Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2012 z dne 13. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2012 z dne 13. 4. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1178. Uredba o spremembah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012

MINISTRSTVA

1119. Pravilnik o postopku nastanitve v Centru za tujce ter obliki in vsebini izkaznice o dovolitvi zadrževanja na območju Republike Slovenije

USTAVNO SODIŠČE

1120. Odločba o ugotovitvi, da šesti odstavek 4. člena Zakona o šolski prehrani ni v neskladju z Ustavo
1121. Odločba o ugotovitvi, da so prvi do deseti odstavek 42. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in 2. člen Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, kolikor se nanaša na navedene določbe, v neskladju z Ustavo

SODNI SVET

1122. Sklep o spremembi Akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1123. Akt o ustanovitvi Slovenske tiskovne agencije d.o.o., Ljubljana
1124. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2012

OBČINE

Bled

1125. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2011
1126. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južno razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled–Soteska)
1127. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
1128. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
1129. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled

Braslovče

1130. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA19 – Parižlje (Lorger)

Brežice

1131. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
1132. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za Dobovo – sever
1133. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2012

Črnomelj

1134. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Bela krajina

Gorenja vas-Poljane

1135. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vas - Poljane

Jesenice

1136. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Jesenice

Kranj

1137. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije

Kranjska Gora

1138. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Majšperk

1139. Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 2011
1140. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk

Mežica

1141. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Mežica

Oplotnica

1142. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2012
1143. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in imenovanju vaških odborov
1144. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji občinske uprave Občine Oplotnica
1145. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1146. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Polzela

1147. Zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2011

Puconci

1175. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Puconci
1176. Odlok o dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Puconci
1177. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem komunalnem podjetju Püngrad d.o.o.

Slovenj Gradec

1148. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov
1149. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

1150. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2011
1151. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Šentrupert

1152. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska Dolina

Škofja Loka

1153. Pravilnik o uporabi prostorov in opreme v Kulturnem centru Škofja Loka

Šmarješke Toplice

1154. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2011

Štore

1155. Obvezna razlaga določil občinskih prostorskih aktov glede izvajanja vzdrževalnih del na objektih ali za potrebe objektov
1156. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2011
1157. Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Štore

Tišina

1158. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2011
1159. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Tišina
1160. Pravilnik o tržnem redu na Kmečki tržnici v Tišini
1161. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tišina
1162. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za romsko stanovanjsko naselje v enoti urejanja BO-2 v Občini Tišina

Trebnje

1163. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2011
1164. Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju Občine Trebnje
1165. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Trebnje
1166. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1167. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1168. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Tržič

1169. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Železniki

1170. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2011
1171. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Železniki
1172. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Železniki
1173. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Železniki
1174. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost