Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2007 z dne 4. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2007 z dne 4. 5. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2099. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Državne volilne komisije
2100. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2101. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2102. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2103. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2104. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2105. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2106. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev in oceno dejanskega stanja, ki je lahko podlaga za odločanje o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij v Vladi Republike Slovenije, na Ministrstvu za pravosodje in Vrhovnem Državnem tožilstvu Republike Slovenije v zvezi z izvrševanjem nadzora po Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 110/02 – uradno prečiščeno besedilo), za spremembo zakonodaje in za druge odločitve v skladu z ustavnimi pristojnostmi državnega zbora
2107. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi pogodbe o nakupu pehotnih bojnih oklepnih vozil – srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 zaradi suma, da je posel politično dogovorjen, voden netransparentno in da je negospodaren, ter zaradi suma o prisotnosti klientelizma in korupcije, in za ugotovitev suma o neposredni ali posredni povezavi med sedanjimi in nekdanjimi akterji ter nosilci javnih funkcij z orožjem v obdobju 1991 do 1993

Drugi akti

2108. Odredba za parlamentarno preiskavo za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi nakupa lahkih oklepnih kolesnih vozil 6x6, vladnega letala, havbic 155 mm, sistema za upravljanje ognja (ACCS), letal Pilatus in obnovi tankov T55-S financiranih v okviru temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 do 2007

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2109. Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije
2110. Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin B-2/59, VB-4/74 in VB-5/75 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč
2111. Uredba o spremembah Uredbe o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča

MINISTRSTVA

2112. Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v postopku za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči
2113. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2004–2013)
2114. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Željne-Laze (2006–2015)
2115. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Stojna (2006–2015)
2116. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Unec - Škocjan (2004–2013)
2117. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokronog (2005–2014)
2118. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Luče (2006–2015)
2119. Pravilnik o Jajcih izpod Kamniških planin s priznano geografsko označbo
2120. Pravilnik o določitvi vizualnega in akustičnega opozorila za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike
2121. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini vloge in pogojih za izdajo dovoljenja za izvajanje univerzalnih poštnih storitev
2122. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu

USTAVNO SODIŠČE

2123. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2124. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
2125. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov
2126. Pravilnik o dopolnitvi in spremembi Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2127. Pravilnik o trgovanju s svežnji vrednostnih papirjev
2128. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
2129. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Slovenska Bistrica

OBČINE

Brežice

2130. Pravilnik o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice
2131. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Brežice

Divača

2132. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Divača

Dolenjske Toplice

2133. Sklep o začetku priprave Prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice

Gornji Petrovci

2134. Odlok o spremembi Odloka o podelitvi koncesije za urejanje, vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve na območju Občine Gornji Petrovci

Grosuplje

2135. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Grosuplje

Koper

2136. Obvezna razlaga 6. in 8. člena Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Koper
2137. Obvezna razlaga 6. in 7. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem
2138. Obvezna razlaga zadnjega odstavka 8. člena Odloka o zazidalnem načrtu »Nad Dolinsko cesto« v Kopru
2139. Odlok o upravljanju obmorskega mestnega kopališča v Kopru
2140. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper
2141. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Žusterna III«

Krško

2142. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec
2143. Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve Pomoč na domu v letu 2007
2144. Sklep o določitvi subvencije iz sredstev proračuna Občine Krško k ceni storitve Pomoč na domu v letu 2007
2145. Sklep o zamenjavi nepremičnin parc. št. 734/20 in parc. št. 363/3, k.o. Senovo, za nepremičnino parc. št. 363/4, k.o. Senovo, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
2146. Sklep o lastninjenju nepremičnin parc. št. 385, parc. št. 387, parc. št. 388 in parc. št. 389, k.o. Videm
2147. Sklep o nakupu dela nepremičnin parc. št. 1011/8 in parc. št. 1248/6, k.o. Leskovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah

Laško

2148. Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu S4 Rimske Toplice

Ljubljana

2149. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Ljubno

2150. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ljubno

Loški Potok

2151. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2006
2152. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Loški Potok

Moravske Toplice

2153. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Moravske Toplice
2154. Sklep o začetku priprave spremembe dela zazidalnega načrta Moravske Toplice – Močvar

Nova Gorica

2160. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
2161. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
2162. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Odranci

2155. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

Sevnica

2156. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2006

Šempeter-Vrtojba

2163. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2006
2164. Letni program kulture v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2007
2165. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2007

Tržič

2166. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tržič

Turnišče

2157. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Občine Turnišče
2158. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Turnišče

Vitanje

2159. Odlok o turistični taksi v Občini Vitanje

Žirovnica

2167. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Žirovnica
2168. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2006

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti