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črnomelj

Dobje

4002. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobje za leto 2021
4003. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2022

Dobrova-Polhov Gradec

4004. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec v Občini Dobrova - Polhov Gradec
4005. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec
4006. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4007. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Dol pri Ljubljani

4008. Odlok o spremembi Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani
4009. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dol pri Ljubljani
4010. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilu za delo odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in članov uredniškega odbora občinskega glasila
4011. Sklep o ugotovljeni javni koristi

Dravograd

4012. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dravograd

Gorenja vas-Poljane

4013. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2022

Grosuplje

4014. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G«

Hrpelje-Kozina

4015. Odlok o rebalansu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2022
4016. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Hrpelje - Kozina

Ig

4017. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2022
4018. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2022
4019. Sklep o določitvi cen programov vrtca v Javnem zavodu Vrtec Ig

Jesenice

4020. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2022
4021. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2023
4022. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice

Kamnik

4023. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni ureditvi parkiranja na območju Velike planine

Kočevje

4024. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022

Kostanjevica na Krki

4025. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2022
4026. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kostanjevica na Krki
4027. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2022

Kranjska Gora

4028. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2022
4029. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2022
4030. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2022

Laško

4031. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško

Litija

4032. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v Občini Litija in Občini Šmartno pri Litiji
4033. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

4034. Sklep o popravi Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 191 Podutik Kamna Gorica – zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca – Podutiška (del)

Mežica

4035. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Mežica
4036. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
4037. Poročilo o postopku za nadomestitev člana Občinskega sveta Občine Mežica
4038. Poročilo o postopku za nadomestitev člana Občinskega sveta Občine Mežica

Prebold

4039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Prebold
4040. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold
4041. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Sevnica

4042. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica 6 ter okoljskega poročila

Sežana

4043. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sežana

Slovenj Gradec

4044. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Slovenj Gradec
4045. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE-13 Logar v Mestni občini Slovenj Gradec
4046. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v Mestni občini Slovenj Gradec v enoti urejanja prostora OK-483; ID. št. 2584
4047. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.3)

Sodražica

4048. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2022

Šmartno pri Litiji

4049. Sklep o pripravi sedmih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
4050. Sklep o pripravi osmih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji

Štore

4051. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2022
4052. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2023

POPRAVKI

4053. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina
AAA Zlata odličnost