Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1357. Uredba o varovanju jedrskih snovi
1358. Uredba o ravnanju z odpadki
1359. Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest
1360. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
1361. Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov
1362. Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah
1363. Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
1364. Uredba o merilih za določitev najmanjše razdalje med obratom in območji, kjer se zadržuje večje število ljudi, ter infrastrukturo
1365. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
1366. Uredba o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije

Sklepi

1367. Sklep o objavi višin mejnih vrednosti za postopke javnega naročanja

MINISTRSTVA

1368. Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1369. Statut Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1370. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije

OBČINE

Ajdovščina

1371. Sklep o cenah programov vrtca
1372. Soglasje k cenam storitve pomoč družini na domu

Celje

1373. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno - Ložnica

Dobje

1374. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje za leto 2008
1375. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2008

Jesenice

1376. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2007
1377. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Jesenice
1378. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

Kostanjevica na Krki

1379. Odlok o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Kostanjevica na Krki
1380. Odlok o občinskem prazniku in spominskem dnevu Občine Kostanjevica na Krki
1381. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Kostanjevica na Krki
1382. Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki
1383. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica na Krki
1384. Sklep o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki

Litija

1385. Sklep o soglasju k uskladitvi cen socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija za leto 2008

Log-Dragomer

1386. Obvezna razlaga 18. člena Odloka o komunalnem prispevku
1387. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
1388. Spremembe in dopolnitve Programa prodaje občinskega premoženja za leto 2008

Miren-Kostanjevica

1389. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju 1. 4. 2008 do 31. 5. 2008

Murska Sobota

1390. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Naklo

1391. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja
1392. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave
1393. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture v poslovni coni v Naklem
1394. Sklep o tehničnem popravku grafičnega dela Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave

Novo mesto

1395. Sklep o razpisu naknadnih volitev za člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – predstavnika romske skupnosti

Pivka

1396. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Pivka

Puconci

1397. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

Ravne na Koroškem

1398. Odlok o javnem glasilu Občine Ravne na Koroškem

Razkrižje

1399. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2007

Ribnica

1400. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2008
1401. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju »Nove stanovanjske cone v Hrovači«

Slovenske Konjice

1402. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice

Straža

1403. Odlok o začasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za Gospodarsko cono Zalog in območja v 100 m pasu

Sveta Ana

1404. Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu na območju Občine Sveta Ana
1405. Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Škocjan

1406. Poslovnik Nadzornega Odbora Občine Škocjan

Škofja Loka

1407. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Škofja Loka
1408. Sklep o cenah najemnin za zemljišča za leto 2008
1409. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šmartno pri Litiji

1410. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi kulturnega doma in inventarja
1411. Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji

Tišina

1412. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tišina
1413. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1414. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Tišina
1415. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tišina
1416. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1417. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina
1418. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2008

Vojnik

1419. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2007

Zagorje ob Savi

1420. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Vrtec Zagorje ob Savi«
1421. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Loke« v Kisovcu
1422. Sklep o začetku priprave sprememb ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Toplice v Zagorju ob Savi

Zreče

1423. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2008

Žalec

1424. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2008
1425. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2009

POPRAVKI

1426. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo

Razglasni del

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti