Uradni list

Številka 168
Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020

Kazalo

2944. Dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje, stran 7555.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 56. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19), in 55. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 27/14 in 39/19) je Nadzorni odbor Mestne občine Celje na 1. dopisni seji, ki je potekala od 3. 11. 2020 do vključno 4. 11. 2020 sprejel
D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A 
o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje 
1. člen 
V Poslovniku o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 27/14 in 39/19) se v 14. členu v šestem odstavku za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Rok za obravnavo in izdelavo poročila zaključnega računa proračuna za preteklo leto ne teče v času razglašenih izrednih razmer (npr. naravne nesreče, epidemije ipd.).«.
2. člen 
V 23. členu se v prvem odstavku v drugem stavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »razen kadar se zaradi razglašenih izrednih razmer nadzorni odbor ne more sestati (npr. naravne nesreče, epidemija ipd.).«.
3. člen 
V 44. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Rok iz prejšnjega odstavka ne teče v času razglašenih izrednih razmer (npr. naravne nesreče, epidemija ipd.).«.
4. člen 
V 47. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Roki iz prejšnjega odstavka v času razglašenih izrednih razmer (npr. naravne nesreče, epidemija ipd.) ne tečejo.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Dopolnitve tega poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-13/2018
Celje, dne 4. novembra 2020
Izidor Salobir 
predsednik 
Nadzornega odbora Mestne občine Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti