Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3869. Uredba o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Dobova
3870. Uredba o pogojih za pridobitev akreditacije plačilne agencije za izplačevanje sredstev Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada
3871. Uredba o prostovoljnem služenju vojaškega roka
3872. Uredba o merilih za potapljanje
3873. Uredba o pravnem varstvu biotehnoloških izumov
3874. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Nova vas ob Sotli
3875. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Drenovec
3876. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Sedlarjevo
3877. Uredba o spremembi uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004
3878. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu poslovanja organov javne uprave s strankami
3879. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih
3916. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin
3917. Uredba o spremembah uredbe trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem

Odloki

3880. Odlok o programu reševanja nasedlih investicij v podjetjih proizvodnje električne energije v Republiki Sloveniji
3881. Odlok o spremembah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004
3882. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Partizanske bolnišnice Trška gora za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

3883. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za hidravlične raziskave
3884. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja

MINISTRSTVA

3885. Pravilnik o določitvi števila mest državnih tožilcev na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, na okrožnih državnih tožilstvih in v Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve ter o določitvi števila mest pomočnikov državnega tožilca
3886. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
3887. Pravilnik o določitvi cen orožnih listin
3888. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dajanju biocidov v promet
3918. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3889. Ugotovitveni sklep

OBČINE

Celje

3890. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina
3891. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Črnomelj

3892. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-1990, - dopolnjene 2002/1
3893. Odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico Črnomelj
3894. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj - 1. faza
3895. Odlok o spremembi odloka o režimu na območju ob reki Kolpi
3896. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o razglasitvi p.c. Sv. Duha v Črnomlju za kulturni spomenik
3897. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o razglasitvi Stoničevega gradu v Črnomlju za kulturni spomenik
3898. Sklep o pridobitvi javnega dobra
3899. Sklep o razglasitvi objekta Cerkev Sv. Duha v Črnomlju za kulturni spomenik lokalnega pomena
3900. Sklep o razglasitvi objekta Cerkev Sv. Petra v Črnomlju za kulturni spomenik lokalnega pomena
3901. Sklep o razglasitvi objekta Haringova hiša za kulturni spomenik lokalnega pomena
3902. Sklep o razglasitvi objekta Stara šola za kulturni spomenik lokalnega pomena
3903. Sklep o razglasitvi objekta Župnišče za kulturni spomenik lokalnega pomena
3904. Sklep o razglasitvi objekta Stoničev grad za kulturni spomenik lokalnega pomena
3905. Sklep o razglasitvi objekta Sinkovičeva hiša za kulturni spomenik lokalnega pomena
3906. Sklep o razglasitvi objekta Komenda za kulturni spomenik lokalnega pomena
3907. Sklep o razglasitvi objekta Posojilnica za kulturni spomenik lokalnega pomena
3908. Sklep o razglasitvi objekta Grad za kulturni spomenik lokalnega pomena
3909. Sklep o razglasitvi arheološkega najdišča Pastoralni center za kulturni spomenik lokalnega pomena
3910. Sklep o razglasitvi objekta Bojanci - Cerkev Usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja za kulturni spomenik lokalnega pomena
3911. Sklep o pomoči družini na domu
3912. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju

Lenart

3913. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Lenart
3914. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Sv. Trojica

Šmarje pri Jelšah

3915. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
AAA Zlata odličnost