Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2004 z dne 13. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2004 z dne 13. 2. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

568. Odlok o spremembah Odloka o razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-I-246/02-28 (OdZIOdlUS-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

569. Sklep o uvedbi začasnega zaščitnega ukrepa pri uvozu določenega blaga

MINISTRSTVA

570. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
571. Pravilnik o strokovnem izpitu, licencah in vodenju imenika nepremičninskih posrednikov
572. Pravilnik o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih v letu 2004
573. Pravilnik o odvzemu velikih zveri iz narave za leto 2004

OBČINE

Črnomelj

574. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Črnomelj
575. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
576. Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-1990, dopolnjene 2002/2
577. Program priprave za spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta Deponija komunalnih odpadkov za PCRO Vranoviči

Gorenja vas

578. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorenja vas
579. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Valentina na Jarčjem Brdu za kulturni spomenik lokalnega pomena
580. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
581. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Grosuplje

582. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2003 in 2004
583. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2005
584. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Grosuplje
585. Pravilnik o pogojih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov

Kobilje

586. Odlok o javnem redu v Občini Kobilje
587. Odredba o postopku vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Kobilje

Komen

588. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990-2000, za območje Občine Komen

Kranj

589. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 501/3, pot, in 501/7, pot, obe k.o. Čirče

Ljubljana

590. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2002

Postojna

591. Sklep o povprečnih stroških komunalne opremljenosti v skladu s 25. členom odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna
592. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna za leto 2004

Puconci

593. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Puconci

Vransko

594. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2002
595. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za obrtno
596. Spremembe in dopolnitve pravilnika o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Vransko
597. Sklep o sprejemu idejne zasnove zaščite kakovosti srednjega toka Savinje pred onesnaženjem s komunalnimi vodami

Zagorje ob Savi

598. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Zagorje ob Savi v letu 1994, 1997 in 2002

Zavrč

599. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč za leto 2004

Zreče

600. Cenik daljinskega ogrevanja

Železniki

601. Odlok o denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Železniki
602. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Železniki
603. Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za šport občine Železniki"
604. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Železniki za leto 2004

Žiri

605. Sklep Občine Žiri
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti