Uradni list

Številka 199
Uradni list RS, št. 199/2021 z dne 22. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 199/2021 z dne 22. 12. 2021

Kazalo

3992. Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2022, stran 12626.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) (v nadaljevanju: ZJF) in drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 21. redni seji dne 14. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Ankaran za leto 2022 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Ankaran za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Proračun sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ankaran.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
23.117.218,45
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.856.037,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
5.023.741,00
700
Davki na dohodek in dobiček
1.807.514,00
703
Davki na premoženje
2.786.726,00
704
Domači davki na blago in storitve
429.001,00
706
Drugi davki
500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.832.296,00
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.542.911,00
711
Takse in pristojbine
5.100,00
712
Globe in druge denarne kazni
51.500,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
450.000,00
714
Drugi nedavčni prihodki
1.782.785,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
13.022.743,20
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
13.022.743,20
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
691.545,29
730
Prejete donacije iz domačih virov
691.545,29
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
546.892,96
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
226.943,96
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
319.949,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0,00
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0,00
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
31.133.918,45
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.417.826,12
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.138.729,28
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
179.427,87
402
Izdatki za blago in storitve
2.886.168,97
403
Plačila domačih obresti
500,00
409
Rezerve
213.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.900.672,74
410
Subvencije
171.567,20
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
799.231,27
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
362.890,04
413
Drugi tekoči domači transferi
2.566.984,23
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
22.305.857,22
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
22.305.857,22
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
509.562,37
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
21.600,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
487.962,37
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–8.016.700,00
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
Dana posojila
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
0,00
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
Domače zadolževanje
0,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
550
Odplačila domačega dolga
0,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–8.016.700,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
8.016.700,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
8.016.700,00
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna in poraba sredstev)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana. Župan oziroma od njega pooblaščena oseba opravlja v okviru izvrševanja proračuna nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračuna glede zakonitosti, učinkovitosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev.
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi ter občinska uprava in njeni oddelki. Ti so odgovorni za porabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Proračunski uporabniki so dolžni koristiti sredstva le za namene, določene v posebnem delu proračuna in letnem načrtu razvojnih programov.
Proračunski uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi:
1. požarna taksa, ki se uporabi za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah, sofinanciranje opreme, usposabljanja in delovanja operativnih gasilskih enot širšega pomena, sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom, izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom;
2. sredstva sofinanciranja projektov, ki se uporabi za projekte same;
3. komunalni prispevki, ki se uporabi za gradnjo komunalne opreme;
4. sredstva turistične takse, ki se uporabi za spodbujanje razvoja turizma skladno s področnim zakonom;
5. sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki se uporabi za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo;
6. sredstva koncesijskih dajatev od dejavnosti gospodarjenje z loviščem, ki se uporabi za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire;
7. sredstva iz nadomestila za upravljanje državnih gozdov, ki se uporabi za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe.
O prerazporeditvi pravic porabe med področji proračunske porabe lahko odloča župan, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 30 % obsega področja proračunske porabe.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe odloča župan (do višine določene v prejšnjem odstavku) na podlagi predloga neposrednega uporabnika proračuna.
V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije.
Med izvrševanjem proračuna Občine Ankaran se lahko odpre nov konto za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje do 30. 7. 2022 ter z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih na podskupinah kontov znotraj podprogramov, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2023 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na določilo četrtega odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.
8. člen 
(proračunski skladi in rezerve) 
Proračunski sklad proračuna Občine Ankaran je proračunska rezerva, oblikovana skladno z zakonom, ki ureja javne finance.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 20.000,00 eurov.
Na predlog za finance pristojnega oddelka občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Med odhodki proračuna se predvidijo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo pri uporabnikih proračuna po namenih, na katere se nanašajo.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2022 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000,00 eurov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
10. člen 
(najem posojila) 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.
11. člen 
(pooblastila županu) 
Župan je poleg zakonskih ter ostalih pristojnosti po tem odloku pooblaščen, da:
– v postopkih priprave dokumentacije za potrebe izvedbe projektov načrtovanih v veljavnem proračunu oziroma načrtu razvojnih programov, potrjuje investicijsko dokumentacijo oziroma vse potrebne akte;
– lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov skladno s četrtim odstavkom 7. člena tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Ankaran v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2022.
Št. 4109-0018/2021
Ankaran, dne 6. decembra 2021
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Visto l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), l’articolo 29 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n. 11/11 – testo consolidato ufficiale, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 E 195/20 – dec. CC) (di seguito: ZJF) e il secondo comma dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15), il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella 21a seduta ordinaria del 14/12/2021 ha approvato il seguente
D E C R E T O 
sul bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l’anno 2022 
I. DISPOSIZIONE GENERALE 
Articolo 1 
(contenuti del decreto) 
Il presente decreto definisce il bilancio di previsione per l’anno 2022 per il Comune di Ancarano, le procedure di attuazione del bilancio di previsione, nonché l’entità d’indebitamento e delle fideiussioni del comune e del settore pubblico a livello comunale (di seguito nel testo: bilancio di previsione).
II. AMMONTARE DELLA PARTE GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E STRUTTURA DELLA PARTE SPECIFICA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
Articolo 2 
(struttura del bilancio di previsione e l'ammontare della parte generale del bilancio) 
Il bilancio di previsione è costituito da: una parte generale, una sezione particolare e il piano dei programmi di sviluppo.
La parte generale del bilancio di previsione prospetta il totale delle entrate e delle uscite in base alla ripartizione economica fino al livello dei conti.
La sezione particolare del bilancio è costituita dai piani finanziari dei fruitori diretti che sono suddivisi nelle seguenti parti del programma: i settori della spesa di bilancio, i programmi principali e sottoprogrammi previsti dalla classificazione pianificata delle uscite dei bilanci comunali. Il sottoprogramma è suddiviso nelle voci di bilancio, queste ultime invece nei sottogruppi dei conti e nei conti definiti dal piano dei conti previsto.
Il piano dei programmi di sviluppo è costituito dai progetti.
La sezione particolare del bilancio sino al livello delle partite di bilancio – dei conti ed il piano dei programmi di sviluppo sono allegati al presente decreto e vengono pubblicati sulla pagina internet del Comune di Ancarano.
La parte generale del bilancio al livello di sottogruppi di conti si determina nei seguenti importi:
I. TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
23.117.218,45
ENTRATE CORRENTI (70+71)
8.856.037,00
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700 +703 +704 +706)
5.023.741,00
700
Imposte sul reddito e sugli utili
1.807.514,00
703
Imposte patrimoniali
2.786.726,00
704
Imposte locali su beni e servizi
429.001,00
706
Altre imposte
500,00
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711 +712 +713 +714)
3.832.296,00
710
Partecipazione ai profitti ed entrate patrimoniali
1.542.911,00
711
Tasse e contributi
5.100,00
712
Sanzioni pecuniarie
51.500,00
713
Entrate da vendite e servizi
450.000,00
714
Altre entrate extratributarie
1.782.785,00
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE
13.022.743,20
720
Entrate ricavate dalla vendita di beni strumentali
0,00
721
Entrate ricavate da vendita di giacenze
0,00
722
Entrate ricavate dalla vendita di terreni e del patrimonio immateriale
13.022.743,20
73
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
691.545,29
730
Donazioni ed elargizioni da persone giuridiche nazionali
691.545,29
731
Donazioni ed elargizioni dall’estero
0,00
74
ENTRATE PROVENIENTI DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741)
546.892,96
740
Trasferimenti erariali da altri enti finanziari pubblici
226.943,96
741
Fondi percepiti dal bilancio dello stato e dal bilancio dell’Unione Europea
319.949,00
78
FONDI ACQUISITI DALL’UNIONE EUROPEA E DA ALTRI STATI (786+787)
0,00
786
Altri fondi dal bilancio dell’Unione Europea
0,00
787
Fondi percepiti da altre istituzioni comunitarie
0,00
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43)
31.133.918,45
40
SPESE CORRENTI (400+401 +402 +403 +409)
4.417.826,12
400
Salari ed altre erogazioni al personale dipendente
1.138.729,28
401
Contributi previdenziali dei datori di lavoro
179.427,87
402
Spese per beni e servizi
2.886.168,97
403
Spese per interessi in ambito nazionale
500,00
409
Fondi di accantonamento
213.000,00
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410 +411 +412 +413)
3.900.672,74
410
Sovvenzioni
171.567,20
411
Sovvenzioni a favore di singoli e nuclei familiari
799.231,27
412
Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni ed eventi no profit
362.890,04
413
Altri trasferimenti correnti in ambito nazionale
2.566.984,23
414
Trasferimenti all’estero
0,00
42
SPESE PER INVESTIMENTI (420)
22.305.857,22
420
Acquisto e costruzione di immobilizzazioni materiali
22.305.857,22
43
TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO (431+432)
509.562,37
431
Trasferimenti d’investimento a persone fisiche e giuridiche
21.600,00
432
Trasferimenti d’investimento a fruitori di bilancio
487.962,37
III. AVANZO (DISAVANZO) (I-II)
–8.016.700,00
75
IV. RIMBORSO DI CREDITI E ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (750+751+752)
0,00
750
Rimborso di crediti
0,00
751
Vendita di quote in capitale
0,00
752
Ricavato in seguito a privatizzazione
0,00
44
V. CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO DI QUOTE DI CAPITALE (440+441)
0,00
440
Concessione di crediti
0,00
441
Aumento di quote di capitale e investimenti finanziari
0,00
VI. PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV. – V.)
0,00
50
VII. INDEBITAMENTO
0,00
500
Indebitamento in ambito nazionale
0,00
55
VII. RIMBORSO DI DEBITI
0,00
550
Rimborso di debiti assunti in ambito nazionale
0,00
IX. INCREMETO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–8.016.700,00
X. INDEBITAMENTO NETTO (VII. – VIII.)
0,00
XI. FINANZIAMENTO NETTO (VI.+X.+IX.)
8.016.700,00
SALDO CONTO ALLA FINE DELL’ANNO PRECEDENTE
8.016.700,00
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO FINANZIARIO DELL’ANNO
III. PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO 
Articolo 3 
(attuazione del bilancio e utilizzo dei fondi)
Il bilancio per l’anno corrente viene attuato durante l’anno corrente.
Il bilancio viene attuato in conformità alle disposizioni della legge che disciplinano le finanze pubbliche ed alle derivanti norme attuative, nonché al presente decreto.
Il bilancio di previsione si attua a livello delle voci di bilancio – conti.
Il piano in vigore dei programmi di sviluppo per l’anno in corso deve essere armonizzato per l’anno in corso in linea con il bilancio in vigore.
Il Sindaco è responsabile dell’attuazione del bilancio. Il Sindaco è il mandante dell’utilizzo dei fondi del bilancio. Il Sindaco può autorizzare singoli dipendenti dell’amministrazione comunale o il vicesindaco per l’attuazione del bilancio. Il Sindaco, o la persona da lui autorizzata, svolge, nell’ambito dell’esercizio del bilancio, la supervisione sulla gestione finanziaria dei fruitori del bilancio per quanto riguarda la legittimità, l’efficienza e l’economia di utilizzo dei fondi di bilancio.
I fruitori diretti del bilancio sono gli organi comunali e l’amministrazione comunale, nonché i suoi dipartimenti, che sono responsabili per l’utilizzo dei fondi di bilancio in conformità alla finalità che è dimostrata nella sezione specifica del bilancio.
I fondi di bilancio possono essere utilizzati solo per le finalità specificate nel bilancio.
I fruitori del bilancio hanno l’obbligo di utilizzare i fondi solamente per le finalità sancite nella sezione particolare del bilancio di previsione e nel piano annuale dei programmi di sviluppo.
I fruitori hanno il divieto di assumere obblighi per conto del bilancio comunale in misura maggiore dei mezzi stanziati dal documento di previsione per le singole finalità.
I fondi del bilancio possono essere utilizzati solo se sono soddisfatte tutte le condizioni prescritte dalla legge e dal presente decreto per l’utilizzo dei fondi.
I contratti per l’acquisto di merce, la richiesta di servizi e l’aggiudicazione di lavori a carico dei fondi di bilancio possono essere stipulati solo in conformità alle norme sull’appalto pubblico.
Articolo 4 
(entrate e spese con destinazione specifica) 
Sono entrate finalizzate del bilancio di previsione oltre alle entrate determinate nella prima frase del primo comma dell'articolo 43 e nel primo comma dell'articolo 80 della Legge sulle finanze pubbliche, anche le seguenti entrate:
1. la tassa per la prevenzione degli incendi, da utilizzare per cofinanziare l'acquisto di veicoli antincendio e attrezzature di protezione e salvataggio per le unità antincendio, per cofinanziare attrezzature antincendio in generale, l’addestramento e il funzionamento di unità antincendio operative di maggiore interesse, per cofinanziare il funzionamento e l'equipaggiamento di altre unità antincendio, per cofinanziare la ricerca sulla sicurezza antincendio, l'istruzione e la formazione sulla protezione antincendio;
2. i mezzi per il cofinanziamento dei progetti, da utilizzare per i progetti stessi;
3. i mezzi provenienti dagli oneri di urbanizzazione, da utilizzare per la costruzione di infrastrutture comunali;
4. i mezzi provenienti dall’indennità di soggiorno, da utilizzare per lo sviluppo del turismo secondo la legge settoriale;
5. i mezzi provenienti dalle imposte di concessione per i giochi d’azzardo particolari, da utilizzare per ristrutturare infrastrutture locali e infrastrutture turistiche;
6. i mezzi provenienti dalle imposte di concessione in materia di gestione aziendale delle riserve di caccia, da utilizzare per attuare misure di conservazione e di investimento nelle risorse naturali;
7. i mezzi provenienti dalle imposte di concessione sullo sfruttamento delle foreste, da utilizzare per la costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura stradale locale.
Articolo 5 
(ridistribuzione dei diritti di utilizzo) 
Le basi per la ridistribuzione dei diritti d’utilizzo sono costituite dal bilancio di previsione approvato, le modifiche del bilancio di previsione o il bilancio rettificativo per l’anno di esercizio.
Al sindaco è conferito il potere di ridistribuire i diritti di utilizzo nella parte specifica del bilancio in conformità con la Legge sulle finanze pubbliche e il presente decreto, tra i diversi settori di spesa.
In merito alla ridistribuzione dei diritti d’utilizzo fra i settori di spesa di bilancio può decidere il sindaco, dove l'aumento o la diminuzione totale di ciascun settore non può superare il 30 % dell'ammontare totale del settore stesso.
In merito alla ridistribuzione dei diritti d’utilizzo, previsti nella parte specifica del bilancio di previsione, decide il Sindaco (fino l'ammontare specificato nel comma precedente), su proposta del diretto fruitore.
Nell’ammontare dei diritti di ridistribuzione non sono incluse le ridistribuzioni nell'ambito dei mezzi della riserva generale di bilancio.
Durante l'attuazione del bilancio di previsione del Comune di Ancarano, è possibile aprire un nuovo conto spese, se durante la pianificazione del bilancio non è stato possibile prevedere il destinatario dei fondi o il modo in cui sarebbe stato eseguito il progetto. Un nuovo conto può essere aperto nell’ambito della singola voce di bilancio e nell’ambito dei fondi disponibili per ogni singolo fruitore.
Il Sindaco con la relazione sull’attuazione del bilancio per il primo semestre sino al 30. 7. 2022 e con il conto conclusivo relaziona al Consiglio comunale in merito al bilancio di previsione valido per l’anno 2022 e la sua realizzazione.
Articolo 6 
(importo massimo ammissibile da gravare sui bilanci dei prossimi anni) 
Nell'anno in corso, un fruitore diretto può aggiudicare un contratto per l'intero valore del progetto per progetti inclusi nell'attuale piano del programma di sviluppo, a condizione che abbia pianificato diritti di spesa su linee di bilancio all'interno del bilancio approvato.
L'importo totale degli impegni dei fruitori diretti dovuti nei prossimi anni su sottogruppi di conti all'interno di sottoprogrammi non può superare il 70 % dei diritti di spesa nel piano finanziario approvato del fruitore diretto, di cui:
1. nel 2023 il 50 % dei diritti di consumo dichiarati e
2. negli altri anni a venire, il 20 % dei diritti di consumo dichiarati.
Le restrizioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo non si applicano per impegni basati su contratti di locazione, a meno che dal contratto non emerga che il diritto di proprietà passi o possa passare dal proprietario al locatario, l'assunzione di obblighi per la fornitura di energia elettrica, telefono, acqua, servizi municipalizzati e altri servizi necessari per il funzionamento operativo dei fruitori diretti, per l'assunzione di obblighi per contratti finanziati da fondi stanziati dall’UE, fondi stanziati da meccanismi finanziari e fondi da altri donatori e relative voci di partecipazione slovena.
Gli impegni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo vengono pianificati nel piano finanziario del fruitore diretto e nel piano dei programmi di sviluppo.
Articolo 7 
(monitoraggio e modifica del piano dei programmi di sviluppo) 
Il fruitore diretto del bilancio tiene il registro dei progetti secondo il piano in vigore dei programmi di sviluppo.
Le modifiche all'attuale piano di sviluppo rappresentano la classificazione di progetti nel piano di sviluppo e altre modifiche ai progetti.
Il fruitore diretto, entro il 31 gennaio dell'anno corrente, o entro 30 giorni dall'attuazione dell’assestamento del bilancio, deve armonizzare il piano di sviluppo con il bilancio in vigore. Discrepanze tra il bilancio in vigore e il piano dei programmi di sviluppo in vigore sono consentite solo nelle parti in cui i progetti sono finanziati con entrate finalizzate.
Dopo la scadenza del termine indicato nel comma precedente, il sindaco decide in merito alla modifica del valore dei progetti in vigore fino al 20 % del valore di base. Il Consiglio comunale decide in merito all’inserimento dei progetti nel piano dei programmi di sviluppo in vigore e a modifiche del valore del progetto che supera il 20 % del valore di base dello stesso.
Il sindaco, su proposta dell'fruente diretto, può modificare il Piano dei programmi di sviluppo per progetti cofinanziati dal bilancio statale o con Fondi europei, nonostante le disposizioni del quarto comma del presente articolo. Le modifiche ai sensi del presente comma vengono apportate in caso di necessaria armonizzazione del piano dei programmi di sviluppo per consentire l’uso di fondi statali o europei.
Articolo 8 
(fondi di bilancio e fondi di riserva) 
Il fondo di bilancio del bilancio del Comune di Ancarano è un fondo di riserva, formato secondo la Legge che regola le finanze pubbliche.
Sul fondo di riserva per il bilancio di previsione dell’anno 2022 si stanziano 20.000,00 euro.
Su proposta dell’organo competente per le finanze del Consiglio comunale il Sindaco decide sull’utilizzo dei fondi del fondo di riserva per le finalità di cui al secondo comma dell’articolo 49 della Legge sulle finanze pubbliche – ZJF e ne informa il Consiglio comunale con dei rapporti scritti.
Tra le spese del bilancio si prevedono pure i mezzi della riserva generale del bilancio. I mezzi per la riserva generale del bilancio si utilizzano per finalità impreviste, per le quali non sono stati stanziati mezzi nel bilancio, o per finalità, per le quali si accerta durante l’anno di esercizio che i mezzi stanziati a bilancio non sono sufficienti in quanto durante la stesura del bilancio di previsione non si potevano pianificare.
Il Sindaco ha la facoltà di decidere in merito all’utilizzo dei mezzi stanziati nella riserva generale del bilancio di previsione.
I mezzi della riserva generale utilizzati si collocano presso i fruitori in base alle finalità alle quali sono rilevati.
IV. PARTICOLARITA' DI GESTIONE E VENDITA DELLLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E FINANZIARIE 
Articolo 9 
(cancellazione dei debiti) 
Se vengono adempite le condizioni di cui all'articolo 77, terzo comma, della Legge sulle finanze pubbliche, nel 2022 il sindaco ha la facoltà di cancellare debiti di debitori nei confronti del comune per un importo totale massimo di 1.000,00 EUR.
Nei casi in cui il debito nei confronti di un singolo debitore non superi l’importo di due euro, l'importo viene cancellato dai libri contabili e non viene sommato nella quota di cui al primo comma del presente articolo.
Articolo 10 
(contrazione di prestiti) 
Se il bilancio non può essere equilibrato a causa di afflusso non uniforme delle entrate, può essere contratto un prestito per la copertura provvisoria delle spese, sino ad un massimo del 5 % dell'ultimo bilancio di previsione approvato.
Articolo 11 
(autorizzazioni al sindaco) 
Il Sindaco, oltre alle disposizioni di legge e del presente decreto, dispone dell’autorizzazione a decidere in merito:
– ai procedimenti di predisposizione documentale per l’attuazione dei progetti previsti nel bilancio in vigore o nel piano dei programmi di sviluppo, con approvazione del fascicolo dedicata all’investimento e di tutti gli atti necessari;
– alla modifica del valore dei progetti elencati nel piano di programmi di sviluppo conformemente all'articolo 7, paragrafo 4 del presente decreto.
V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 12 
Per il periodo di finanziamento temporaneo del Comune di Ancarano nell'anno 2022, nel caso in cui tale provvedimento dovesse dimostrarsi necessario, per lo stesso si applicano il presente decreto e l'atto di delibera sulla determinazione del finanziamento temporaneo.
Articolo 13 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e viene applicato a partire dal 1° gennaio 2022.
N. 4109- 0018/ 2021
Ancarano, 6 dicembre 2021
׀l Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti