Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2065. Kazenski zakonik (KZ-1-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2112. Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice
2113. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo
2114. Uredba o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z energijo
2115. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice

Drugi akti

2066. Odločba o napredovanju okrožne državne tožilke na mesto višje državne tožilke na Okrožno državno tožilstvo v Kopru
2067. Odločba o imenovanju višjega državnega tožilca na Vrhovno državno tožilstvo RS – Strokovno informacijski center

MINISTRSTVA

2068. Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje gospodarskega interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje tujcu
2069. Pravilnik o spremembi Pravilnika o rekreacijskih plovilih
2070. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2012
2116. Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
2117. Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah
2118. Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole
2119. Pravilnik o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo
2120. Pravilnik o pridelavi in trženju ohranjevalnih semenskih mešanic
2121. Pravilnik o spremembi Pravilnika o registru melioracijskih skupnosti

USTAVNO SODIŠČE

2071. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča

BANKA SLOVENIJE

2072. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2012

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2073. Sprememba Statuta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
2074. Sklep o spremembi Sklepa o povračilu potnih stroškov
2075. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2122. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani

OBČINE

Bled

2076. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled
2077. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevozih v cestnem prometu

Borovnica

2078. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2011

Brezovica

2079. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2011

Črna na Koroškem

2080. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje stanovanjske soseske Šmelc

Grosuplje

2081. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje
2082. Sklep o določitvi cene programov vzgoje in izobraževanja v zasebnem vrtcu s koncesijo »Kobacaj« Grosuplje
2083. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 194/9 in parc. št. 2160/10, obe k.o. 1789 – Ponova vas

Ivančna Gorica

2084. Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB IVC«
2085. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o pokopališčih, pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Ivančna Gorica

Jesenice

2086. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kočevje

2087. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza«

Koper

2088. Obvezna razlaga drugega odstavka 1. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga in 24/2001, ter Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09, 65/10, 29/12 – obvezna razlaga)
2089. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper
2090. Odlok o dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditvena območja za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50,KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55,KC-54, KC-56)
2091. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kostanjevica na Krki

2092. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2012

Litija

2093. Odlok o občinskih cestah v Občini Litija

Ljubljana

2094. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Medvode

2095. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode
2096. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode

Naklo

2097. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2012
2098. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2099. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2100. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Odranci

2101. Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda Občine Odranci
2102. Odlok o spremembah in dopolnitvah Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci

Pivka

2103. Sklep o imenovanju namestnika predsednika Občinske volilne komisije Občine Pivka

Polzela

2104. Sklep o znižanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela

Radeče

2105. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Radeče
2106. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Radeče

Razkrižje

2107. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2011
2108. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2012

Šentrupert

2109. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.
2110. Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toploto na ureditvenem območju »S-78« – območje ZPKZ Dob
2111. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2012

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti