Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3636. Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2017
3637. Uredba o državnem prostorskem načrtu za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Škofije
3638. Uredba o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba
3639. Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018
3640. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3641. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil
3642. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3643. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti
3644. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi
3645. Uredba o spremembi Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
3646. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
3647. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev
3648. Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče

Odloki

3649. Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018

Sklepi

3650. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2017
3651. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2017
3652. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2017
3653. Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2017
3654. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2017

Drugi akti

3655. Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega akta Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3656. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3657. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
3658. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3659. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2017
3660. Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2017
3661. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2017

OBČINE

Cerknica

3662. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del EUP GR 19 in del GR 15 v Grahovem – krajše: OPPN GR 19 – južni del
3663. Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica

Črenšovci

3664. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017

Dobje

3665. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju januar–marec 2017

Gorenja vas-Poljane

3666. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Poljane nad Škofjo Loko: POL-13

Horjul

3667. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul

Kočevje

3668. Odlok o financiranju krajevnih skupnostih Občine Kočevje

Log-Dragomer

3669. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Log - Dragomer za leto 2017

Nova Gorica

3670. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2017

Sežana

3671. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Sežana
3672. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o vzpostavitvi območij kratkotrajnega parkiranja

Sodražica

3673. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2016
3674. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017

Sveti Jurij ob Ščavnici

3675. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016
3676. Odlok o spremembi proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017
3677. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček

Šempeter-Vrtojba

3678. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017
3679. Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017 CPG
3680. Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017 VETERINA
3681. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017

Škofljica

3682. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2017
3683. Sklep o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Gospodarska cona Reber

Šmartno pri Litiji

3684. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017

Žiri

3685. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti