Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003

Kazalo

3914. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Sv. Trojica, stran 12096.

Na podlagi 3., 51. in 54. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41., 44., 45. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99), odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97) ter 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00, 17/01 in 7/03) je Občinski svet občine Lenart na 7. redni seji dne 8. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda
Osnovna šola Sv. Trojica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Lenart, s sedežem Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Sv. Trojica (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodi:
– enota vrtec Sv. Trojica.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Lenart.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Sv. Trojica.
Sedež zavoda je: Meznaričeva ul. 1, 2235 Sv. Trojica v Slov. gor.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Sv. Trojica.
V sestavo OŠ Sv. Trojica sodi:
– enota vrtec Sv. Trojica, s sedežem Meznaričeva ul. 1, Sv. Trojica.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli, enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju v pravnem prometu kot jih določa zakon in ta odlok.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga.
Enota vrtca v pravnem prometu nima pooblastil.
4. člen
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Sv. Trojica je pravni naslednik Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Trojica, ki je vpisan v sodni register. In prevzema vse obveznosti navedenega zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo pristojno za šolstvo.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, na sredini pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu je napisano v zgornjem delu “Javni vzgojno-izobraževalni in vzgojno varstveni zavod“, v spodnjem delu pa “Občina Lenart“. V notranjem krogu zgoraj je napis: “Osnovna šola Sv. Trojica“ Šola ima tudi pečat premera 20 mm, ki je enake oblike in z enakim napisom, kot pečat iz prvega odstavka tega člena. Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacija, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev. Med začasno odsotnostjo ga nadomešča njegov pomočnik, zadolžen za osnovnošolstvo. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila, katera nanj prenese ravnatelj. Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge delavce šole ali občinske uprave.
8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in UJP podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
in vzgojno-varstvenih potreb
9. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja in vzgojo in varstva predšolskih otrok na področju naselji Občine Lenart.
V šolski okoliš matične šole Osnovna šola Sv. Trojica spadajo naslednja naselja:
– Gočova,
– Osek,
– Sp. Senarska,
– Sp. Verjane,
– Sv. Trojica v Slov. goricah
– Zg. Senarska
– Zg. Verjane in
– Zg. Porčič.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
10. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.101 – dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– O/92.61 – obratovanje športnih objektov,
– H/55.51 – storitve menz,
– K/72.60 – druge računalniške storitve,
– K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– M/80.4 – izobraževanje odraslih,
– K/74.83 – druge poslovne dejavnosti,
– I/60.23 – drugi kopenski potniški prevozi (prevozi z kombijem),
– O/92.511 – knjižničarska dejavnost,
– O/92.32 – posredovanje, organizacija gledaliških, glasbenih in drugih kulturnih dejavnosti.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katerih izvajanje je v javnem interesu.
11. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku določenim z zakonom.
12. člen
Zavod ne sme začeti opravljanje nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registiranih dejavnosti.
13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– sveta staršev vrtca in šole.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
1. Svet zavoda
15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.
Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev matične šole v Sv. Trojici.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci šole neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok in pravila šole.
Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev, in sicer svet staršev šole dva predstavnika in sveta staršev vrtca enega predstavnika. Postopek predlaganja in volitev kandidatov se uredi s poslovnikom. Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov traja štiri leta. Za člane sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev) v zavodu.
16. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in otroka v vrtcu,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z izobraževalnim in vzgojnim delom v šoli in vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drugi splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju z opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog, za organizacijo šolske prehrane in opravljanje drugih skupnih del,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
17. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, ki traja več kot eno leto ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in o tem obvesti volilno komisijo.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev ni potrebno, če je pretekel mandat manj kot tretjini članov sveta in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom, največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravlja najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane zavoda ima učiteljski in vzgojiteljski zbor, najmanj pet delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. Postopek predlaganja kandidatov s strani učiteljskega in vzgojiteljskega zbora se uredi s poslovnikom. Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni. Predlogom kandidatov je potrebno priložiti podpise delavcev, ki predlagajo kandidate za člane sveta oziroma podpisi predlagateljev in pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.
Ti kandidati morajo imeti pasivno volilno pravico.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz matične enote, podružnične šole in iz vrtca po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov matične šole, podružnične šole in enote vrtca. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležilo več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz matične enote in vrtca. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku petih dni od dneva izvedbe glasovanja, na enak način kot razpis volitev.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral sindikat. Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če volilna komisije ne zavrne zahteve za odpoklic, mora v 30 dneh razpisati glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu. Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe odloka in zakona.
2. Ravnatelj
23. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok in pravic ter dolžnosti učencev,
– vodi del učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši kot so roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja,
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika, vodjo podružnične šole in enote vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
24. člen
Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet javnega vrtca oziroma šole. K imenovanju in razrešitvi si mora svet pridobiti soglasje ministra.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora in mnenje občine.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski, vzgojiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja. Mandat ravnatelja traja pet let.
25. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma , če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
Vodja enote vrtca
26. člen
Ravnatelj zavoda je istočasno pedagoški vodja enote vrtca.
Enoto vrtca vodi vodja enote vrtca, ki poleg dela vzgojitelja opravlja še naslednje naloge:
– organizira in vodi delo vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje vrtca z okoljem,
– obvešča starše o delu vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
27. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktivi učiteljev in strokovni aktivi učiteljev in strokovni aktiv vzgojiteljev.
28. člen
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah v vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih programih in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
29. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
30. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnih načrtom.
Strokovni aktiv v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktiv v vrtcu obravnava vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
4. Svet staršev
32. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se zavodu oblikuje svet staršev šole in svet staršev vrtca. Sveta staršev zavoda sta sestavljena tako, da ima v svetu šole oziroma v svetu vrtca, vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev šole in vrtca opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni oziroma vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim oziroma vzgojno-varstvenim delom,
– izvoli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
33. člen
Zavod lahko organizira v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
34. člen
Zavod ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu za matično enoto, vrtec in podružnične šole.
Zavod lahko ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
35. člen
Vzgojno-izobraževalno, vzgojno-varstveno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno in vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni. Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom. Znanje slovenskega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih in vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest. Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest.
36. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodih, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež, za vrtec pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra, za vrtec pa si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
37. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje enote vrtca Sv. Trojica.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je odgovoren ustanovitelju.
38. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
39. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, ki so določeni v zakonu.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad ali sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, oddelka ali starostne skupine vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega procesa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev kot nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka ali vzgoje in varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin, in iz drugih virov. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavod. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
40. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu povezan z dejavnostjo, za katero je ustanovljen samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
41. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo pristojne institucije določene z zakonom.
42. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije in ustanovitelj.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
43. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno urediti z internimi akti, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
44. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
X. OPRAVLJANJE SKUPNIH ZADEV ZA ZAVOD
45. člen
Zavod se lahko za opravljanje skupnih zadev povezuje z ostalimi zavodi na območju upravne enote. Za ustanavljanje ali združevanje v skupnosti vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih zavodov si mora zavod pridobiti soglasje ustanovitelja.
XI. JAVNOST DELA ŠOLE
46. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem učencev, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši učencev in drugi predstavniki javnosti lahko prisostvujejo sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu, razen če ravnatelj to izrecno prepove, če je to v skladu z zakonom ali drugimi predpisi.
O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
XII. POSLOVNA TAJNOST
47. člen
Ravnatelj ali drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne ali vzgojno-varstvene dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga institucija.
Osebe iz prvega odstavka so odgovorne za varovanje in uporabo podatkov proti odškodnini in kazenski odgovornosti.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gradišče (Uradni list RS, št. 24/92, 51/96, 35/98) in odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Lenart (Uradni list RS, št. 24/92 in 51/96).
49. člen
Ravnatelju Osnovne šole Sv. Trojica preneha mandat z iztekom dobe za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim s tem odlokom in zakonom.
50. člen
Novonastali zavod Osnovna šola Sv. Trojica, mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku devet mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog za katere je pristojen po zakonu opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo ter oblikuje organe zavoda v roku devet mesecev od uveljavitve tega odloka.
Ravnatelj je dolžan opraviti prevzem enote vrtca in opraviti vse potrebno, da se bo nemoteno nadaljevalo izvajanje vzgojno-varstvene in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, najkasneje do 1. 1. 2004.
Vso nepremično in premično premoženje, ki služi namenu izvajanja vzgojno-varstvene in vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Krajevni skupnosti Sv. Trojica se prenese v upravljanje Javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovne šole Sv. Trojica.
Zapadle obveznosti VVZ Lenart nastale do 1. 1. 2004 prevzame Občina Lenart.
Z ustanovitvijo zavoda le-ta prevzame delavce, ki so bili na dan začetka veljavnosti odloka v delovnem razmerju v VVZ Lenart in s tem razporejeni v enoti vrtca Sv. Trojica.
51. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64-7/03
Lenart, dne 8. julija 2003.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti