Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

831. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-I)
832. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP-B)

Sklepi

833. Sklep o priznanju Kosova kot neodvisne in suverene države
834. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
835. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
836. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
837. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
838. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
839. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
840. Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2008
841. Sklep o soglasju k Spremembi Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
842. Sklep o soglasju k Dopolnitvi Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

843. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)
844. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Mirni v Občini Sevnica
845. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
846. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju

MINISTRSTVA

847. Pravilnik o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čičarija (2008)
848. Pravilnik o spremembi Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave
849. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Fundacije Libertas, ustanove za politično kulturo
850. Odločba o izdaji soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove Humanitarna ustanova Ptički brez gnezda
851. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
880. Pravilnik o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji
881. Pravilnik o določitvi skupnega števila pripravniških mest na posameznih sodiščih za sodniške pripravnike, ki jim izobraževanje zagotavlja delodajalec in za volonterske pripravnike
882. Pravilnik o spremembah Pravilnika o delovnem času notarjev
883. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
884. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dehidriranem konzerviranem mleku
885. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno 1. januarja 2008 dalje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

852. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2008
886. Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

853. Spremembe in dopolnitve Statuta Zdravniške zbornice Slovenije
854. Sprememba Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
855. Dopolnitev Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

OBČINE

Brezovica

856. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2008
857. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2008

Gornji Petrovci

858. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornji Petrovci

Grosuplje

859. Sklep o ukinitvi statusa dela javnega dobra v k.o. Grosuplje – naselje (parc. št. 158/11, 157/8, 157/9, 157/10 in 163/6)

Idrija

860. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2008
861. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2009
862. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Industrijska cona Godovič
863. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija
864. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Jesenice

865. Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu Stara Sava
866. Sklep o podelitvi naziva častni občan Občine Jesenice Tomažu Ertlu

Ljubljana

867. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice
868. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BS 1/6-1 Brinje

Mirna Peč

869. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželski prostor Občine Mirna Peč

Mokronog-Trebelno

870. Pravilnik o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog - Trebelno
871. Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Mokronog - Trebelno
872. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog - Trebelno

Murska Sobota

873. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Černelavci vzhod

Sežana

874. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana – zahod
875. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana

Sveti Jurij ob Ščavnici

876. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu “Videm ob Ščavnici”
877. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Tišina

878. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Tišina za obdobje januar–junij 2008

Tržič

879. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti