Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3673. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2016, stran 12688.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) ter 15. in 93. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 13. redni seji dne 14. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15, dalje odlok) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Rebalans 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.343.749
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.595.334
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.436.920
700
Davki na dohodek in dobiček 
1.315.604
703
Davki na premoženje 
80.510
704
Domači davki na blago in storitve 
40.806
706
Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
158.414
710
Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
111.647
711
Takse in pristojbine 
1.871
712
Globe in druge denarne kazni
19.376
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
700
714
Drugi nedavčni prihodki 
24.820
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
18.693
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
18.693
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
729.722
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
298.874
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
430.848
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.344.439
40
TEKOČI ODHODKI 
581.480
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
139.524
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
21.406
402
Izdatki za blago in storitve 
413.332
403
Plačila domačih obresti 
1.718
409
Rezerve 
5.500
41
TEKOČI TRANSFERI 
798.962
410
Subvencije 
22.890
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
561.406
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
85.850
413
Drugi tekoči domači transferi 
128.816
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
902.441
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
902.441
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
61.556
431
Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
28.532
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
33.024
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–690
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANJKLJAJ
1.028
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
214.892
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
44.947
50
ZADOLŽEVANJE
44.947
500
Domače zadolževanje
44.947
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
70.973
55
ODPLAČILA DOLGA
70.973
550
Odplačila domačega dolga
70.973
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–26.716
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–26.026
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
690
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
27.830
« 
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2016.
Št. 410-9/15
Sodražica, dne 14. decembra 2016
Župan 
Občine Sodražica 
Blaž Milavec l.r.