Uradni list

Številka 168
Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020

Kazalo

2945. Odlok o preoblikovanju zavoda ZELENICE, javni gospodarski zavod za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin v Javno podjetje ZELENICE, družba za urejanje zelenih in drugih javnih površin, d.o.o., stran 7556.

  
Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 666. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12 in 58/19) in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 1. izredni seji dne 10. 11. 2020 sprejel
O D L O K 
o preoblikovanju zavoda ZELENICE, javni gospodarski zavod za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin v Javno podjetje ZELENICE, družba za urejanje zelenih in drugih javnih površin, d.o.o. 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok ureja preoblikovanje zavoda ZELENICE, javnega gospodarskega zavoda za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin v javno podjetje, ki se ustanovi v statusni obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja zelenih in drugih javnih površin, ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in drugimi organi družbe, financiranje, javna pooblastila in druga temeljna vprašanja, pomembna za delovanje javnega podjetja.
2. člen 
(akt o preoblikovanju) 
Ta odlok predstavlja sklep o preoblikovanju oziroma soglasje ustanovitelja v smislu določb zakona, ki ureja gospodarske družbe.
3. člen 
(slovnična oblika) 
V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moško in žensko slovnično obliko.
II. PREOBLIKOVANJE ZAVODA 
4. člen 
(preoblikovanje) 
ZELENICE, javni gospodarski zavod za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin z matično številko 8557217000, vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod št. Srg 2019/46046, se preoblikuje v Javno podjetje ZELENICE, družba za urejanje zelenih in drugih javnih površin, d.o.o. v skladu s tem odlokom.
5. člen 
(univerzalno pravno nasledstvo) 
Javno podjetje ZELENICE, družba za urejanje zelenih in drugih javnih površin, d.o.o. je univerzalni pravni naslednik zavoda ZELENICE, javni gospodarski zavod za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin, matična številka: 8557217000.
III. USTANOVITELJ 
6. člen 
(ustanovitelj) 
(1) Ustanovitelj in edini družbenik Javnega podjetja ZELENICE, družba za urejanje zelenih in drugih javnih površin, d.o.o. je Mestna občina Celje.
(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet Mestne občine Celje (v nadaljevanju: mestni svet), razen če ta odlok, akt o ustanovitvi ali drugi predpisi ne določajo drugače.
IV. FIRMA IN SEDEŽ 
7. člen 
(firma in sedež) 
(1) Firma družbe je: Javno podjetje ZELENICE, družba za urejanje zelenih in drugih javnih površin, d.o.o.
(2) Skrajšana firma družbe je: ZELENICE, d.o.o.
(3) Sedež družbe je v Celju.
(4) Poslovni naslov družbe je: Cinkarniška pot 19, 3000 Celje.
(5) Sprememba poslovnega naslova družbe ne pomeni spremembe tega odloka. O spremembi poslovnega naslova družbe odloča direktor s soglasjem nadzornega sveta.
8. člen 
(žig) 
Družba lahko pri svojem poslovanju uporablja žig, logotip in druge dodatne sestavine. O obliki in uporabi žiga, logotipa oziroma drugih dodatnih sestavin odloča direktor.
V. DEJAVNOST 
9. člen 
(dejavnost družbe) 
(1) Družba v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarsko javno službo opravlja dejavnost urejanja, vzdrževanja in varstva zelenih in drugih javnih površin, skladno z določbami odloka, ki ureja urejanje, vzdrževanje in varstvo javnih zelenih in drugih površin v Mestni občini Celje in obsega zlasti:
– urejanje, vzdrževanje in varstvo drevnine in grmovnic na javnih zelenih površinah,
– urejanje, vzdrževanje in obnavljanje travnatih površin in cvetličnih nasadov,
– varstvo zelenih površin pred boleznimi, škodljivci in poškodbami,
– vzdrževanje in urejanje drugih javnih površin (npr. igrišč, mestne opreme),
– druga vzdrževalna dela, ki so potrebna za urejenost zelenih in drugih javnih površin.
(2) Družba opravlja tudi strokovne, tehnične in druge naloge, vezane na upravljanje stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, ki je preneseno v upravljanje družbe ter druge naloge, ki omogočajo njegovo smotrno in gospodarno rabo in razvoj.
(3) Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanja gospodarskih javnih služb, so pa pomembne za njeno poslovanje oziroma dopolnjujejo opravljanje gospodarskih javnih služb in zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost zaposlenih.
(4) Družba opravlja svoje dejavnosti predvsem na območju Mestne občine Celje. Zaradi boljše izkoriščenosti osnovnih sredstev in večje produktivnosti zaposlenih lahko svoje dejavnosti opravlja tudi na območju drugih občin, vendar to ne sme vplivati na kakovost opravljanja dejavnosti v Mestni občini Celje.
(5) Družba je dolžna svoje dejavnosti natančno opredeliti v aktu o ustanovitvi, skladno z veljavno klasifikacijo dejavnosti.
VI. OSNOVNI KAPITAL IN OSNOVNI VLOŽEK 
10. člen 
(osnovni kapital in osnovni vložek) 
(1) Osnovni kapital družbe znaša 10.000,00 EUR (z besedo: deset tisoč eurov 00/100).
(2) Osnovni kapital družbe predstavlja osnovni vložek ustanovitelja kot edinega družbenika v višini 10.000,00 EUR (z besedo: deset tisoč eurov 00/100), ki ima na tej podlagi en poslovni delež, ki znaša 100 % (z besedo: sto odstotkov) osnovnega kapitala družbe.
(3) Osnovni vložek je v celoti zagotovljen kot stvarni vložek, ki je podrobneje opredeljen v poročilu o stvarnih vložkih, ki je priloga in sestavni del akta o ustanovitvi, in se izroči družbi s posebnim aktom pred prijavo za vpis v register.
11. člen 
(ustanovitveni stroški) 
Ustanovitelj zagotovi sredstva za ustanovitev družbe in začetek nemotenega dela družbe. O zagotovitvi sredstev in pogojih njihove uporabe skleneta družba in ustanovitelj posebno pogodbo.
VII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE 
12. člen 
(odgovornost) 
(1) Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Ustanovitelj za obveznosti družbe ne odgovarja.
VIII. NAJEM, UPORABA IN UPRAVLJANJE OBJEKTOV IN NAPRAV 
13. člen 
(najem, uporaba in upravljanja) 
(1) Mestna občina Celje da družbi v najem, uporabo in upravljanje objekte, naprave in opremo za opravljanje dejavnosti, za katero je družba ustanovljena, po seznamu, ki je del pogodbe o poslovnem najemu.
(2) Družba stvarno premoženje, ki ji je bilo dano v najem, upravlja v imenu in za račun ustanovitelja in ga mora uporabljati kot dober gospodar in na način, kot to določajo zakon, ta odlok in pogodba o poslovnem najemu.
(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z najemom, uporabo in upravljanjem stvarnega premoženja se uredijo s posebno pogodbo, za podpis katere je pooblaščen župan.
(4) Najemnina za uporabo stvarnega premoženje je prihodek občine, iz katerega se prednostno poravnavajo stroški, nastali z vzdrževanjem najetega premoženja občine, kar se ustrezno specificira v pogodbi.
IX. UPRAVLJANJE DRUŽBE 
14. člen 
(organi družbe) 
Organi upravljanja družbe so:
– ustanovitelj,
– nadzorni svet in
– direktor.
1. Ustanovitelj
15. člen 
(ustanovitelj) 
(1) Mestna občina Celje kot ustanovitelj in edini družbenik samostojno odloča o vseh vprašanjih, o katerih odločajo družbeniki v skladu z zakonom, odlokom in aktom o ustanovitvi, pri čemer ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja mestni svet, če ta odlok ali akt o ustanovitvi ne določata drugače.
(2) Pristojnosti ustanovitelja podrobneje določa akt o ustanovitvi.
(3) Ustanovitelj, oziroma zanj župan, vse svoje odločitve vpisuje v knjigo sklepov.
2. Nadzorni svet
16. člen 
(nadzorni svet) 
(1) Družba ima nadzorni svet, ki šteje pet članov.
(2) Ustanovitelj imenuje štiri člane nadzornega sveta, enega člana pa voli svet delavcev.
(3) Nadzorni svet izmed svojih članov, ki jih je imenoval ustanovitelj, izvoli predsednika in njegovega namestnika.
(4) Člani nadzornega sveta so imenovani oziroma izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
(5) Pravice, obveznosti in pristojnosti nadzornega sveta podrobneje določa akt o ustanovitvi.
17. člen 
(odpoklic in razrešitev) 
(1) Član nadzornega sveta, ki ga je imenoval ustanovitelj, je lahko odpoklican pred potekom mandata, če tako sklene ustanovitelj.
(2) Član nadzornega sveta, ki ga je izvolil svet delavcev, je lahko razrešen pred potekom mandata, če tako sklene svet delavcev.
3. Direktor
18. člen 
(direktor) 
(1) Poslovanje in delo družbe vodi direktor, ki vodi posle družbe in jo zastopa.
(2) Direktorja skladno z zakonom in po postopku, določenem z aktom o ustanovitvi, imenuje in odpoklicuje nadzorni svet.
(3) Direktor se imenuje za mandatno dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
(4) Za odločanje o zadevah, ki se nanašajo na pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin, za najemanje ali dajanje posojil, garancij in poroštev ali če gre za vrednost posla, ki presega vrednost, določeno z aktom o ustanovitvi družbe, mora direktor pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta.
(5) Pravice, obveznosti in pristojnosti, pogoje za imenovanje direktorja in druga vprašanja se podrobneje določijo z aktom o ustanovitvi družbe.
X. POSLOVANJE DRUŽBE 
19. člen 
(financiranje dejavnosti) 
(1) Dejavnost družbe se financira iz naslednjih virov:
– iz sredstev proračuna ustanovitelja za izvajanje gospodarske javne službe,
– iz sredstev državnega proračuna, namenjenih sofinanciranju lokalnih gospodarskih javnih služb,
– iz prihodkov, doseženih v okviru izvajanja javnih služb,
– iz drugih virov, skladno z zakonom in občinskimi predpisi,
– iz prihodkov od opravljanja drugih dejavnosti družbe.
(2) Morebitno izgubo družbe pri opravljanju gospodarske javne službe, ki presega dobiček od opravljanja drugih dejavnosti, pokriva ustanovitelj v skladu z veljavnimi predpisi.
20. člen 
(poslovno leto) 
Poslovno leto je enako koledarskemu letu.
21. člen 
(poslovne knjige in poslovno poročilo) 
(1) Družba vodi poslovne knjige in izdela letno poročilo v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in drugimi predpisi.
(2) Roki za predložitev poslovnih poročil in izkazov, ki niso zakonsko določeni, se uredijo v posebnem aktu družbe.
(3) Obveznosti in pristojnosti v zvezi s poslovnimi poročili in računovodskimi izkazi se podrobneje določijo z aktom o ustanovitvi.
XI. JAVNA POOBLASTILA 
22. člen 
(javna pooblastila) 
Družba lahko izvaja javna pooblastila v okviru svoje dejavnosti, v obsegu in na način, ki ga določa zakon oziroma Mestna občina Celje s svojimi odloki oziroma drugimi splošnimi akti.
XII. AKTI DRUŽBE 
23. člen 
(akti družbe) 
(1) Akt o ustanovitvi družbe, v katerem se podrobneje določijo delovanje družbe, pristojnosti in odločanje organov družbe, pogoji in postopek imenovanja direktorja ter druga vprašanja, sprejme mestni svet.
(2) Direktor in nadzorni svet lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata splošne akte družbe.
XIII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE 
24. člen 
(trajanje družbe) 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas.
25. člen 
(prenehanje družbe) 
Družba lahko preneha le iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.
XIV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
26. člen 
(prehod pravic in obveznosti) 
Pogodbene in druge pravice in obveznosti ter pravna razmerja iz poslovanja in iz delovnih razmerij javnega gospodarskega zavoda v celoti preidejo na javno podjetje kot univerzalnega pravnega naslednika.
27. člen 
(nadaljevanje mandatov) 
(1) Direktor javnega gospodarskega zavoda nadaljuje z delom kot direktor družbe do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
(2) Dosedanji člani upravnega odbora javnega gospodarskega zavoda nadaljujejo z opravljanjem funkcije kot člani nadzornega sveta družbe do izteka mandatov, za katere so bili imenovani.
28. člen 
(veljavnost splošnih aktov) 
Do sprejetja splošnih aktov družbe smiselno veljajo splošni akti javnega gospodarskega zavoda ZELENICE za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin.
29. člen 
(izvedba preoblikovanja) 
Za vpis preoblikovanja javnega gospodarskega zavoda v javno podjetje v sodni/poslovni register poskrbi direktor družbe.
30. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ZELENICE za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin (Uradni list RS, št. 58/19 in 77/19), vendar se uporablja do vpisa javnega podjetja v sodni/poslovni register.
(2) Z dnem vpisa družbe v sodni/poslovni register preneha veljati Statut zavoda ZELENICE, javni gospodarski zavod za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin.
31. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3540-32/2020
Celje, dne 10. novembra 2020
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost