Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2012 z dne 13. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2012 z dne 13. 1. 2012, Kazalo


MINISTRSTVA

78. Pravilnik o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce
79. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za nepremične rezervoarje
80. Pravilnik o načinu izvajanja meroslovnega nadzora nad merili
81. Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi socialnovarstvenih in zdravstvenih zavodov ter delovnih mest, za katera se izplačuje dodatek po 11. točki 39. člena KPJS
118. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

82. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice
83. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica
84. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 1. avgusta 2010 do 31. avgusta 2011 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
85. Seznam homeopatskih zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 1. januarja 2011 do 31. avgusta 2011 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
86. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2012

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

87. Študentska ustava (ŠU-1)
88. Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

OBČINE

Črnomelj

89. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Črnomelj v najem
90. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
91. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrova-Polhov Gradec

92. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Dobrova - Polhov Gradec
93. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dobrova - Polhov Gradec
94. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov Gradec za obdobje 2012 do 2017

Dol pri Ljubljani

95. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani
96. Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
97. Sklep o potrditvi mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani

Kozje

98. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije

Murska Sobota

99. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme, preračunanih na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2012

Novo mesto

119. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto

Piran

100. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Terasne vile Bernardin

Razkrižje

101. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Občine Razkrižje

Slovenske Konjice

102. Odlok o izvajanju socialno-varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Slovenske Konjice
103. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Slovenske Konjice
104. Sklep o ukinitvi javnega dobra
105. Sklep o ukinitvi javnega dobra
106. Sklep o ukinitvi javnega dobra
107. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sodražica

108. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »sanacijo in širitev kamnoloma Mala Gora«

Šentrupert

109. Odlok o enkratnem denarnem prispevku in praktičnem darilu za novorojence v Občini Šentrupert
110. Pravilnik o spremembi Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šentrupert ter o povračilih stroškov
120. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Čistilna naprava Dob«
121. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šentrupert

Turnišče

111. Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2012

Vitanje

112. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Vitanje
113. Odlok o izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vitanje

Zagorje ob Savi

122. Odlok o priznanjih Občine Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo-UPB1)
123. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Potoška vas - šola in levi breg Kotredeščice v Zagorju ob Savi za območje »E – bazen«

Zreče

114. Odlok o izvajanju socialno-varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Zreče
115. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Zreče

Železniki

116. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žiri

117. Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Občine Žiri

POPRAVKI

124. Popravek Odločbe o imenovanju Bojane Jovin Hrastnik za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani, na Oddelku za evropske zadeve
125. Tehnični popravek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti