Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012

Kazalo

1996. Odlok o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto, stran 4886.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08 in 36/11), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 Odl. US: U-I-295/07-8, 11/11, 28/11 Odl. US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19), Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 15. seji dne 31. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto
I UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok določa pogoje in način za oglaševanje na javnih mestih, takso za oglaševanje in plakatiranje za potrebe volilne ter referendumske kampanje na območju Mestne občine Novo mesto ter prepovedi v zvezi z oglaševanjem.
(2) Sam najem nepremičnin v lasti Mestne občine Novo mesto za namen oglaševanja se izvaja skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja najemanje nepremičnin v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.
2. člen
(1) Javna mesta so:
– javne površine, ki so površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina oziroma so površine, ki so opredeljene z zakonodajo s področja graditve objektov in predpisi s področja urejanja prostora,
– objekti v javni rabi s pripadajočimi zemljišči, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje graditve objektov in prostorskega urejanja,
– javne površine v varovalnem pasu linijskih objektov, ki jih ureja veljavna zakonodaja s področja cest in železnic.
(2) Objekti za oglaševanje so objekti, na katerih oziroma s katerimi je možno oglaševati.
3. člen
(1) Lokacije za postavitev objektov za oglaševanje in število le-teh se določijo na podlagi Pravilnika o merilih za postavitev in obliko objektov za oglaševanje (v nadaljevanju: pravilnik), ki ga sprejme župan v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka v skladu s prostorskimi akti Mestne občine Novo mesto.
(2) S pravilnikom se določijo tudi splošna in posebna merila za postavitev objektov za oglaševanje.
4. člen
(1) Na območju Mestne občine Novo mesto je dovoljeno postaviti na javnih mestih naslednje objekte za oglaševanje:
a. velike in male samostoječe ali stenske table,
b. velike in male samostoječe ali stenske svetlobne vitrine,
c. vrtljive lamelne samostoječe ali stenske table,
d. plakatne stebre: okrogle in tristrane,
e. obešanke na drogovih javne razsvetljave,
f. samostoječe ali stenske svetlobne prikazovalnike (displeje),
g. objekte s platni na slepih fasadah stavb,
h. objekte s slikovno ali pisno obdelanimi stenami stavb.
Za postavitev vseh zgoraj navedenih objektov za oglaševanje je potrebno pridobiti soglasje s strani Mestne občine Novo mesto, skladno z veljavno zakonodajo s področja cest in veljavno zakonodajo s področja graditve objektov in predpisi s področja urejanja prostora.
(2) Na območju Mestne občine Novo mesto je potrebno podati vlogo na Mestno občino Novo mesto za pridobitev dovoljenja za oglaševanje z:
a. objekti za obešanje transparentov,
b. velikimi in malimi stenskimi tablami na gradbiščnih ograjah,
c. objekti s poslikavami na platnih gradbenih odrov,
d. prenosnimi uličnimi panoji tipa A.
Dovoljenje se izda za obdobje največ 6 mesecev.
5. člen
Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost na javnih mestih lahko izvajajo:
– pravne osebe, ki so registrirane za dejavnost oglaševanja skladno z veljavno zakonodajo,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za dejavnost oglaševanja skladno z veljavno zakonodajo,
– posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost in so registrirani za dejavnost oglaševanja skladno z veljavno zakonodajo.
II POGOJI ZA OGLAŠEVANJE NA JAVNIH MESTIH
6. člen
Na javnih mestih je dovoljeno oglaševati skladno z določili tega odloka, veljavno zakonodajo s področja cest in železnic, veljavno zakonodajo s področja graditve objektov in predpisi s področja urejanja prostora ter pravilnikom.
7. člen
(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje je v območju lokalnih cest zunaj naselja brez soglasja Mestne občine Novo mesto prepovedano.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko Mestna občina Novo mesto izda soglasje za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni objekti:
– če so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti,
– če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja v stavbi, zgrajeni v varovalnem pasu lokalne ceste,
– če se objekt za obveščanje in oglaševanje postavlja na servisne prometne površine lokalne ceste ali druge površine, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb pod pogojem, da vsebina obvestila oziroma oglasa ni vidna z lokalne ceste.
(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob lokalnih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.
(4) Postavljanje elektronskih prikazovalnikov ob lokalnih cestah je prepovedano. Svetlobne vitrine se lahko ob lokalnih cestah v naselju postavljajo zunaj vozišča lokalne ceste.
(5) Soglasje za postavitev objektov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, katerih gradnja je predvidena v območju lokalnih cest, izda Mestna občina Novo mesto na podlagi pravilnika in tega odloka, razen v primeru obvestila, namenjenega izboljšanju prometne varnosti, katerega postavitev se odredi z delovnim nalogom Mestne občine Novo mesto.
8. člen
Oglaševanje na območju Mestne občine Novo mesto se mora izvajati skladno s tem odlokom in s pravilnikom.
9. člen
(1) Zavezanec za plačilo takse po tem odloku je lastnik nepremičnine, na kateri stoji objekt za oglaševanje. Če je nepremičnina v lasti države Republike Slovenije ali Mestne občine Novo mesto, je zavezanec za plačilo takse najemnik te nepremičnine.
(2) Če lastnik nepremičnine oddaja ali da v uporabo na svoji nepremičnini objekt za oglaševanje drugim uporabnikom ali najemnikom, je zavezanec za plačilo takse najemnik ali uporabnik objekta za oglaševanje. Če pa ta ni znan, je zavezanec za plačilo takse lastnik nepremičnine.
(3) Zavezanec za plačilo takse je dolžan:
– upoštevati število oglaševalskih mest in lokacije, ki so določene v pravilniku,
– izvajati oglaševanje v skladu s pravilnikom in tem odlokom,
– redno vzdrževati objekte za oglaševanje,
– poškodovana oglasna sporočila in objekte za oglaševanje odstraniti v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku dveh dni, ko je izvedel za poškodbo,
– vzdrževati čistočo v neposredni okolici objekta za oglaševanje,
– skrbeti, da je vsebina oglaševanja v skladu s področno zakonodajo,
– uporabljati lokacije za oglaševanje z zvočnimi objekti in napravami v skladu s predpisi, ki določajo mejne vrednosti ravni hrupa za posamezna naravna in življenjska okolja,
– objekt za oglaševanje postaviti skladno s pravilnikom tako, da ne ovirajo prometa, namembnosti prostora in ne kazijo videza okolja,
– objekte za oglaševanje jasno označiti s firmo,
– plačevati taksne obveznosti po tem odloku,
– zagotoviti Mestni občini Novo mesto brezplačna plakatna mesta za potrebe volilne in referendumske kampanje,
– plačevati električno energijo za osvetlitev svetlobnih objektov za oglaševanje,
– oglaševati skladno z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in predpisi s področja urejanja prostora.
III PREPOVEDI
10. člen
Prepovedano je:
– ravnati v nasprotju z določili tega odloka,
– oglaševati brez dovoljenja ali soglasja za oglaševanje iz tega odloka ali v nasprotju z njim,
– poškodovati objekte za oglaševanje,
– trositi ali razdeljevati reklamni material ali ga zatikati ali lepiti na avtomobile,
– lepiti male ali velike plakate na zunanje površine izložb, sten, oken, vrat, zidov, ograj, gradbiščnih ograj, elektro in telefonskih omaric, avtobusnih postajališč in podobno,
– oglaševati na vozilih ali prikolicah z majhnimi ali velikimi plakati ali drugimi podobnimi načini oglaševanja (svetlobni, vrtljivi),
– oglaševati na nepremičninah v lasti Mestne občine Novo mesto brez najemne pogodbe za namene oglaševanja,
– nenamensko uporabljati in poškodovati objekte ali naprave za oglaševanje ter poškodovati in zakrivati vsebine oglaševanja.
IV TAKSA
11. člen
(1) Zavezanec je dolžan podati vlogo za odmero takse na Mestno občino Novo mesto 30 dni pred pričetkom oglaševanja.
(2) Če zavezanec ne poda vloge v zgoraj navedenem roku, izda Mestna občina Novo mesto odločbo o odmeri takse po uradni dolžnosti.
12. člen
(1) Za potrebe odmere takse se šteje kot pričetek oglaševanja dan postavitve objekta za oglaševanje. Če zavezanec ne poda vloge za odmero takse in se taksa odmeri po uradni dolžnosti, velja za pričetek oglaševanja dan, ko Mestna občina Novo mesto ugotovi, da tak oglaševalski objekt obstaja.
(2) Taksa se plača za 3 mesece vnaprej od pričetka nastanka taksne obveznosti.
(3) Taksna obveznost preneha z dnem odstranitve objekta za oglaševanje.
(4) Takso je potrebno plačati v roku, ki je določen v odločbi za odmero takse.
(5) Taksa se plačuje v vrednostih, ki so določene v tarifi, ki je opredeljena v prilogi k odloku – Tarifa taks. Vrednost takse se s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije za obdobje enega leta pred letom, za katero se ugotovi vrednost takse. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke izda župan in se objavi v Uradnem listu RS.
(6) Višina takse se izračuna tako, da se taksa pomnoži z velikostjo m2 objekta za oglaševanje. Površina, ki se uporabi za potrebe odmere takse pa je natančno definirana v pravilniku.
(7) Taksa se ne plača za kulturno, humanitarno, socialno in okoljevarstveno vsebino oglaševanja in za vsebine, ki se jih oglašuje za Mestno občino Novo mesto ali pa jih Mestna občina Novo mesto podpira. Za oprostitev plačila takse mora zavezanec predložiti pristojnemu organu 30 dni pred pričetkom oglaševanja vlogo, iz katere je razviden čas oglaševanja in vrsta objekta, na katerem se oglašuje s kulturno, humanitarno, socialno in okoljevarstveno vsebino. V primeru, da je taksa za oglaševanje že plačana, se oprostitev upošteva pri naslednji izdaji odločbe za odmero takse.
V OGLAŠEVANJE ZA POTREBE VOLILNE IN REFERENDUMSKE KAMPANJE
13. člen
(1) Mestna občina Novo mesto določi oglaševalska mesta za namen volilne in referendumske kampanje s pravilnikom.
(2) Oglaševanje za potrebe volilne in referendumske kampanje je brezplačno in brez plačila takse. Mestna občina Novo mesto zagotavlja enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na oglaševalska mesta vsem organizatorjem volilne in referendumske kampanje.
(3) Organizatorji pridobijo oglaševalska mesta na podlagi javnega razpisa, ki je določen v zakonodaji s področja volilne in referendumske kampanje. Oglaševalska mesta se razdelijo med organizatorje z žrebanjem lokacij za oglaševanje.
14. člen
V primeru, da organizator volilne kampanje ne začne uporabljati vseh dodeljenih oglaševalskih mest v roku treh dni od prejema obvestila o izbiri, mora o tem v štiriindvajsetih urah pisno obvestiti pristojni oddelek Mestne občine Novo mesto. Komisija teh oglaševalskih mest ne sme dodeliti ostalim organizatorjem volilne kampanje.
15. člen
(1) Stranke, ki imajo v najemu nepremičnine, katere so last Mestne občine Novo mesto in ki so bile dane v najem za oglaševalski namen ter so v pravilniku določene kot mesta, namenjena oglaševanju volilne in referendumske kampanje, morajo za potrebe volilne in referendumske kampanje odstopiti ta oglaševalska mesta.
(2) Stranke morajo zagotoviti za prvi krog volilne kampanje oglaševalska mesta za sedem dni, za drugi krog volilne kampanje pa še za sedem dni, za referendumsko kampanjo pa le za sedem dni.
16. člen
Organizatorji, ki so pridobili oglaševalska mesta, so dolžni odstraniti plakate in obvestila v roku 15 dni po končani volilni oziroma referendumski kampanji.
VI NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa, opravlja Inšpektorat Mestne občine Novo mesto.
VII KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
(1) Pravne in fizične osebe, ki že imajo nameščene objekte za oglaševanje, pa zanje nimajo dovoljenja ali veljavno sklenjene najemne pogodbe z Mestno občino Novo mesto, morajo v roku treh mesecev po uveljavitvi pravilnika urediti oglaševanje skladno s pravilnikom, sicer uradna oseba Inšpektorata Mestne občine Novo mesto odredi odstranitev objekta za oglaševanje ter izreče globo v višini 1.000 EUR na objekt za oglaševanje.
(2) Z globo 5.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s 7. členom, od 1. do 8. točke tretjega odstavka 9. člena, 10. členom ali 16. členom tega odloka.
(3) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju s 7. členom, od 1. do 8. točke tretjega odstavka 9. člena, 10. členom ali 16. členom tega odloka.
(4) Z globo 5.000 EUR se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s 7. členom, od 1. do 8. točke tretjega odstavka 9. člena, 10. členom ali 16. členom tega odloka.
(5) Z globo 600 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s 7. členom, od 1. do 8. točke tretjega odstavka 9. člena, 10. členom ali 16. členom tega odloka.
VIII PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(1) Vsa obstoječa razmerja, pogodbe ter vsi upravni akti, ki so bili sklenjeni ali izdani za namen izvajanja dejavnosti plakatiranja in obveščanja oziroma oglaševanja na območju Mestne občine Novo mesto, prenehajo veljati s potekom časa, za katerega so bila sklenjena oziroma izdana.
(2) Vseh zgoraj navedenih razmerij, pogodb in drugih upravnih aktov za izvajanje dejavnosti plakatiranja in obveščanja oziroma oglaševanja na območju Mestne občine Novo mesto ni dopustno podaljševati v nobenem primeru.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/10 – UPB).
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-3/2012
Novo mesto, dne 31. maja 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti