Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2007 z dne 8. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2007 z dne 8. 6. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2719. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2720. Uredba o merilih in okoliščinah ugotavljanja pogojev pridobitve državljanstva Republike Slovenije v postopku naturalizacije
2721. Uredba o spremembi Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje

MINISTRSTVA

2722. Pravilnik o izvajanju padalskih skokov
2723. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za naprave z valji za preverjanje zaviralne sile
2724. Pravilnik o nacionalnih etalonih
2725. Pravilnik o pogojih za razmnoževanje domačih živali
2726. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2007
2727. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov
2728. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vodenja policijskih evidenc

SODNI SVET

2729. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
2730. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
2731. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosti mesti podpredsednikov sodišč
2732. Poročilo o izidu volitev članov personalnega sveta Upravnega sodišča Republike Slovenije, ki so bile 31. maja 2007
2733. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana personalnega sveta Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, ki so bile 31. maja 2007

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2734. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2007
2735. Izjava o pristopu k dogovoru o višini regresa za letni dopust za leto 2007

OBČINE

Ajdovščina

2736. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo

Benedikt

2737. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt
2738. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt

Bistrica ob Sotli

2739. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2006

Celje

2740. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Trnovlje jug

Dobrova-Polhov Gradec

2741. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2006
2742. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2007
2743. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2008
2744. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje VS 8/4-1 T1 Šujica

Grosuplje

2745. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Grosuplje (parc. št. 1693/16)
2746. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Zdenska vas (parc. št. 2248/1)
2747. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Stranska vas (parc. št. 1023/5, 1023/7, 1023/8, 1023/9)
2748. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 882/21, 882/24, 882/30, 882/29, 882/32, 882/31 in 882/11 vse k.o. Stranska vas
2749. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Turistično oskrbovalni center (TOC III) Grosuplje

Kamnik

2774. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2006
2775. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
2776. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
2777. Sklep o višini cene pomoči na domu

Kozje

2750. Sklep o imenovanju podžupana Občine Kozje

Kranj

2751. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja Pl 8 – Planina vzhod
2752. Odlok o programu opremljanja zemljišč za v občinski lokacijski načrt območja Pl 8 – Planina vzhod

Laško

2753. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško
2754. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
2755. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
2756. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Laško

Ljubljana

2757. Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
2758. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj

Moravske Toplice

2759. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice
2760. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci – Kétnyelvű Általános Iskola Pártosfalva
2761. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina
2762. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci

Novo mesto

2763. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007
2764. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2007–2013

Podčetrtek

2765. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek

Šempeter-Vrtojba

2766. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih in mladinskih programov in projektov v Občini Šempeter - Vrtojba
2767. Sklep o določitvi rezervacij, fleksibilnega normativa, subvencij za počitniške, zdravstvene in izredne odsotnosti iz vrtca ter izpisu šoloobveznih otrok v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec
2768. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Škofljica

2769. Sklep o sprejetju programa opremljanja zemljišč za gradnjo v območju urejanja ŠSV 4/4 – 1 Lavrica

Štore

2770. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

Vojnik

2771. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nova cerkev 2

Zagorje ob Savi

2772. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Zagorje ob Savi

Žirovnica

2773. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Jesenice za območje Občine Žirovnica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti