Številka 168
Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2923. Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (OdPSD20–22-C)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2924. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike
2925. Ukaz o postavitvi stalnega opazovalca Republike Slovenije pri Organizaciji ameriških držav

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2926. Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi zahtev glede učinkovitosti in interoperabilnosti nadzora za enotno evropsko nebo
2927. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Laze 2 v občini Kočevje
2928. Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo glavne ceste G2-102/1038 Bača–Dolenja Trebuša
2929. Uredba o spremembi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper
2930. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
2931. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje
2932. Uredba o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
2933. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih in okoliščinah ugotavljanja pogojev pridobitve državljanstva Republike Slovenije v postopku naturalizacije

MINISTRSTVA

2934. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu
2935. Pravilnik o organizaciji in izvajanju verske duhovne oskrbe v domovih za starejše
2936. Odločba o prenehanju ustanove z imenom USTANOVA FUNDACIJA SAMOROG.SI
2937. Odločba o soglasju k spremembam Akta o ustanovitvi ustanove »Ustanova RDEČA ŽOGA«
2992. Odredba o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

USTAVNO SODIŠČE

2938. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o volitvah v Državni zbor ni v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2993. Uradni podatki o številu okuženih po statističnih regijah

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2939. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani
2940. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost

OBČINE

Ajdovščina

2941. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II

Brezovica

2942. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Brezovica
2943. Odlok o spremembah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Celje

2944. Dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje
2945. Odlok o preoblikovanju zavoda ZELENICE, javni gospodarski zavod za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin v Javno podjetje ZELENICE, družba za urejanje zelenih in drugih javnih površin, d.o.o.
2946. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje
2947. Odlok o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever
2948. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ohranjanju in vzpodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015–2020
2949. Sklep št. 2/2020 o ugotovitvi javne koristi v k.o. Bukovžlak
2950. Sklep št. 4/2020 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

Cerkno

2951. Odlok o spremembah in dopolnitvah 07 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno
2952. Odlok o spremembah in dopolnitvah 01 Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Rekonstrukcija vodotoka Cerknica in Cvetkove ulice, ceste R3T912, v Cerknem

Črnomelj

2953. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Župančičevih priznanjih
2954. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2955. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Grosuplje

2986. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020
2987. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2202/4 in 2202/6, obe k.o. 1794 Račna
2988. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1669/2, k.o. 2642 Grosuplje

Idrija

2956. Sklep o pripravi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP ID_1/3_IGs Marof

Jesenice

2957. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice

Kočevje

2958. Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje (SD OPN 2 – nova gospodarska cona GATER)

Koper

2959. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju družinske medicine
2960. Odlok o spremembah Odloka o subvencioniranju varstva otrok

Kranj

2961. Obvezna razlaga 1.105 a točke 47. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj
2962. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Kranj
2963. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR PL 37

Kranjska Gora

2964. Odlok o ustanovitvi Komisije za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin
2965. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kranjska Gora
2966. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora
2967. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora

Ljubljana

2968. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana

Log-Dragomer

2969. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika

Murska Sobota

2970. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus)

Odranci

2989. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2020

Podčetrtek

2971. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Rečica ob Savinji

2972. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Rečica ob Savinji
2973. Sklep o lokacijski preveritvi na parc. št. 1022/4, 1022/5, 1022/7 in 1022/8, k.o. Homec v Občini Rečica ob Savinji – ID 1774
2974. Sklep o lokacijski preveritvi na parc. št. 150 in 152/1, k.o. Poljane v Občini Rečica ob Savinji – ID 1775

Ribnica

2990. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica št. 2 za leto 2020

Sevnica

2975. Sklep o postopku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo Loke vzhod (OPPN 46-05)
2976. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo in predelavo gradbenih odpadkov Kaplja vas (OPPN 32-01)
2991. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sveti Tomaž

2977. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

2978. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah
2979. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah

Štore

2980. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Velike Lašče

2981. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Velike Lašče
2982. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče

Železniki

2983. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča
2984. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki, za leto 2021
2985. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju Občine Železniki za leto 2021

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti