Uradni list

Številka 199
Uradni list RS, št. 199/2021 z dne 22. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 199/2021 z dne 22. 12. 2021

Kazalo

3973. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-I), stran 12606.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-I) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. decembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-304
Ljubljana, dne 17. decembra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI (ZZdrS-I) 
1. člen
V Zakonu o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) se besedilo 10.a člena spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe 5., 10. in prvega odstavka 12. člena tega zakona lahko zdravnik z osnovno licenco v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo samostojno opravlja zdravniško službo v omejenem obsegu, če je:
– zaključil izobraževanje na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji ali pridobil potrdilo o nostrifikaciji diplome tuje univerze ali mu je bila izdana odločba o enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktor medicine, pridobljena v postopku priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, in
– v Republiki Sloveniji opravil strokovni izpit.
Zdravnik lahko v obsegu samostojnega opravljanja zdravniške službe iz prejšnjega odstavka opravlja dela s področja urgentne medicine, to je nujnih zdravniških ukrepov, in v skladu s tem predpisuje zdravila in medicinske pripomočke.«.
2. člen 
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zdravnik, ki opravlja zdravniško službo, pri svojem delu uporablja slovenski jezik.
Znanje slovenskega jezika se dokazuje ob prijavi na strokovni izpit, in sicer:
– z dokazilom o zaključeni najmanj srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji,
– s potrdilom zbornice o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike ali
– z dokazilom javne visokošolske izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji ali tujini, ki poučuje in izvaja izpit iz slovenskega jezika kot drugi oziroma tuj jezik, o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika.
Ne glede na prejšnji odstavek zdravnik, ki je poklicno kvalifikacijo pridobil v drugi državi članici Evropske unije, državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji, dokazuje znanje slovenskega jezika v postopku vpisa v register zdravnikov pri zbornici.
Izvajalci zdravstvene dejavnosti za posamezno delovno mesto določijo potrebno stopnjo znanja slovenskega jezika. Pri pripravi akta iz prejšnjega stavka upoštevajo:
– stopnje znanja po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira, pri čemer se kot najnižjo stopnjo znanja določi raven B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira,
– zahtevnost delovnega mesta,
– način dela.
Ne glede na prejšnji odstavek se za zdravnike, ki opravljajo zdravniško službo v neposrednem stiku z bolniki, zahteva znanje slovenskega jezika za zdravnike na ravni C1 ter pisanje na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.
Potrdilo iz druge alineje drugega odstavka tega člena, s katerim se dokazuje raven znanja slovenskega jezika iz prejšnjega odstavka, izda zbornica na podlagi uspešno opravljenega preizkusa znanja iz slovenskega strokovnega jezika za zdravnike. Program preizkusa znanja iz prejšnjega stavka pripravi zbornica v sodelovanju z javno visokošolsko izobraževalno ustanovo v Republiki Sloveniji, na kateri se poučuje slovenščina kot drugi in tuji jezik in ki izvaja izpite iz znanja slovenskega jezika. Potrdilo iz tega odstavka se izda za namen opravljanja zdravniške službe pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe zagotovijo, da se na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, bolniku zagotovi pravica do sporazumevanja z zdravniki v italijanskem ali madžarskem jeziku na stopnji znanja iz četrtega in petega odstavka tega člena. Pravica iz prejšnjega stavka se lahko bolniku omogoči v najbližji bolnišnici, ki leži zunaj območja občin, v katerih živi avtohtona narodna skupnost, kadar na tem območju ni takšne ustanove.
Vsebino in potek preizkusa znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike ter obliko potrdila iz šestega odstavka tega člena določi zbornica v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje.
Stroške preizkusa znanja slovenskega jezika iz tega člena krije zdravnik.«.
3. člen 
V 12. členu se v tretjem odstavku besedilo »ministrstvo, pristojno za zdravje« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.
4. člen 
V 12.b členu se v drugem odstavku besedilo »ministrstvu, pristojnem za zdravje,« nadomesti z besedo »ministrstvu«.
V četrtem odstavku se besedilo »Ministrstvo, pristojno za zdravje,« nadomesti z besedo »Ministrstvo«.
5. člen 
V 14. členu se v četrtem odstavku besedilo »ministrstvu, pristojnem za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)« nadomesti z besedo »zbornici«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Po opravljenem strokovnem izpitu lahko sekundarij nadaljuje sekundariat, ki ga opravlja pri pooblaščenih izvajalcih iz 22. člena tega zakona, in sicer na specialističnem področju, upoštevajoč število razpoložljivih prostih delovnih mest za usposabljanje zdravnikov. Ne glede na prejšnji stavek sekundarij v okviru izbirnega dela sekundariata prve tri mesece opravi na področju družinske medicine ali urgentne medicine.«.
6. člen 
Za 15. členom se dodata nova 2.a oddelek in 15.a člen, ki se glasita:
»2.a Osnovna licenca 
15.a člen 
Zdravniku, ki uspešno opravi strokovni izpit, zbornica po uradni dolžnosti podeli osnovno licenco.
Osnovna licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost zdravnika za samostojno opravljanje zdravniške službe v mejah 10.a člena tega zakona.
Osnovna licenca je trajna, za njen začasni ali trajni odvzem pa se uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo začasni ali trajni odvzem licence, razen prve alineje tretjega odstavka 37. člena tega zakona.«.
7. člen 
V 21. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prvi stavek prejšnjega odstavka minister v predpisu iz prejšnjega odstavka na predlog zbornice predpiše tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki niso v mreži javne zdravstvene službe, in izvajajo pripravništvo, sekundariat ali specializacijo, kadar določenega usposabljanja ni mogoče izvesti pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe.«.
8. člen 
V 31. členu se v prvem odstavku za enajsto alinejo dodata novi dvanajsta in trinajsta alineja, ki se glasita:
»– datum in trajanje podeljene osnovne licence;
– datum podeljenega certifikata o posebnih znanjih in vrsto pridobljenega posebnega znanja;«.
Dosedanje dvanajsta do sedemnajsta alineja postanejo štirinajsta do devetnajsta alineja.
9. člen 
V 38. členu se v prvem odstavku za besedo »licence« doda besedilo »oziroma osnovne licence«.
V drugem odstavku se za besedo »licence« doda besedilo »oziroma osnovne licence«.
10. člen 
Za 38. členom se dodajo novi 8. oddelek ter 38.a in 38.b člen, ki se glasijo:
»8. Posebna znanja 
38.a člen 
Ne glede na prvi odstavek 35. člena tega zakona lahko zdravnik z licenco samostojno opravlja zdravniško službo tudi na strokovnem področju, ki ni del njegove licence, če za to področje pridobi posebna znanja.
Posebna znanja na določenem strokovnem področju lahko pridobi zdravnik z licenco po opravljenem usposabljanju in preizkusu znanja iz tega strokovnega področja.
Zdravniku iz prejšnjega odstavka, ki pridobi posebna znanja, zbornica na podlagi vloge podeli certifikat, ki dokazuje strokovno usposobljenost zdravnika za samostojno opravljanje zdravniške službe na strokovnem področju posebnega znanja in je javna listina (v nadaljnjem besedilu: certifikat o posebnih znanjih).
Veljavnost certifikata o posebnih znanjih je vezana na veljavnost licence zdravnika.
38.b člen 
Vsebine posebnih znanj iz prejšnjega člena pripravi Slovensko zdravniško društvo, sprejme pa zbornica v soglasju z ministrom.
Trajanje, obseg in potek usposabljanja za pridobitev posebnih znanj iz prejšnjega člena ter obliko, sestavine in postopek za podelitev, podaljšanje in odvzem certifikata o posebnih znanjih določi zbornica v soglasju z ministrom.«.
11. člen 
V 71. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. podeljuje, podaljšuje in odvzema licence oziroma osnovne licence ter podeljuje, podaljšuje in odvzema certifikate o posebnih znanjih;«.
Za 9. točko se doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. izdaja potrdila o preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezike za zdravnike;«.
Dosedanja 10. točka postane 11. točka.
V drugem odstavku se besedilo »2., 3., 4. in 9.« nadomesti z besedilom 2., 3., 4., 9. in 10.«
12. člen 
V 76. členu se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– pripravlja vsebine posebnih znanj iz 38.a člena tega zakona v sodelovanju z medicinsko fakulteto.«.
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
13. člen 
V 81. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. če opravlja zdravniško službo v nasprotju s 15., 15.a ali 20. členom tega zakona;«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 47/18 in 150/20), Pravilnik o vsebini in poteku sekundariata (Uradni list RS, št. 4/18), Pravilnik o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/15) in Pravilnik o zdravniškem registru (Uradni list RS, št. 35/00, 57/00 – popr., 43/04 in 31/10) se uskladijo s tem zakonom v treh mesecih od njegove uveljavitve.
Minister izda predpis iz osmega odstavka spremenjenega 11. člena zakona ter predpis iz spremenjenega 21. člena zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
Zbornica izda predpis iz drugega odstavka novega 38.b člena zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
15. člen 
Sekundariji, ki do vključno 31. maja 2022 začnejo opravljati izbirni del sekundariata, nadaljujejo s kroženjem v okviru izbirnega dela sekundariata v skladu s predpisi, ki so veljali v času začetka njihovega kroženja.
Zbornica začne s podeljevanjem osnovnih licenc v skladu s 15.a členom zakona po uradni dolžnosti zdravnikom, ki strokovni izpit opravijo po uveljavitvi tega zakona. Ne glede na prvi odstavek 15.a člena zakona zdravnikom, ki strokovni izpit opravijo pred uveljavitvijo tega zakona, zbornica izda osnovno licenco na podlagi njihove vloge.
Ministrstvo najpozneje do 31. maja 2022 posreduje zbornici nerešene prijave na strokovni izpit za zdravnike.
16. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določbe spremenjenega 11. člena, spremenjenega četrtega in petega odstavka 14. člena, spremenjenega 21. člena zakona ter novih 38.a in 38.b členov zakona se začnejo uporabljati 1. junija 2022.
Št. 501-01/21-53/24
Ljubljana, dne 9. decembra 2021
EPA 2311-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti