Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1958. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1A)
1959. Zakon o spremembah Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1A)
1960. Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1A)
1961. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad-B)
1962. Zakon o spremembi Zakona o medijih (ZMed-B)

Odloki

1964. Odlok o upravljanju s kapitalsko naložbo Republike Slovenije v NLB, d.d. (OdUKNNLB)
1965. Odlok o upravljanju s kapitalsko naložbo Republike Slovenije v NKBM, d.d. (OdUKNNKBM)

Sklepi

1966. Sklep o izvolitvi članov Sodnega sveta, ki jih voli Državni zbor
1967. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1968. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1969. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1970. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1971. Sklep o razrešitvi člana in imenovanju članice Sveta za sistem plač v javnem sektorju
1972. Sklep o razrešitvi predsednice Državne revizijske komisije
1973. Sklep o spremembi Sklepa o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2012

Drugi akti

1963. Resolucija o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2012–2017 (ReNPVP12-17)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1974. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Estoniji
1975. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Irskem
1976. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Finski
1977. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Maroko
1978. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Portugalski republiki
1979. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1980. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1981. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1982. Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev
1983. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi
1984. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju varstvenega nadzorstva

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1985. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana
1986. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2012

OBČINE

Bovec

1987. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center
1988. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Bovec

Cankova

2005. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave v naselju Cankova
2006. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Sončne terme« Korovci

Kuzma

1989. Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Kuzma

Medvode

1990. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 9 Medvode

Mirna Peč

1991. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Dolenja vas«
1992. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč
1993. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Mirna Peč v 3. volilni enoti

Mokronog-Trebelno

1994. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Mokronog - Trebelno
1995. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Mokronog - Trebelno

Novo mesto

1996. Odlok o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto

Šentrupert

2007. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Šentrupert

Škocjan

1997. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2012 – št. I
1998. Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan
1999. Sklep o delnem preklicu tehničnega popravka

Škofja Loka

2000. Odlok o Aleji zaslužnih Ločanov in postavitvi drugih umetniških del
2001. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa

Škofljica

2002. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Škofljica

Železniki

2003. Odlok o razglasitvi domačije Zgornja Sorica 50 za kulturni spomenik lokalnega pomena
2004. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2012

POPRAVKI

2008. Popravek Uredbe o poslovnem času in uradnih urah v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana
2009. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2012

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti