Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2123. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012
2176. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Drugi akti

2124. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe

MINISTRSTVA

2125. Odredba o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
2126. Odločba o prenehanju priznanja naravne mineralne vode Edina
2127. Odločba o prenehanju priznanja naravne mineralne vode Tempel
2177. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev
2178. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
2179. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2012

USTAVNO SODIŠČE

2128. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 2. člena Zakona o humanitarnih organizacijah ni v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2129. Akt o spremembi in dopolnitvi Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
2130. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2012
2131. Poročilo o gibanju plač za april 2012
2132. Obvestilo o izdaji četrte popravljene in dopolnjene izdaje Anatomsko-terapevtsko-kemične (ATC) klasifikacije zdravil 2012

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2133. Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena
2134. Spremembe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
2135. Začasna tarifa v primeru kabelske retransmisije avtorskih del s področja glasbe
2136. Razlaga Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPK)

OBČINE

Celje

2137. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje

Cerknica

2175. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP SL 04 v Slivicah

Cerkno

2138. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2011
2139. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Cerkno
2140. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Dobje

2141. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2012

Ig

2142. Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer bolezni

Kranj

2143. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj
2144. Sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev občinskega programa varnosti v Mestni občini Kranj

Laško

2145. Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega podjetja Komunale Laško d.o.o.
2146. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško p.o.
2147. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah
2148. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško

Ljubljana

2149. Sklep o začasni razglasitvi Hotela Tivoli v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

Metlika

2150. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Bela krajina
2151. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s paro in vročo vodo v Občini Metlika
2152. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema
2153. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika

Piran

2154. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Valeta«
2155. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Valeta v Portorožu

Sevnica

2156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Sevnica
2157. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica
2158. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega načrta za pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju
2159. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

2160. Odlok o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Sežana
2161. Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic na območju Občine Sežana
2162. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana
2163. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2164. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2165. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2166. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sveti Jurij ob Ščavnici

2167. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2168. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu 2012

Šentjur

2169. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjur z okoljskim poročilom

Šentrupert

2170. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šentrupert

Šmartno pri Litiji

2171. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Tišina

2172. Odlok o podelitvi priznanj Občine Tišina
2173. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina

Železniki

2174. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Jagodic

POPRAVKI

2180. Popravek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
2181. Popravek Posebnega dela Odloka o občinskih taksah v Občini Črna na Koroškem

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost