Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2007 z dne 4. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2007 z dne 4. 5. 2007

Kazalo

2139. Odlok o upravljanju obmorskega mestnega kopališča v Kopru, stran 5484.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o upravljanju obmorskega mestnega kopališča v Kopru
Št. 847-1/2007
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), spremembe predpisa z Zakonom o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe,Uradni list RS, 30/98 in Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Uradni list RS, št. 127/06) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03) in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. aprila 2007 sprejel
O D L O K
o upravljanju obmorskega mestnega kopališča v Kopru
1. člen
Upravljanje obmorskega mestnega kopališča v Kopru je izbirna lokalna gospodarska javna služba.
Javna dobrina, ki se zagotavlja na podlagi določb tega odloka, je nudenje možnosti za varno rekreacijo občanov in drugih oseb v skladu z namembnostjo kopališča.
2. člen
Izvajanje javne službe obsega upravljanje, vzdrževanje in posodabljanje objektov na kopališču, investicijske posege za izboljšanje ponudbe kopališča, organizacijo dejavnosti, ki uporabnikom kopališča zagotavlja varno in nemoteno rekreacijo v skladu z namembnostjo kopališča in predpisi, in izvajanje drugih dejavnosti na kopališču v dopolnitev rekreacijske ponudbe v skladu s tem odlokom.
3. člen
Gospodarsko javno službo upravljanje obmorskega mestnega kopališča v Kopru izvaja Javno podjetje Komunala Koper d.o.o. (v nadaljnjem besedilu tudi izvajalec javne službe).
Izvajalec javne službe opravlja dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi s tem odlokom in kopališkim redom, ki ga izvajalec javne službe sprejme v soglasju s pristojnim organom Občinske uprave Mestne občine Koper.
Kopališki red se vidno objavi ob vhodu na kopališče in na kopališču.
4. člen
Obmorsko mestno kopališče v Kopru (v nadaljnjem besedilu: kopališče) obsega zemljišče, akvatorij (vodno površino), objekte, infrastrukturo in vegetacijo na zemljišču kopališča ter inventar.
Obstoječi gostinski objekti na kopališču ne spadajo med objekte kopališča.
Zemljišče in infrastruktura iz prvega odstavka tega člena sta javno dobro.
5. člen
Uporabniki so vse fizične osebe, ki imajo pod pogoji iz tega odloka dostop na kopališče z namenom uporabe storitev predmetne javne službe. Uporaba javne dobrine, ki jo nudi gospodarska javna služba, za uporabnike ni obvezna.
6. člen
Med kopalno sezono ima med obratovalnim časom kopališča vsaka oseba možnost vstopa na kopališče pod pogoji, ki jih določa kopališki red.
Izven kopalne sezone ima vsaka oseba možnost prostega vstopa na rekreacijske površine na kopališču praviloma v času dnevne svetlobe oziroma v času, določenem s kopališkim redom, pod pogojem, da spoštuje predpisani red.
Pravica vstopa iz prejšnjih odstavkov se lahko začasno omeji z odločbo, ki jo na vlogo izvajalca javne službe zaradi obnovitvenih ali večjih vzdrževalnih del ali po uradni dolžnosti izda pristojni organ Občinske uprave Mestne občine Koper.
S kopališkim redom se lahko določijo pogoji, pod katerimi izvajalec javne službe sme posamezniku preprečiti vstop na kopališče.
7. člen
Kopalna sezona traja od 1. junija do 30. septembra.
Na obrazložen predlog izvajalca javne službe lahko pristojni organ Mestne občine Koper določi drugačen začetek ali konec posamezne sezone.
8. člen
V kopalni sezoni se zaradi izjemnih vremenskih razmer in v primerih višje sile lahko z odločbo začasno prekine obratovanje kopališča. Odločbo o začasni prekinitvi obratovanja kopališča izda pristojni organ Občinske uprave Mestne občine Koper po uradni dolžnosti ali na predlog izvajalca javne službe.
9. člen
Javna služba se financira iz proračuna Mestne občine Koper. Izvajalec javne službe mora predložiti županu v potrditev letni program in finančni načrt javne službe.
10. člen
Izvajalec javne službe mora z javnim objektom, ki ga ima v upravljanju, upravljati kot dober gospodar.
Odtujevanje javnega dobra ni dovoljeno.
Odtujevanje drugih predmetov, prejetih v upravljanje, je dovoljeno samo s soglasjem pristojnega organa Občinske uprave Mestne občine Koper in ob ustrezni vsebinski nadomestitvi odtujene stvari.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja pristojni organ Občinske uprave Mestne občine Koper.
12. člen
Koncesijska pogodba za opravljanje gospodarske javne službe »upravljanje obmorskega mestnega kopališča v Kopru«, štev.K3333-2/01, sklenjena na podlagi Odloka o koncesiji za upravljanje obmorskega mestnega kopališča v Kopru (Uradne objave, 6/1997) z gospodarsko družbo B.P.C.d.o.o., dne 22. 3. 2002, se razdre.
Pristojen organ, Komisija Občinskega sveta Mestne občine Koper v sestavi Marinko Hrvatin, predsednik, Jani Bačič, član, in Alfred Štefančič, član, najkasneje v roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka pripravi akt o razdrtju koncesijske pogodbe z dosedanjim koncesionarjem. Dosedanjemu koncesionarju se namesto odkupa koncesije podeli stavbna pravica na gostinskih objektih kopališča.
V aktu o razdrtju koncesijske pogodbe se natančno določijo medsebojne obveznosti in pravice med Mestno občino Koper in koncesionarjem.
Akt o razdrtju koncesijske pogodbe podpišeta župan in predsednik komisije iz drugega odstavka tega člena.
13. člen
Izvajalcu javne službe se kopališče izroči v upravljanje, po sklenitvi akta o razdrtju koncesijske pogodbe, s posebnim sklepom župana. Pristojni organ Občinske uprave Mestne občine Koper v sodelovanju z izvajalcem javne službe sestavi zapisnik o predaji kopališča s strani dosedanjega koncesionarja.
Do prevzema upravljanja javne službe s strani izvajalca javne službe, določenega v tem odloku, upravlja javno službo dosedanji koncesionar.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o koncesiji za upravljanje obmorskega mestnega kopališča v Kopru (Uradne objave, št. 6/97).
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 847-1/2007
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
In virtù dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
I L D E C R E T O
sulla gestione dello stabilimento balneare marittimo cittadino a Capodistria
N.: 847-1/2007
Capodistria, 20 aprile 2007
Comune citta’ di Capodistria
Il Sindaco
Boris Popovič
Ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, della Legge sui servizi pubblici economici (Gazzetta ufficiale della RS, n. 32/93, in virtù della modifica alla norma recata dalla Legge sulla conclusione della privatizzazione e sull’affidamento a privati dei soggetti giuridici di proprietà della Socetà per lo sviluppo della Slovenia (Gazz. uff. della RS, n. 30/1998) e dalla Legge sul partenariato pubblico – privato (Gazz. uff. della RS, n. 127/2006) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 aprile 2007, ha accolto il
D E C R E T O
sulla gestione dello stabilimento balneare marittimo cittadino a Capodistria
Articolo 1
La gestione dello stabilimento balneare marittimo cittadino a Capodistria è un servizio pubblico locale di rilevanza economica, a carattere facoltativo.
Il servizio pubblico, erogato ai sensi del presente decreto, consente l'utilizzo in sicurezza di detta infrastruttura da parte dei cittadini e di altre persone, nel rispetto della relativa destinazione d’uso.
Articolo 2
La prestazione del servizio pubblico prevede la gestione, la manutenzione e l’ammodernamento degli impianti, gli interventi volti a migliorarne l’offerta, l’organizzazione dell’attività primaria in modo da garantire la sicura e l’indisturbata fruizione dello stabilimento, in armonia con la rispettiva destinazione d’uso e con le norme di legge, oltre alla prestazione di altri servizi a complemento dell’offerta ricreativa, in conformità al presente decreto.
Articolo 3
L’erogazione del servizio pubblico di rilevanza economica – gestione dello stabilimento balneare marittimo cittadino – è affidata all’Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l. (nel seguito: prestatore del servizio pubblico).
Il prestatore del servizio pubblico svolge tale attività in armonia con la vigente normativa e del presente decreto, nel rispetto del regolamento dello stabilimento balneare, approvato dal suddetto prestatore del servizio pubblico di concerto con l’organo competente dell’Amministrazione comunale di Capodistria.
Il regolamento dello stabilimento balneare è esposto in maniera visibile all’entrata nello stabilimento ed all’interno del medesimo.
Articolo 4
Lo stabilimento balneare marittimo cittadino a Capodistria (nel seguito: stabilimento balneare) comprende la superficie a terra, lo specchio acqueo antistante (superficie a mare), gli impianti, l’infrastruttura, la vegetazione presente nell’area dello stabilimento ed i relativi arredi.
Gli esercizi di ristorazione presenti nello stabilimento balneare non rientrano tra le strutture del medesimo.
Il terreno e l’infrastruttura di cui al primo comma del presente articolo, fanno parte del demanio pubblico.
Articolo 5
Sono fruitori dei servizi in oggetto le persone fisiche cui è consentito l’accesso allo stabilimento balneare in conformità delle condizioni stabilite dal presente decreto, le quali vi si recano ai fini di usufruire dei servizi erogati dal servizio pubblico in oggetto. Il godimento del bene pubblico offerto dal servizio pubblico di rilevanza economica non è obbligatorio.
Articolo 6
Nella stagione di balneazione è fissato un orario di apertura dello stabilimento balneare, durante il quale chiunque può accedervi alle condizioni definite nel rispettivo regolamento.
Fuori della stagione di balneazione chiunque può accedere liberamente alle superfici ricreative dello stabilimento balneare, di regola durante le ore di luce del giorno ovvero nel periodo stabilito dal regolamento dello stabilimento di balneazione, a condizione che sia rispettato l’ordine stabilito.
Il diritto di accesso di cui ai commi precedenti può essere temporaneamente limitato con delibera dell’organo competente dell’Amministrazione comunale di Capodistria, rilasciata d’ufficio oppure su richiesta del prestatore del servizio pubblico per consentire l’esecuzione di interventi di riqualificazione o di manutenzione straordinaria.
Nel regolamento dello stabilimento balneare possono altresì venir stabilite le condizioni alle quali il prestatore del servizio pubblico può impedire ai singoli individui l’accesso allo stabilimento balneare.
Articolo 7
La stagione di balneazione inizia il 1 giugno e si protrae fino a 30 settembre.
Su proposta motivata del prestatore del servizio pubblico, l’organo competente dell’Amministrazione comunale di Capodistria può stabilire l’inizio e la conclusione della singola stagione di balneazione.
Articolo 8
Nell’eventualità di condizioni meteorologiche eccezionali ed in caso di forza maggiore, l’esercizio dello stabilimento balneare può essere sospeso con apposita delibera. Tale delibera è rilasciata dall’organo competente dell’Amministrazione comunale di Capodistria, per dovere d’ufficio oppure su proposta del prestatore del servizio pubblico.
Articolo 9
Il servizio pubblico è finanziato dal bilancio del Comune città di Capodistria. Il prestatore del servizio pubblico ha l’obbligo di sottoporre all’approvazione del sindaco il programma annuale ed il piano finanziario del servizio pubblico erogato.
Articolo 10
Il prestatore del servizio pubblico è tenuto a gestire lo stabilimento pubblico affidatogli in gestione secondo le regole di buona economia.
Non è consentita l’alienazione del bene pubblico.
L’alienazione di altri beni affidati in gestione è ammessa unicamente previo consenso dell’organo competente dell’Amministrazione comunale di Capodistria ed a condizione che si provveda al rimpiazzo del bene alienato con altro analogo.
Articolo 11
Il controllo sulla prestazione del servizio pubblico è affidato all’organo competente dell’Amministrazione comunale di Capodistria.
Articolo 12
Il contratto di concessione per l’erogazione del servizio pubblico di rilevanza economica “gestione dello stabilimento balneare marittimo cittadino a Capodistria”, n. K3333-2/01, stipulato il giorno 22. 3. 2002 in base al Decreto sulla concessione in gestione dello stabilimento balneare marittimo cittadino a Capodistria (Bollettino ufficiale n. 6/1997) con la società B.P.C.d.o.o., è dne 22. 3. 2002, è rescisso.
Entro il termine perentorio di 3 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, l’organo competente ovvero la Commissione del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, composta dal presidente Marinko Hrvatin e dai membri Jani Bačič e Alfred Štefančič, emana l’atto di rescissione del contratto di concessione stipulato con l’attuale concessionario. In sostituzione del riscatto della concessione è costituito a favore del concessionario attuale il diritto di superficie sugli esercizi di ristorazione presenti nello stabilimento balneare.
Nell’atto di rescissione del contratto di concessione sono indicati in dettaglio i diritti e gli obblighi reciproci del Comune città di Capodistria e del concessionario.
L’atto di rescissione del contratto di concessione è sottoscritto dal sindaco e dal presidente della commissione di cui al secondo comma del presente articolo.
Articolo 13
L’affidamento in gestione al prestatore del servizio pubblico dello stabilimento balneare, avviene in seguito al perfezionamento dell’atto di rescissione, con apposita delibera del sindaco. In collaborazione con il prestatore del servizio pubblico, l’organo competente dell’Amministrazione comunale di Capodistria redige il verbale di consegna dello stabilimento balneare da parte dell’attuale concessionario.
Fino all’assunzione della gestione del servizio pubblico da parte del rispettivo prestatore indicato nel presente decreto, tale gestione è affidata all’attuale concessionario.
Articolo 14
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia il Decreto sulla concessione in gestione dello stabilimento balneare marittimo cittadino a Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 6/1997).
Articolo 15
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 847-1/2007
Capodistria, 20 aprile 2007
Comune citta’ di Capodistria
Il Sindaco
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti