Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3686. Zakon o voznikih (ZVoz-1)
3687. Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1)
3688. Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (ZAGOPP)
3689. Zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica (ZZPISI)
3690. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-F)

MINISTRSTVA

3691. Pravilnik o uvrstitvi oseb na čakalni seznam zaradi zdravljenja s presaditvijo delov človeškega telesa
3692. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Luče (2016–2025)
3693. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krakovo (2016–2025)
3694. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žužemberk (2016–2025)
3695. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kras I (2016–2025)
3696. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Stojna (2016–2025)
3697. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dobovec - Kum (2016–2025)
3698. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Željne - Laze (2016–2025)
3699. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bistra - Borovnica (2016–2025)
3700. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Semič (2016–2025)
3701. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polhov Gradec (2016–2025)
3702. Pravilnik o seznamu izdanih računov in predložitvi podatkov davčnemu organu v zvezi z malim obsegom prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov
3703. Pravilnik o napovedi davka na darilo
3704. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

BANKA SLOVENIJE

3705. Sklep o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa
3706. Sklep o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor Banke Slovenije nad centralno depotno družbo
3707. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3708. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov Agenciji za trg vrednostnih papirjev
3709. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države
3710. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj
3711. Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
3712. Sklep o pravilih v zvezi s preglednostjo in celovitostjo trga za borznoposredniške družbe, večstranske sisteme trgovanja (MTF) in sistematične internalizatorje
3713. Sklep o registru odvisnih borznoposredniških zastopnikov
3714. Sklep o opredelitvi opravljanja pomožne dejavnosti k redni dejavnosti na ravni skupine in opredelitvi, kdaj se dejavnost opravlja občasno v okviru druge redne dejavnosti
3715. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic
3716. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina
3717. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana
3718. Tarife 2017 o vrednosti točke za letno plačilo na podlagi obvestila, za letno plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za letno plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
3719. Tarifa 2017 o letnih plačilih za izvajanje poštnih storitev
3720. Tarifa 2017 o vrednosti točke za letno plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
3721. Tarifa 2017 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa

OBČINE

Braslovče

3722. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2017

Črnomelj

3723. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2018

Ig

3724. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2017
3725. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2016

Kočevje

3726. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje

Kostanjevica na Krki

3727. Odlok o turistični taksi v Občini Kostanjevica na Krki
3728. Sklep o sprejemu Usklajenega predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjska gradnja Oštrc – Zahod«
3729. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kranj

3730. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017

Laško

3731. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016
3732. Odlok o spremembah in dopolnivah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017
3733. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu Občine Laško
3734. Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2017
3735. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3736. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Litija

3737. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2016
3738. Sklep o začasnem financiranju Občine Litija v obdobju 1. januar 2017–31. marec 2017

Ljubljana

3739. Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

Mozirje

3740. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2017
3741. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2017
3742. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3743. Sklep o višini subvencije omrežnine pri oskrbi s pitno vodo

Postojna

3744. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje POC Veliki Otok enota urejanja prostora PO 01 Veliki Otok – tehnološki park

Rečica ob Savinji

3745. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2017

Sevnica

3746. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
3747. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2017
3748. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2017
3749. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica

Straža

3750. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2017
3751. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Straža
3752. Odlok o blagovni znamki Občine Straža
3753. Sklep o prenehanju Proračunskega sklada Občine Straža za organizacijo Evropskega prvenstva v raftingu 2016

Šentrupert

3754. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2017

Škocjan

3755. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3756. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šmarješke Toplice

3757. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2017
3758. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prinovec

Štore

3759. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2017
3760. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Štore
3761. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore
3762. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore

Zagorje ob Savi

3763. Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi
3764. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi

Železniki

3765. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2016
3766. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2017
3767. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev v Občini Železniki
3768. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2017

Žirovnica

3769. Spremembe Statuta Občine Žirovnica
3770. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2017
3771. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
3772. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2017
3773. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti