Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2005 z dne 14. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2005 z dne 14. 1. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

63. Uredba o spremembi Uredbe o ustanovitvi družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
64. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ES o obstojnih organskih onesnaževalih
115. Uredba o dopolnitvah Uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije

Sklepi

65. Sklep o dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije

MINISTRSTVA

66. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o postopku in pogojih za vpis posameznikov v register zasebnih raziskovalcev
67. Pravilnik o merilih čistosti za aditive
68. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za zdravstvenega inšpektorja
116. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za kompresorsko postajo Ajdovščina
117. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja kužnih bolezni in cepljenj živali v letu 2005
118. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Železniki (2004-2013)
119. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec december 2004

SODNI SVET

69. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
70. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
71. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
72. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnika okrajnega sodišča
73. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto
74. Sklep o imenovanju članov in namestnikov članov volilne komisije Sodnega sveta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

75. Tarifa Zavoda IPF za uporabo glasbenih posnetkov na internetu
76. Dogovor o podaljšanju uporabe odpovedane Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije
77. Dogovor o podaljšanju uporabe Kolektivne pogodbe o izplačilu plač za 2004 za dejavnost kovinskih materialov, livarn in kovinske ter elektroindustrije Slovenije in dogovora o pripravi nove kolektivne pogodbe
78. Sprememba slovenskega računovodskega standarda 39 - Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih

OBČINE

Ajdovščina

79. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina

Brežice

80. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na nadomestnih volitvah za župana Občine Brežice v letu 2005

Domžale

81. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Domžale za leto 2005

Kobarid

82. Sklep o javnem dobru

Kočevje

111. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Kočevje
112. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje
113. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005
114. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje

Križevci

83. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v letu 2005

Krško

84. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro mestno jedro II - Krško (skrajšani postopek)

Litija

85. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2003

Murska Sobota

86. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2005
87. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu "VRTEC" Murska Sobota

Osilnica

88. Sprememba statuta Občine Osilnica

Ravne na Koroškem

89. Sklep o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
90. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Ravne na Koroškem

Sevnica

91. Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Krmelj
92. Odlok o preimenovanju dela naselja Goveji Dol v Hinjce
93. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenska Bistrica

94. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma Občine Slovenska Bistrica
95. Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Slovenska Bistrica

Sveti Jurij ob Ščavnici

96. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
97. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma v javni uporabi

Šentjur pri Celju

98. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dramlje
99. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici
100. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Hruševec - Šentjur
101. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva
102. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
103. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Skladateljev Ipavcev Šentjur
104. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slivnica pri Celju

Škofja Loka

105. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Škofja Loka za leto 2005

Velika Polana

106. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Velika Polana v letu 2005

Vransko

107. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Vransko za leto 2005

Vrhnika

108. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Ilovica 3 na Logu
109. Program priprave lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje Kočevarjev vrt na Vrhniki (del območja urejanja V1O/1-Ljubljanska cesta, morfološki enoti 4A/1 in 4A/3)

Žiri

110. Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri
AAA Zlata odličnost