Uradni list

Številka 199
Uradni list RS, št. 199/2021 z dne 22. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 199/2021 z dne 22. 12. 2021

Kazalo

4005. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 12654.

  
Na podlagi 28.b člena in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), 8. in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12, 43/19) in 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 31/12, 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 17. redni seji dne 15. decembra 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec 
1. člen 
Cene dnevnega programa predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec: Vrtec pri Osnovni šoli Dobrova in Vrtec pri Osnovni šoli Polhov Gradec (v nadaljevanju: vrtec) znašajo mesečno na otroka:
– za prvo starostno obdobje 539,00 EUR,
– za drugo starostno obdobje 405,00 EUR.
Za kombinirani oddelek se uporablja cena programa za prvo in drugo starostno obdobje.
2. člen 
Staršem otrok, za katere je Občina Dobrova - Polhov Gradec po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni program javnega vrtca na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec, se dodatno zniža tako, da v svojem plačilnem razredu plačajo:
– v programu prvega starostnega obdobja za 6 % nižjo ceno programa,
– v programu drugega starostnega obdobja za 3 % nižjo ceno programa.
Do dodatnih olajšav niso upravičeni otroci, ki obiskujejo vrtce izven območja Občine Dobrova - Polhov Gradec, razen v primeru, ko so bili s strani javnih vrtcev na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec zavrnjeni zaradi zasedenosti mest.
3. člen 
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 39,06 EUR mesečno na otroka. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil v višini 1,86 EUR na dan na otroka. Podatki so izračunani za povprečje 21 dni mesečno.
Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 8.00, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z istim dnem najave v sorazmernem deležu plačila vrtca. V primeru, da starši ne javijo odsotnosti otroka, se odbitek za prehrano upošteva pri obračunu z naslednjim dnem, in sicer po dejanski evidenci vrtca.
4. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Dobrova - Polhov Gradec po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo v naslednjih primerih:
– zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 15. junija do 15. septembra, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju enega ali dveh mesecev. Starši so dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje do 5. junija v tekočem letu za eno ali drugo obdobje odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 70 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.
– zaradi zdravstvenih razlogov, če je otrok zaradi bolezni ali poškodbe odsoten neprekinjeno več kot 15 delovnih dni, na podlagi dokazila o odpustu otroka iz bolnišnične oskrbe ali zdravniškega potrdila o otrokovi bolezni ali poškodbi. Vlogo z dokazilom morajo starši oddati najkasneje v roku 8 dni po zaključenem zdravljenju na Občino Dobrova - Polhov Gradec. Rezervacija se jim prizna za vse dni odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 70 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.
5. člen 
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Dobrova - Polhov Gradec po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, rezervacijo omogoča, pod pogoji navedenimi v sklepih posameznih občin.
6. člen 
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, lahko uveljavljajo pravice iz 2. in 4. člena tega sklepa le za otroka, za katerega se ne financira oziroma sofinancira plačilo staršev za programe v vrtcih iz državnega proračuna.
Staršem, ki uveljavljajo pravice iz 4. člena tega sklepa, jim dodatna znižanja plačila iz 2. člena tega sklepa ne pripadajo, prav tako se jim ne odštevajo stroški neporabljenih živil.
Pravice iz 4. člena tega sklepa veljajo tudi za starše s stalnim prebivališčem v Občini Dobrova - Polhov Gradec, ki imajo otroke vključene v vrtce v drugih slovenskih občinah.
7. člen 
Dodatna znižanja plačila, ugodnosti in rezervacije iz 2. in 4. člena tega sklepa lahko uveljavljajo le starši, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca.
V primeru zamude pri plačilu, vrtec lahko zaračuna zakonite zamudne obresti. Staršem, ki imajo neporavnane obveznosti plačila več kot en mesec od zapadlosti, vrtec pošlje pisni opomin za plačilo, v katerem določi rok za poravnavo zapadlih neporavnanih obveznosti, ki ne sme biti krajši od osmih dni in ne daljši od dveh mesecev z opozorilom, da se bo v primeru, če obveznost ne bo poravnana v navedenem roku, pred pristojnim sodiščem začel postopek za izterjavo neporavnanih obveznosti.
8. člen 
Vrednost vsake začetne ure varstva otroka preko poslovnega časa posamezne enote vrtca je 8,5 EUR. Plačilo so dolžni poravnati starši ne glede na njim določen plačni razred in občino stalnega bivališča.
9. člen 
Cena za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke, je sestavljena iz cene programa, v katerega je otrok vključen ter dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi, oziroma ustrezne zakonsko določene dokumentacije. Ti stroški so stroški dodatne strokovne pomoči, stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok ali stroški spremljevalca.
Vrtci, katerih ustanoviteljica je Občina Dobrova - Polhov Gradec, morajo v roku enega meseca po vključitvi otroka s posebnimi potrebami v redni program vrtca, o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za tega otroka obvestiti organ Občine Dobrova - Polhov Gradec, pristojen za predšolsko vzgojo.
10. člen 
Vrtec lahko v času šolskih počitnic, v času pred in med prazniki zaradi racionalne organizacije dela za določeno obdobje zapre posamezno enoto, če zagotovi vključitev otrok, ki v tem času potrebujejo vrtec, v dežurno enoto.
V kolikor starši, na obrazcu, ki ga je pripravil vrtec zaradi lažje organizacije dela v obdobju šolskih počitnic, vnaprej napovedo, da otrok bo v vrtcu, se jim ob morebitnem neprihodu zaračuna celotna oskrbnina in živila za dan neprihoda, razen v primeru zdravniškega opravičila oziroma potrdila pediatra, s katerim se morajo starši izkazati v roku 5 delovnih dni od ponovne prisotnosti otroka v vrtcu.
11. člen 
Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam na podlagi obračunov vrtcev pristojni organ občinske uprave.
12. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 47/19).
13. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022.
Št. 007-0016/2021-1
Dobrova, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar

AAA Zlata odličnost