Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2827. Sklep o prenehanju mandata poslanca
2828. Sklep o potrditvi poslanskega mandata
2829. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca na podlagi 14. člena Zakona o poslancih
2830. Sklep o določitvi kandidatke, ki opravlja funkcijo poslanke v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih
2831. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca
2832. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanke na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o poslancih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2833. Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin
2901. Uredba o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo
2902. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Odloki

2834. Odlok o razglasitvi Spominskega območja Frankolovo za kulturni spomenik državnega pomena
2903. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Domačije Kalce 2 za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

2835. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida
2836. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Münchnu

MINISTRSTVA

2837. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti
2838. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove “Ustanova Humanitarna fundacija ADAMO”

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2839. Sklep o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in analitičnem kontnem načrtu pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad
2840. Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov in vsebini revizorjevega poročila
2841. Sklep o povzetku letnega poročila pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov
2842. Sklep o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov
2843. Sklep o izjavi o naložbeni politiki vzajemnega pokojninskega sklada in podsklada krovnega pokojninskega sklada
2844. Sklep o izračunu čiste vrednosti sredstev, vrednosti enote premoženja, odkupne vrednosti premoženja in donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada
2845. Sklep o upravljanju tveganj pokojninskega sklada
2846. Sklep o merilih za določitev pomembnega vpliva upravljavca pokojninskega sklada na upravljanje izdajatelja
2847. Sklep o vsebini obvestila o vključitvi v kolektivno zavarovanje, izjave o izbiri podsklada krovnega pokojninskega sklada in pristopne izjave k pokojninskem načrtu individualnega zavarovanja
2848. Sklep o registru osebnih računov, potrdilu o stanju na osebnem računu in potrdilu o vplačilih, ki jih je financiral delodajalec
2849. Sklep o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada
2850. Sklep o naložbah pokojninskega sklada
2851. Sklep o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada
2852. Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada
2853. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada in o vsebini javne objave o pridobitvi dovoljenja za preoblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada v podsklad krovnega pokojninskega sklada
2854. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest
2855. Poročilo o gibanju plač za julij 2013

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2856. Pravilnik o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva
2857. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije

OBČINE

Bistrica ob Sotli

2858. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2859. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2860. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Celje

2861. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Levi breg Voglajne – Aljažev hrib
2862. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš Babno – Ložnica IV
2894. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2013 (2)
2895. Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči učencem celjskih osnovnih šol za subvencioniranje šolske prehrane v primerih izrednih družinskih okoliščin iz proračunskih sredstev Mestne občine Celje
2896. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Mestni občini Celje

Črenšovci

2863. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2013

Črnomelj

2864. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2013

Gorenja vas-Poljane

2897. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Gorenja vas - Poljane

Grosuplje

2865. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Tržnica Grosuplje

Idrija

2866. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta I2 – Rotomatika v Spodnji Idriji

Ljubljana

2867. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
2868. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana
2869. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana
2870. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
2871. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
2872. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Metlika

2873. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Metlika
2874. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Bočka, Metlika

Naklo

2875. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2013
2876. Sklep o razglasitvi nepremičnine za javno kulturno infrastrukturo v Občini Naklo – stavba na naslovu Glavna cesta 13, Naklo, s pripadajočim zemljiščem parc. št. 100/1, k. o. Naklo

Nova Gorica

2898. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
2899. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Odranci

2877. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci

Postojna

2878. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Puconci

2879. Odlok o razveljavitvi Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo in o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso

Šempeter-Vrtojba

2880. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013
2881. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014
2882. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2013/2014
2883. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013
2884. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014

Štore

2900. Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih

Tabor

2885. Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2013

Trebnje

2886. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem

Tržič

2887. Pravilnik o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič
2888. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič

Žalec

2889. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Železniki

2890. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Jagodic
2891. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Železniki
2892. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2013
2893. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi občinskega časopisa Občine Železniki

POPRAVKI

2904. Tehnični popravek Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Flere
2905. Tehnični popravek prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan
2906. Popravek Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2013
2907. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti