Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

981. Sklep o imenovanju ministra
982. Sklep o imenovanju ministra
983. Sklep o prenehanju mandata poslanca
984. Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2007

Drugi akti

985. Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dva člana Državne volilne komisije iz vrst pravnih strokovnjakov

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

987. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (EGS) o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti
988. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Gibina
989. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Orešje
990. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Rigonce
991. Uredba o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Vinica
992. Uredba o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Petrina
993. Uredba o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Babno Polje

Drugi akti

986. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije

MINISTRSTVA

994. Pravilnik o posebnem obrazcu družbene pogodbe in aktu o ustanovitvi družbe
995. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grčarice (2005–2014)
996. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravne (2005–2014)
997. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos (2006–2015)
998. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goriško (2005–2014)
999. Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja
1000. Pravilnik o spremembah Pravilnika o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu
1001. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga
1002. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows
1003. Pravilnik o spremembi Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave
1004. Pravilnik o obliki in vsebini pečata Komisije za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj
1005. Seznam izvajalcev posameznih poklicev oziroma s posameznih področij, ki morajo biti vpisani v register
1006. Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama izvajalcev posameznih poklicev oziroma s posameznih področij, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco

USTAVNO SODIŠČE

1007. Odločba o razveljavitvi 2.b člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/2000, 9/01, 12/02, 11/03, 6/04, 12/04, 13/05 in 14/06), kolikor nalaga plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od nezazidanih stavbnih zemljišč, ki komunalno niso opremljena
1008. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča

BANKA SLOVENIJE

1009. Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja

SODNI SVET

1010. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
1011. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
1012. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na prosta delovna mesta podpredsednikov sodišč

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1013. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila – SKL 2002
1014. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2007

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1015. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem

OBČINE

Ajdovščina

1016. Sklep o soglasju k cenam storitve pomoč družini na domu

Bled

1061. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2006
1062. Odlok o razglasitvi Hiše Bodešče 12 za kulturni spomenik lokalnega pomena
1063. Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja BL – M4 – Spodnje Seliše
1064. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve Predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, št. 90/98, 4/02, 39/02, 99/02, 120/05, 121/05), ureditvena enota H1 – Hotel Astoria

Brezovica

1017. Program priprave Spremembe Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP10/1 Brezovica (skrajšani postopek)

Brežice

1018. Sklep o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Občinskega lokacijskega načrta »Čistilna naprava Globoko«

Celje

1019. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje

Kranj

1020. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja MO Kranj v obdobju januar–junij 2007

Križevci

1021. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Križevci na naslednjega kandidata z liste

Krško

1022. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Krško

Ljubljana

1023. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Metlika

1024. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2007
1025. Pravilnik o spremembi Pravilnika o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih
1026. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika
1027. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Mirna Peč

1028. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2007
1029. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2008
1030. Odlok o občinskih taksah v Občini Mirna Peč
1031. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Mirna Peč

Mozirje

1032. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o grbu in zastavi Občine Mozirje
1033. Sklep o začasnem financiranju Občine Mozirje v obdobju januar–junij 2007

Murska Sobota

1034. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Podlehnik

1035. Soglasje o pristopu Občine Cirkulane k Skupni občinski upravi

Postojna

1036. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2007
1037. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2007
1038. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  v Občini Postojna

Prebold

1039. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold
1040. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Sežana

1041. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sežana
1042. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sežana

Škofja Loka

1043. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP
1044. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2007

Šmarješke Toplice

1045. Statut Občine Šmarješke Toplice

Tržič

1046. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Tržič
1047. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu na območju Občine Tržič

Vitanje

1048. Sprememba Statuta Občine Vitanje
1049. Odlok o ustanovitvi vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje

Vransko

1050. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2007
1051. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Vransko
1052. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2007
1053. Sklep o prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, katere lastnik je uporabnik socialnovarstvene storitve, v korist Občine Vransko
1054. Sklep o nižjem plačilu vrtca za čas otrokove odsotnosti zaradi upravičenih razlogov

Vrhnika

1055. Program priprave za občinski lokacijski načrt Upravni center Vrhnika

Železniki

1056. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2007
1057. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Železniki
1058. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov mladinskih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki
1059. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki
1060. Pravilnik o spremembah dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki

POPRAVKI

1065. Popravek Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil
1066. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij v Občini Logatec

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti