Uradni list

Številka 168
Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020

Kazalo

2946. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje, stran 7559.

  
Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 55. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje je Mestni svet Mestne občine Celje na 1. izredni seji dne 10. 11. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Uradni list RS, št. 37/97, 101/07, 99/12, 105/13 in 51/15) se v 2. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Logotip zavoda je sestavljen iz grafičnega simbola (znaka), imena ustanove in slogana. Znak se oblikuje po posebnem geometrijskem pravilu. Znak je sestavljen iz kratice “LUC”, v kateri je na spodnji strani “U” prekinjen, ter štirikotnika, ki je prekinjen ob straneh. Pod znakom je izpisano ime zavoda ter slogan “Ekipa dobrih ljudi”. Logotip je v črni barvi, razen levega dela črke “U” v znaku, ki je modre barve in desnega dela črke “U” v znaku, ki je zelene barve.«.
2. člen 
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavod je vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, razdelek organizacije za izobraževanje odraslih, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje.«.
3. člen 
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V odnosih z banko, Finančno upravo Republike Slovenije in drugimi institucijami ali organizacijami podpisuje dokumente zavoda direktor. Računovodja in drugi delavci, ki jih določi direktor, podpisujejo dokumente zavoda v mejah pisnih pooblastil, če imajo deponiran podpis pri Finančni upravi Republike Slovenije oziroma drugi instituciji v skladu z veljavno ureditvijo.«.
4. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti je dejavnost zavoda:
C/18.120
Drugo tiskanje,
C/18.130
Priprava za tisk in objavo,
C/18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
G/47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom,
G/47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
G/47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
I/56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati,
J/58.110
Izdajanje knjig,
J/58.130
Izdajanje časopisov,
J/58.190
Drugo založništvo,
J/59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J/59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J/59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J/59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov 
in muzikalij,
J/62.010
Računalniško programiranje,
J/62.020
Svetovanje o računalniških napravah 
in programih,
J/62.090
Druge z informacijsko tehnologijo 
in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J/63.990
Drugo informiranje,
L/68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
L/68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
M/69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje,
M/70.210
Dejavnost stikov z javnostjo,
M/70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
M/72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
M/73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij,
M/73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja,
M/74.200
Fotografska dejavnost,
M/74.300
Prevajanje in tolmačenje,
M/74.900
Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
N/77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
N/78.100
Dejavnost pri iskanju zaposlitve,
N/78.200
Posredovanje začasne delovne sile,
N/79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
N/82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev,
N/82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov 
in druge posamične pisarniške dejavnosti,
N/82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
N/82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje,
P/85
Izobraževanje,
P/85.10
Predšolska vzgoja,
P/85.200
Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
P/85.310
Srednješolsko splošno izobraževanje,
P/85/320
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
P/85.410
Posrednješolsko netercialno izobraževanje,
P/85.421
Višješolsko izobraževanje,
P/85.422
Visokošolsko izobraževanje,
P/85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje na področju športa 
in rekreacije,
P/85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje na področju kulture 
in umetnosti,
P/85.530
Dejavnost vozniških šol,
P/85.590
Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P/85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
Q/88.109
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe,
Q/88.910
Dnevno varstvo otrok,
Q/88.999
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve,
R/90.010
Umetniško uprizarjanje,
R/90.030
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
R/91.011
Dejavnost knjižnic,
R/91.012
Dejavnost arhivov,
R/93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
S/96.040
Dejavnosti za nego telesa,
S/96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.«.
5. člen 
V 12. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Predstavnika ustanovitelja imenuje Mestni svet. Vsaj en predstavnik ustanovitelja je član Mestnega sveta.«.
6. člen 
V 14. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Do izvolitve predsednika sveta zavoda vodi sejo sveta zavoda dotedanji predsednik sveta zavoda.«.
7. člen 
V 15. členu se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– odloča o pritožbah v zvezi s statusom udeležencev izobraževanja kot drugostopenjski organ,«.
8. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen 
(1) Za direktorja zavoda za izobraževanje odraslih je lahko imenovan, kdor ima:
– izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,
– pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja,
– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja in
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.
(2) Kandidat za direktorja mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.
(3) Mandat direktorja traja pet let.
(4) Postopek imenovanja direktorja se mora pričeti najmanj 4 mesece pred iztekom mandata dotedanjemu direktorju.
(5) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda.
(6) Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za direktorja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje andragoškega zbora in
– mnenje ustanovitelja.
(7) Ustanovitelj mora mnenje obrazložiti. Andragoški zbor o mnenju glasuje tajno.
(8) Če andragoški zbor ali ustanovitelj ne podata mnenja v 20 dneh od dneva, ko sta bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
(9) Po prejemu mnenj oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet zavoda odloči o imenovanju direktorja s sklepom. Svet zavoda o odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«.
9. člen 
V 25. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za strokovnega delavca zavoda, vendar največ za eno leto.
(2) Če svet zavoda petnajst dni pred prenehanjem mandata direktorja ne imenuje niti direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh ustanovitelj.«.
10. člen 
V 28. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Andragoški zbor ima naslednje naloge:
– obravnava strokovna vprašanja, povezana z izobraževalnim delom, in odloča o njih,
– daje mnenje k predlogu letnega delovnega načrta,
– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
– daje mnenje o kandidatih za imenovanje direktorja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih direktorja za napredovanje strokovnih delavcev ter
– opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom.«.
11. člen 
(1) V 29. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Strokovni aktivi se oblikujejo na posameznem izobraževalnem področju oziroma v dejavnosti in jih sestavljajo delavci iz posameznega izobraževalnega programa za odrasle oziroma dejavnosti.«.
(2) V drugem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– obravnava problematiko posameznega izobraževalnega področja oziroma dejavnosti,«.
12. člen 
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen 
Vodja izobraževalnega področja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti direktor, in obsegajo vsaj:
– vodenje dela strokovnega aktiva,
– načrtovanje in organiziranje izobraževanja odraslih,
– analiziranje izobraževalnega dela in njegovih rezultatov,
– spremljanje napredovanja udeležencev,
– opravljanje in organiziranje dejavnosti svetovanja in
– opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom.«.
13. člen 
V 32. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Strokovni delavci v javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle morajo izpolnjevati naslednje pogoje: obvladati slovenski knjižni jezik, imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje, imeti pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, in imeti opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja.
(3) Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri strokovnih delavcih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi. Ne glede na prejšnji odstavek je za učitelja v javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle ustrezna tudi pedagoško-andragoška izobrazba, pridobljena s študijskim programom za izpopolnjevanje po programu za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za predavatelje višjih strokovnih šol v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS.«.
14. člen 
V 33. členu se v drugem odstavku besedna zveza »šolsko upravo« nadomesti z besedno zvezo »svetom zavoda«.
15. člen 
V 38. členu se v prvem odstavku v drugi alineji beseda »ravnatelja« nadomesti z besedo »direktorja«.
KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-24/2019
Celje, dne 10. novembra 2020
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti