Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2012 z dne 13. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2012 z dne 13. 1. 2012

Kazalo

122. Odlok o priznanjih Občine Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo-UPB1), stran 264.

Na podlagi 29. in 49. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo) in 88. ter 101. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1), je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 8. redni seji dne 19. 12. 2011 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o priznanjih Občine Zagorje ob Savi, ki obsega:
– Odlok o priznanjih Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 59/06),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 105/11) in je v naslednjem besedilu
O D L O K
o priznanjih Občine Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo vrste, pogoji, postopek in način podeljevanja priznanj Občine Zagorje ob Savi ter njihova oblika in način vodenja evidence podeljenih priznanj. Priznanja Občine Zagorje ob Savi se podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k prepoznavnosti ter razvoju in ugledu Občine Zagorje ob Savi in Republike Slovenije.
II. VRSTA PRIZNANJ
2. člen
Priznanja Občine Zagorje ob Savi so:
1. naziv častni občan Občine Zagorje ob Savi,
2. zlata plaketa Občine Zagorje ob Savi,
3. srebrna plaketa Občine Zagorje ob Savi,
4. druga priznanja:
a) spominsko priznanje Občine Zagorje ob Savi,
b) plaketa dr. Slavka Gruma,
c) priznanje dr. Slavka Gruma,
d) občan leta.
1. Naziv častni občan
3. člen
Naslov častnega občana Občine Zagorje ob Savi se podeljuje osebam, ki imajo posebne zasluge za prepoznavnost, razvoj in napredek občine ter za njeno povezovanje z občinami v Republiki Sloveniji in širše, praviloma sedanjim in bivšim prebivalcem občine za izvedene dosežke na raznih področjih družbenega življenja in dela.
4. člen
Naziv častni občan se podeli s posebno umetniško oblikovano listino, ki jo podpiše župan. Prejemnik naziva častni občan prejme tudi darilo, ki je povezano z zgodovinsko, kulturno ali gospodarsko tradicijo Občine Zagorje ob Savi. Vsako leto se lahko podeli največ en naziv častnega občana.
2. Zlata plaketa Občine Zagorje ob Savi
5. člen
Zlata plaketa Občine Zagorje ob Savi se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom veliko prispevali k prepoznavnosti ter ugledu in razvoju občine in Republike Slovenije. Priznanje se podeljuje tudi posameznikom za njihovo življenjsko delo oziroma ob njihovih jubilejih.
3. Srebrna plaketa Občine Zagorje ob Savi
6. člen
Srebrna plaketa Občine Zagorje ob Savi se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom prispevali k prepoznavnosti, ugledu in razvoju Občine Zagorje ob Savi. Priznanje se podeljuje tudi posameznikom za enkratne izjemne dosežke pri delu.
7. člen
Zlata plaketa Občine Zagorje ob Savi in srebrna plaketa Občine Zagorje ob Savi sta umetniško izdelana reliefa. Ob plaketi se podeli tudi posebna listina, ki vsebuje področje dela, za katero se podeljuje, in jo podpiše župan občine.
8. člen
V koledarskem letu se lahko podelijo skupno največ štiri plakete, medtem ko število posameznih srebrnih oziroma zlatih plaket v tem okviru ni omejeno.
4. Druga priznanja Občine Zagorje ob Savi
a) Spominsko priznanje Občine Zagorje ob Savi
9. člen
Spominsko priznanje Občine Zagorje ob Savi se lahko podeljuje vidnim znanstvenim, kulturnim in drugim javnim delavcem, ki obiščejo Občino Zagorje ob Savi. Spominsko priznanje je umetniško oblikovana listina, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi, ki jo podpiše župan občine, ter darilo, ki je povezano z zgodovinsko, kulturno ali gospodarsko tradicijo Občine Zagorje ob Savi. Spominsko priznanje se lahko podeli tudi tujim fizičnim in pravnim osebam.
b) Plaketa dr. Slavka Gruma
10. člen
Za izjemne dosežke na kulturnem področju v daljšem časovnem obdobju Občina Zagorje ob Savi podeljuje plaketo dr. Slavka Gruma.
c) Priznanje dr. Slavka Gruma
11. člen
Za opazne dosežke na področju kulture v krajšem časovnem obdobju Občina Zagorje ob Savi podeljuje priznanje dr. Slavka Gruma.
11.a člen
V koledarskem letu se lahko podelijo skupno največ štiri plakete oziroma priznanja dr. Slavka Gruma, medtem ko število plaket oziroma priznanj v tem okviru ni omejeno.
d) Občan leta
12. člen
Priznanje občan leta se podeljuje občanom Občine Zagorje ob Savi za posamezna častna ali hrabra dejanja ali za posebne enkratne dosežke (dejanja). Priznanje je umetniško oblikovana listina, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi, ki jo podpiše župan občine, ter darilo, ki je povezano z zgodovinsko, kulturno ali gospodarsko tradicijo Občine Zagorje ob Savi.
III. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
13. člen
Predloge za podelitev priznanj Občine Zagorje ob Savi lahko podajo posamezniki, podjetja, zavodi, društva, stranke ter organ lokalne skupnosti.
Predlogi morajo biti pisno utemejeni ter morajo vsebovati podatke o samem kandidatu, kronološko urejene podatke o njegovih dosežkih, ki predlog utemeljujejo v skladu s cilji in namenom tega odloka, vrsto predlaganega priznanja ter soglasje predlaganega kandidata.
Komisija za odlikovanja lahko ob obravnavi predlogov posamezne predlagatelje pozove, da vloge dopolnijo s podatki, ki so v konkretnem primeru pomembni za odločanje. Rok za dopolnitev določi komisija, pri čemer pa rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 3 dni od prejema poziva.
V primeru, da predlagatelj v postavljenem roku predloga ne dopolni, sme komisija predlog zavrniti.
14. člen
Priznanja Občine Zagorje ob Savi, razen spominskega priznanja in priznanja občan leta, se praviloma podeljujejo na podlagi razpisa, ki se izvede v začetku koledarskega leta in traja najdlje do konca meseca maja.
Razpis za podelitev priznanj iz 3., 5. in 6. člena objavi komisija za odlikovanja (v nadaljevanju: komisija). Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih morajo vsebovati predlogi,
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi.
Priznanja se lahko podelijo tudi brez razpisa med letom, takrat ko nastopijo razlogi za podelitev priznanja. Kriteriji in podatki, ki jih mora vsebovati predlog, so enaki kot pri razpisu.
Komisija prouči prispele predloge in pripravi obrazložen predlog za sejo občinskega sveta. Komisija lahko v okviru postopka oblikovanja predlogov spremeni vrsto predlaganega priznanja ob soglasju predlagatelja.
Sklep komisije o podelitvi priznanj potrdi še občinski svet.
15. člen
Predlog za podelitev spominskega priznanja in priznanja občan leta Občine Zagorje ob Savi sprejme na pobudo občanov, organizacij, na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta župan.
16. člen
Razpis za podelitev priznanj iz 10. in 11. člena izvede Odbor za šolstvo in kulturo v začetku meseca septembra tekočega koledarskega leta in traja do konca leta.
Kriterije in sklep o podelitvi priznanj sprejme Komisija za odlikovanja na predlog Odbora za šolstvo in kulturo.
17. člen
Priznanja Občine Zagorje ob Savi se praviloma podelijo na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku ali ob drugih dogodkih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj. O kraju in načinu podelitve odloči župan. Priznanja Občine Zagorje ob Savi izroči župan ali od njega pooblaščena oseba.
Plakete in priznanja dr. Slavka Gruma se podelijo na proslavi v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Podeli jih župan ali od njega pooblaščena oseba.
18. člen
Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Zagorje ob Savi vodi Oddelek za splošne zadeve.
19. člen
Sredstva za podeljevanje priznanj Občine Zagorje ob Savi se zagotovijo v občinskem proračunu.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Odlok o priznanjih Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 59/06) vsebuje naslednji končni določbi:
20. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/02).
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 105/11) vsebuje naslednjo končno določbo:
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2006
Zagorje ob Savi, dne 19. decembra 2011
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost