Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3810. Uredba o pogojih in merilih za sofinanciranje projektov na področju enakih možnosti žensk in moških

MINISTRSTVA

3867. Pravilnik o kakovosti in načinu izvajanja univerzalnih poštnih storitev
3868. Pravilnik o podrobnejši določitvi postopka in pogojev za izdajo dovoljenj za delo za usposabljanje in izpopolnjevanje tujcev

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3811. Sklep o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji
3812. Sklep o določitvi dokumentacije, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje družbe za upravljanje, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je podružnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati storitve upravljanja investicijskih skladov
3813. Sklep o obveščanju Agencije za trg vrednostnih papirjev o prenosu posamezne storitve upravljanja investicijskih skladov
3814. Sklep o načinu in pogojih za trženje in oglaševanje investicijskih skladov
3815. Sklep o določitvi dokumentacije, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje družbe za upravljanje, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bodo imetniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov deležni najmanj enake ravni zaščite kot drugi vlagatelji v investicijske sklade po zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
3816. Sklep o dodatni dokumentaciji, na podlagi katere lahko Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni vpliv spremenjene naložbene politike na obstoječe vlagatelje vzajemnega sklada
3817. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o spremembi pravil upravljanja in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o spremembi pravil upravljanja
3818. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskega sklada o prenosu upravljanja investicijskega sklada in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o prenosu upravljanja
3819. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o začetku likvidacije vzajemnega sklada in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o začetku likvidacije vzajemnega sklada
3820. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila delničarjem investicijske družbe o začetku likvidacije investicijske družbe in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o začetku likvidacije investicijske družbe
3821. Sklep o podrobnejši vsebini statuta investicijske družbe
3822. Sklep o podrobnejši vsebini poziva za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe
3823. Sklep o okoliščinah in kriterijih, kdaj se šteje poslovanje investicijskega sklada za ogroženo
3824. Sklep o podrobnejši opredelitvi primerov oziroma okoliščin, postopkov in drugih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni oziroma jih mora izpolnjevati vzajemni sklad, ki želi začasno ustaviti odkup enot premoženja
3825. Sklep o vrsti in obsegu dodatnih likvidnih sredstev investicijskega sklada
3826. Sklep o načinu obveščanja o nameravani odtujitvi kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje
3827. Sklep o podrobnejših kriterijih in pogojih za ugotavljanje pomembnega vpliva na upravljanje izdajatelja
3828. Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje o dejstvih in okoliščinah, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje, investicijskimi skladi in premoženjem dobro poučenih vlagateljev
3829. Sklep o podrobnejši vsebini pravil o omejitvi nastanka konflikta interesov pri upravljanju premoženja dobro poučenih vlagateljev in premoženja investicijskih skladov s strani družbe za upravljanje
3830. Sklep o pogojih za uvedbo, trgovanje in poravnavo transakcij z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu
3831. Sklep o podrobnejši vsebini in načinu vodenja evidence imetnikov neprenosljivih investicijskih kuponov
3832. Sklep o vrstah in shemah računovodskih izkazov, vsebini prilog in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje
3833. Sklep o shemah letnih in polletnih računovodskih izkazov investicijskih skladov, vsebini njihovih prilog s pojasnili, analitičnem kontnem načrtu, pravilih vrednotenja postavk v računovodskih izkazih in pravilih za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada
3834. Sklep o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada
3835. Sklep o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje
3836. Sklep o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila investicijskega sklada
3837. Sklep o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada
3838. Sklep o naložbah investicijskega sklada
3839. Sklep o poročanju o obvladovanju tveganj v zvezi z naložbami investicijskega sklada
3840. Sklep o podrobnejših pravilih o obvladovanju tveganj družbe za upravljanje
3841. Sklep o podrobnejših pogojih za priznanje indeksa in za izključitev naložb na indeksni osnovi iz izračunvanja deležev naložb investicijskih skladov
3842. Sklep o podrobnejši vsebini in načinu izdelave seznama povezanih oseb
3843. Sklep o metodologiji za izračun celotnih stroškov vzajemnega sklada, celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada in celotnih stroškov investicijske družbe
3844. Sklep o podrobnejši vsebini pravil za razdelitev ali zadržanje čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada
3845. Sklep o podrobnejši vsebini prispevka in izvlečka prospekta vzajemnega sklada
3846. Sklep o podrobnejši vsebini pravil upravljanja vzajemnega sklada
3847. Sklep o podrobnejši vsebini prispevka in izvlečka prospekta investicijske družbe
3848. Sklep o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja
3849. Sklep o vsebini, načinu in rokih poročanja o naložbah in poslih skrbnika premoženja investicijskega sklada
3850. Sklep o poročanju podružnice družbe za upravljanje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki posluje v državni članici ali tuji državi, in podružnice investicijskega sklada s sedežem v Republiki Sloveniji, ki posluje v državi članici ali tuji državi
3851. Sklep o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev in javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu

OBČINE

Kobarid

3852. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2002
3853. Odlok o javnem glasilu Občine Kobarid
3854. Odlok o občinskih cestah
3855. Spremembe in dopolnitve statuta
3856. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin za območje Občine Kobarid
3857. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Polzela

3858. Odlok o uskladitvi veljavnih PIA s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986-1990, za območje Občine Polzela, dopolnitve v letu 2002
3859. Odlok o ureditvenem načrtu kamnolom Andraž pri Polzeli

Veržej

3860. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Veržej

Vipava

3861. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Vipava
3862. Program priprave lokacijskega načrta za Vetrno elektrarno Nanos

Vitanje

3863. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje

Vrhnika

3864. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2003
3865. Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč v ZN Gabrče
3866. Pravilnik o spremembi pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejninah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti