Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2016 z dne 19. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2016 z dne 19. 2. 2016, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

461. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Estoniji
462. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Estoniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

463. Odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav

Sklepi

464. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Oslu, v Kraljevini Norveški
465. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Oslu, v Kraljevini Norveški

Drugi akti

466. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Novi Gorici

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

467. Poročilo o izidu referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

OBČINE

Brežice

468. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2016
469. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2017
470. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice
471. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje BRŽ 30 za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti

Celje

497. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje

Dobje

498. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2014

Dobrepolje

499. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2016

Kamnik

472. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN B26 POLJE-del in B24 SP. STOL-del
473. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
474. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju domoljubnih društev v Občini Kamnik
475. Sklep o opustitvi javnega dobra

Krško

476. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško
477. Statut Občine Krško (uradno prečiščeno besedilo)
478. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško
479. Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Krško (uradno prečiščeno besedilo)
480. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjska gradnja Gmajna 3
481. Odlok o razglasitvi Spodnjega gradu v Brestanici za kulturni spomenik lokalnega pomena
482. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Krško
483. Tehnični pravilnik o izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov
484. Tehnični pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško
485. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1/2016

Lendava

486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava
487. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Lendava
488. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava / ÖKO – PARK Kft. Lendva

Litija

500. Akt o spremembi Akta o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o.

Ljubljana

489. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 115 Dunajska – Vodovodna del

Mozirje

490. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje – prve spremembe

Murska Sobota

501. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (območje 1. faze)
502. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota

Piran

491. Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2016

Sevnica

503. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2016

Šmartno pri Litiji

504. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji

Štore

505. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Štore

Tišina

492. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2016
493. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2017
494. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za obdobje od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017
495. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2016

Trebnje

506. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje

Vipava

496. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost