Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2016 z dne 22. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2016 z dne 22. 1. 2016, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

158. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Maleziji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

195. Uredba o izvajanju uredb (EU) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav
196. Uredba o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte
197. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Drugi akti

198. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije

MINISTRSTVA

159. Pravilnik o zaporah na cestah
160. Pravilnik o skupinah kmetijskih pridelkov
161. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve Republike Slovenije
162. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij
163. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
164. Odredba o sprejemu izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja
165. Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2016
166. Spremenjeni denarni zneski iz 7., 12. in 33.b člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu
167. Obvestilo o neuporabi nekaterih določb Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012
199. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu

USTAVNO SODIŠČE

168. Odločba o razveljavitvi sklepov Okrožnega sodišča v Kopru

VRHOVNO SODIŠČE

169. Spremembe Poslovnika občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

170. Sklep o pomožnih lastnih virih sredstev
171. Sklep o podrobnejši vsebini določb nekaterih zavarovalnih pogodb
172. Sklep o podrobnejših pravilih in merilih upoštevanja osebne okoliščine spola
173. Sklep o podrobnejših navodilih za vrednotenje zavarovalno-tehničnih rezervacij
174. Odločba o prenehanju priznanja naravne mineralne vode Jamnica
175. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2016

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

176. Dopolnitev Statuta Univerze v Ljubljani
177. Aneks h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije za leto 2014
178. Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
179. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 31. seji novembra 2015

OBČINE

Brežice

180. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Orešje – Ap 1526 (v nadaljevanju OPPN)
181. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Bojsno – Ap 1259 (v nadaljevanju: OPPN)

Cerkno

182. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerkno, Idrija in Žiri

Idrija

183. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerkno, Idrija in Žiri

Koper

184. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper

Kranjska Gora

185. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Moravske Toplice

186. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme

Murska Sobota

187. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota
188. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme, preračunanih na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2016

Piran

189. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Fiesa

Tišina

190. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
194. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tišina

Trebnje

191. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-logistično cono Bič (BIČ-003 IG) – južni del

Tržič

192. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Tržič

Žiri

193. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerkno, Idrija in Žiri

POPRAVKI

200. Popravek Cenika ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje
201. Popravek Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za kmetijstvo v programskem obdobju 2015–2020

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti