Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016

Kazalo

3715. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic, stran 12815.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 254. člena, četrtega odstavka 255. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) ter drugega odstavka 292. člena v povezavi z 212. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 102/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic 
1. člen 
V Sklepu o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic (Uradni list RS, št. 1/16) se v prvem stavku 6. člena za besedilom »bilanco stanja« doda besedilo », izkaz poslovnega izida« in se črta beseda »celotnega«.
2. člen 
V tretjem odstavku 21. člena se črta drugi stavek.
3. člen 
V Prilogi 1 se v izkazu 1.5. Izkaz sprememb lastniškega kapitala za obdobje od __ do __ v drugi vrstici besedilo »(od 1 do 13)« nadomesti z besedilom »(od 1 do 12)«.
4. člen 
V Prilogi 2 se v 2.1. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IN IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA v razdelku B. Izkaz izida iz življenjskih zavarovanj pod II. Prihodki naložb v 2. Prihodki drugih naložb (v postavkah 2.1., 2.2. in 2.3. zavarovalnica ločeno izkazuje prihodke naložb v pridruženih družbah in v družbah v skupini) črta besedilo »(v postavkah 2.1., 2.2. in 2.3. zavarovalnica ločeno izkazuje prihodke naložb v pridruženih družbah in v družbah v skupini)«.
V razdelku C. Izračun čistega izida zavarovalnice se pod III. Prihodki naložb v 2. Prihodki drugih naložb (v postavkah 2.1., 2.2. in 2.3. zavarovalnica ločeno izkazuje prihodke naložb v pridruženih družbah in v družbah v skupini) črta besedilo »(v postavkah 2.1., 2.2. in 2.3. zavarovalnica ločeno izkazuje prihodke naložb v pridruženih družbah in v družbah v skupini)«.
V razdelku C. Izračun čistega izida zavarovalnice se pod XI. Poslovni izid poslovnega leta pred obdavčitvijo (I + II + III + IV – V – VI + VI – VIII + IX – X) v oklepaju besedilo »+ VI« nadomesti z besedilom »+ VII«.
V razdelku D. Izkaz vseobsegajočega donosa v II. Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi (a+b) se pod a) Postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid (1+2+3+4+5+6) postavka 3. Aktuarski čisti dobički/izgube za pokojninske programe spremeni tako, da se glasi:
»3. Aktuarski čisti dobički/izgube v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki«.
V 2.3. IZKAZI IZIDA SKLADOV, KI SE VODIJO LOČENO se v razdelku 2.3.b) Izkaz izida za druga zavarovanja, ki se vodijo ločeno (npr. za zavarovanja z naložbenim tveganjem) pod II. Prihodki od naložb besedilo »2. Prihodki drugih naložb« prenese v naslednjo, lastno vrstico.
V razdelku 2.3.c) Izkaz izida kritnega sklada za dodatno pokojninsko zavarovanje v času izplačevanja rent (dodatna in predčasna dodatna starostna pokojnina) se pod II. Prihodki od naložb besedilo »2. Prihodki drugih naložb« prenese v naslednjo, lastno vrstico.
5. člen 
PRILOGA 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je sestavni del in priloga tega sklepa.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, velja pa že za izdelavo letnega poročila za leto 2016.
Št. 00701-8/2015-15
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2017-1611-0016
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
Sergej Simoniti l.r.