Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2007 z dne 1. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2007 z dne 1. 6. 2007, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2603. Uredba o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih
2604. Uredba o načelih in postopku izdelave ocene strateškega tveganja
2605. Uredba o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih
2606. Uredba o načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami
2607. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Podplanina
2608. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku Struga v Občini Polzela
2609. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

OBČINE

Dobrna

2610. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Dobrna

Horjul

2611. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2006

Krško

2612. Sklep o izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Poslovna cona Drnovo – vzhod«

Litija

2613. Obvezna razlaga Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije iz Šmartna

Log-Dragomer

2614. Odlok o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Log - Dragomer

Mirna Peč

2615. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mirna Peč
2616. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Mirna Peč
2617. Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Mirna Peč, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora

Mokronog-Trebelno

2618. Odlok o izdajanju občinskega glasila ODSEV

Murska Sobota

2619. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
2620. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Prebold

2621. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja P4/4 Kovačev hrib

Puconci

2622. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Puconci

Škocjan

2623. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan

Škofljica

2624. Pravilnik o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2625. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VS 9/10 Škofljica, za morfološko enoto 2A/1, za potrebe gradnje doma starejših občanov

Zreče

2626. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče
2627. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče
2628. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Rogli na območju Občine Zreče
2629. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Zreče
2630. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zreče
2631. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parceli št. 511/2

Razglasni del

Mednarodni razpisi

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti