Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2012 z dne 17. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2012 z dne 17. 7. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2292. Sklep o razrešitvi člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
2293. Sklep o imenovanju namestnika člana Sveta za sistem plač v javnem sektorju

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2322. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav
2323. Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva
2324. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o imenih tekstilnih vlaken
2325. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode
2326. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o pomoči Skupnosti za oskrbo otrok in mladostnikov v vrtcih in šolah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi

Odloki

2327. Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije

MINISTRSTVA

2294. Pravilnik o določitvi poslovnika o delu stanovanjskega sveta
2295. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev
2296. Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina-Golobičevec (2006–2015)
2297. Pravilnik o spremembah Pravilnika o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi
2298. Odločba o priznavanju naravne mineralne vode Vrnjci

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2299. Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor avdiovizualnih projektov
2300. Sklep o centralnem in napajalnem skladu
2301. Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje
2302. Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2303. Razlaga Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 12. junija 2012

OBČINE

Bovec

2313. Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije

Cerknica

2314. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica
2315. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica
2316. Sklep o soglasju k cenam storitev ravnanja s komunalnimi odpadki
2317. Sklep o soglasju k ceni storitve oskrbe s pitno vodo
2318. Sklep o soglasju k ceni storitve odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
2319. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica

Dolenjske Toplice

2304. Obvezna razlaga prve alineje prvega odstavka 276. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice
2305. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjsko-turistično območje DT7 (del območja) v Dolenjskih Toplicah
2306. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kamnolom Soteska v Dolenjskih Toplicah
2307. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Dolenjske Toplice
2308. Sklep o uvajanju servisne ali proizvodne dejavnosti v vaško naselje s kapaciteto objektov do 300 m2 skupne tlorisne površine pritličnih etaž vseh stavb namenjenih dejavnosti na zemljišču parc. št. 2928/44 k.o. Podturn

Idrija

2320. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Idrija
2321. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija

Kranj

2309. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj

Murska Sobota

2310. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno trgovski in športni kompleks v Rakičanu
2311. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski kompleks v Rakičanu

Piran

2312. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran