Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2012 z dne 9. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2012 z dne 9. 7. 2012, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2182. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

2183. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2012
2184. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
2185. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
2186. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze
2187. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini
2188. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije

USTAVNO SODIŠČE

2189. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2190. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2012

OBČINE

Ajdovščina

2191. Sklep o ceni programa razvojnega oddelka vrtca

Brezovica

2192. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja VS 10/7-1 Brezovica
2193. Odlok o spremembi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VS 10/10-1 Vnanje Gorice

Črenšovci

2194. Odlok o dopolnitvi Odloka o preskrbi in odjemu pitne vode na območju Občine Črenšovci

Gorenja vas-Poljane

2195. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev vaškega jedra Poljan nad Škofjo Loko (severozahodni del območja urejanja POL 52-1 Poljane – center),

Kamnik

2196. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Kamnik
2197. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik
2198. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »ravnanje z odpadki«
2199. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik

Kobarid

2200. Sklep o razveljavitvi Sklepa št. 35003-2/98

Koper

2201. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za „Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču v Šmarjah”

Kozje

2202. Odlok o turistični taksi v Občini Kozje
2203. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Kozje
2204. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2205. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2206. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Pivka

2207. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka
2208. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2209. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Pivka

Rogaška Slatina

2210. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek

Žalec

2211. Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec
2212. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
2213. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec
2214. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

41. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o Koordinacijskem odboru v okviru Pobude za sodelovanje obrambnih ministrstev jugovzhodne Evrope
42. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o filmski koprodukciji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike

Ministrstvo za zunanje zadeve

43. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 144 o tristranskih posvetovanjih za spodbujanje izvajanja mednarodnih delovnih standardov
AAA Zlata odličnost