Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2005 z dne 20. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2005 z dne 20. 12. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5085. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-1D)
5086. Zakon o spremembi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-A)

MINISTRSTVA

5087. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina
5088. Pravilnik o spremembah Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil
5089. Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil
5090. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ravnanju ob izrednih dogodkih
5091. Pravilnik o spremembi Signalnega pravilnika
5092. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil
5093. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
5134. Program priprave državnega lokacijskega načrta za regionalno cesto III. reda R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve

BANKA SLOVENIJE

5094. Navodila za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice hranilnic
5095. Navodilo za izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5096. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

OBČINE

Grosuplje

5097. Odlok o ureditvenem načrtu »Upravni trikotnik«

Hajdina

5098. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Hajdina

Ig

5099. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2005

Ivančna Gorica

5100. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2006
5101. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroška za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica za leto 2006

Krško

5102. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta dela mesta Krško (Stara vas)

Ljubljana

5103. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2006

Logatec

5104. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec

Medvode

5105. Poslovnik nadzornega odbora Občine Medvode

Mežica

5106. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe in merilih za podelitev koncesije za distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter graditev in upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Mežica
5107. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2005
5108. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v letu 2006
5109. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v letu 2006
5110. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
5111. Program športa v Občini Mežica za leto 2006

Murska Sobota

5112. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar–marec 2006

Puconci

5113. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v letu 2006

Ravne na Koroškem

5114. Odredba o cenah za odvoz nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil
5115. Dopolnitev poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Ravne na Koroškem

Slovenske Konjice

5116. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta novi center (skrajšani postopek)

Sveta Ana

5117. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2006
5118. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
5119. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Šentjur pri Celju

5120. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu centralne čistilne naprave Šentjur

Štore

5121. Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Štore
5122. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
5123. Sklep o razrešitvi člana občinske volilne komisije
5124. Sklep o imenovanju člana občinske volilne komisije

Vipava

5125. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2006

Vransko

5126. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko
5127. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2006

Zreče

5128. Cenik daljinskega ogrevanja

Železniki

5129. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki
5130. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2006
5131. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2006

Žiri

5132. Odlok o razglasitvi Žirovske pristave (EŠD 9819) za kulturni spomenik lokalnega pomena
5133. Odlok o razglasitvi Matevžkove domačije (EŠD 9856) za kulturni spomenik lokalnega pomena

POPRAVKI

1. Popravek Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Hajdina

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

76. Zakon o ratifikaciji Konvencije o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike h Konvenciji o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, na voljo za podpis 19. junija 1980 v Rimu, ter k Prvemu in Drugemu protokolu o razlagi te konvencije s strani Sodišča (MKKUP)

Vlada Republike Slovenije

77. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o statusu uradnika za zvezo pri Europolu

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti protokolov o spremembah Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu
2. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu
3. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o carinskem režimu za zabojnike sklada, ki se uporabljajo v mednarodnem prevozu
4. Obvestilo o začetku veljavnosti Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki
5. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola iz leta 1992 o spremembi Mednarodne konvencije o civilni odgovornosti za škodo, povzročeno z onesnaženjem z nafto, 1969
6. Obvestilo o začetku veljavnosti Dunajskega sporazuma o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk
7. Obvestilo o začetku veljavnosti Ministrske deklaracije o trgovini z izdelki informacijske tehnologije v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO)
8. Obvestilo o začetku veljavnosti Šestega protokola k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope
9. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici
10. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah
11. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije mednarodne organizacije dela št. 173 o varstvu zahtevkov delavcev v primeru insolventnosti njihovega delodajalca (Konvencija ILO št. 173)
12. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije mednarodne organizacije dela št. 175 o delu s krajšim delovnim časom (Konvencija ILO št. 175)
13. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije mednarodne organizacije dela št. 182 o prepovedi najhujših oblik dela otrok in takojšnjem ukrepanju za njihovo odpravo (Konvencija ILO št. 182)
14. Obvestilo o začetku veljavnosti Strasbourškega sporazuma o mednarodni klasifikaciji patentov
15. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih
16. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu
17. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum INTERBUS)
18. Obvestilo o začetku veljavnosti Pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe
19. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije za preprečevanje nezakonitih dejanj zoper varnost morske plovbe
20. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola za preprečevanje nezakonitih dejanj zoper varnost ploščadi, postavljenih na epikontinentalnem pasu
21. Obvestilo o začetku veljavnosti Mednarodne konvencije o zatiranju terorističnih bombnih napadov
22. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za trto in vino s sklepno listino
23. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja
24. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu
25. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti organiziranemu kriminalu
26. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu
27. Obvestilo o začetku veljavnosti Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih
28. Obvestilo o začetku veljavnosti Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Organizacije Združenih narodov o spremembi podnebja
29. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu
30. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja
31. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu
32. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji
33. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o varstvu rastlin (spremenjene)
34. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji

Popravki

35. Popravek obvestila o začetku veljavnosti Pogodbe o patentnem pravu
AAA Zlata odličnost