Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2215. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2216. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 359/2011
2217. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R26 Krašnja–Kresnice na območju Dešna
2218. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Libiji in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 204/2011

Sklepi

2219. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Casablanci, v Kraljevini Maroko
2220. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Casablanci, v Kraljevini Maroko
2221. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Dearbornu, v Združenih državah Amerike
2222. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Dearbornu, v Združenih državah Amerike
2223. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite

Drugi akti

2224. Odločba o imenovanju Jaka Brezigarja na mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

MINISTRSTVA

2225. Pravilnik o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov
2226. Pravilnik o obrazcu za obračun davka na motorna vozila in dodatnega davka na motorna vozila
2227. Pravilnik o nadomestilu za vpogled in posredovanje podatkov iz evidenc policije
2228. Odredba o ukinitvi monografije Protaminijev klorid (0686) iz Evropske farmakopeje
2229. Navodilo o dopolnitvah Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide
2287. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva

USTAVNO SODIŠČE

2230. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Kopru in sodbe Okrajnega sodišča v Sežani
2231. Odločba o razveljavitvi sklepa Okrožnega sodišča v Murski Soboti in sklepa Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni
2232. Odločba o razveljavitvi sklepov Okrožnega sodišča
2233. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2288. Spremembe Tarife o nadomestilih stroškov postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2234. Spremembe in dopolnitve Statuta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice
2235. Višina povračila stroškov službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Bled

2236. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled
2237. Sklep o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled

Brežice

2238. Odlok o prodaji zunaj prodajaln in tržnem redu
2239. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
2240. Pravilnik o dodeljevanju tržnih stanovanj Občine Brežice v najem
2241. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora ter članov drugih komisij in delovnih teles Občine Brežice
2242. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Celje

2243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
2244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih služb v Mestni občini Celje
2245. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje
2246. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini
2247. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

Divača

2248. Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2012
2249. Sklep o dopolnitvi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2012
2250. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ivančna Gorica

2251. Sklep o začetku postopka za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Ivančna Gorica
2252. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica

Kobarid

2253. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center

Kočevje

2254. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2011
2255. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje

Ljubljana

2256. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
2257. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti
2258. Sklep o cenah storitev javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti
2259. Sklep o spremembi Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov

Majšperk

2260. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Majšperk v letu 2011

Murska Sobota

2261. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2012
2262. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev
2263. Sklep o članstvu v Združenju mestnih občin Slovenije
2264. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota za leto 2012
2265. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota in okoljskega poročila

Postojna

2266. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Na Lokvi po 18/8 – del
2267. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta POC Veliki Otok – II. in III. faza
2268. Pravilnik o enkratni denarni pomoči družini novorojenca v Občini Postojna
2269. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Ovčje staje

Puconci

2270. Odlok o dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Puconci

Slovenj Gradec

2271. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012
2272. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v občini Slovenj Gradec
2273. Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec
2274. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Slovenj Gradec
2275. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2276. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva proste reje v naselju Podgorje
2277. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka lokacijski načrt »Podjetniška cona Pameče«

Šempeter-Vrtojba

2278. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov delovnih teles in komisij v Občini Šempeter - Vrtojba

Škocjan

2279. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva

Škofljica

2280. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za območje VS 4/4 (RS 5) Lavrica
2281. Odlok o organizaciji in delovanju sistema zaščite, reševanja in pomoči v Občini Škofljica
2282. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica
2283. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica
2284. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Škofljica

Tabor

2285. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Zagorje ob Savi

2286. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za proizvodno-obrtno cono Kisovec

POPRAVKI

2289. Popravek Poročila o izidu glasovanja in o izidu volitev članov sodnega sveta Republike Slovenije 14. junija 2012
2290. Popravek Odloka o ureditvenem načrtu za lesnoindustrijski kombinat »LIKO« v Borovnici
2291. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost