Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003

Kazalo

3894. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj - 1. faza, stran 12078.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 67. člena zakona o urejanju prostora (ZUreP -1, Uradni list RS, št. 110/02) je Občinski svet občine Črnomelj na 7. seji dne 17. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z določili odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen leta 1989 in 1995 (SDL, št. 13/90, Uradni list RS, št. 45/95 in 57/95), odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 , dopolnjenega leta 1989, 1995 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-1990, dopolnjenega leta 1991 in 1995 (Uradni list RS, št. 43/00) in drugega odstavka 24. člena odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj I. faza (Uradni list RS, št. 27/96, 69/00 in 47/02) zaradi potreb po širitvi proizvodnje sprejme sprememba in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – I. faza.
Prvo in drugo spremembo zazidalnega načrta je izdelal projektivni biro ARHA d.o.o. Črnomelj, Ulica na utrdbah 18, pod št. 99034 v aprilu 2000 in pod št. 1.027 v aprilu 2002 (Uradni list RS, št. 69/00 in 47/02). Obe spremembi in dopolnitvi sestavljata tekstualni del in grafične priloge.
Spremembo in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu je izdelalo podjetje ARHA projektivni biro d.o.o. Črnomelj, Ul. na utrdbah 18, pod št. 3.010 v aprilu 2003. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
2. člen
V 4. členu se v točki A) SPLOŠNI POGOJI ZA POSEGE IN OBLIKOVANJE OBMOČJA za četrtim odstavkom doda peti odstavek:
“Začasni montažni objekt za skladiščenje je predviden na obstoječih parkiriščih na zahodni strani kompleksa. Investitor je pred postavitvijo začasnega objekta dolžan zagotoviti nadomestno število parkirnih mest, ki jih izgubi. Pred izgradnjo lakirnice se premestijo zabojniki za odpadne surovine in sicer na zahodno stran kompleksa, kjer je v zazidalnem načrtu že predvideno skladišče odpadnih surovin.“
3. člen
V 5. členu se v točki B. Urbanistično – arhitekturni pogoji za objekte za enaindvajsetim odstavkom doda novo besedilo:
“Lakirnica bo locirana ob zahodni fasadi južne proizvodne hale. Pred izgradnjo je potrebno prestaviti zabojnike za zbiranje odpadnih surovin, katerih lokacija je že predvidena v zazidalnem načrtu na zahodnem delu kompleksa (objekt št. 8, s/d št. 99036, Uradni list RS, št. 69/00).
Lakirnica je že obstoječa v južni proizvodni hali. Ker pa nastajajo potrebe po povečani površini za potrebe samega proizvodnega procesa, je potrebno prostor za lakirnico zagotoviti drugje. Najprimernejša rešitev je lokacija ob zahodni fasadi hale, na mestu, kjer so obstoječi zabojniki za zbiranje odpadnih surovin. Le-te je, kot je že bilo navedeno, potrebno prestaviti.
Horizontalni gabariti predvidene lakirnice so 11 x 34 m. Gradbena linija na jugu mora biti poravnana z obstoječo linijo južne hale. Streha naj bo ravna, z minimalnim naklonom do 10°, skrita za atiko. Višinsko objekt ne sme presegati višine obstoječe hale, oblikovno pa se mora podrejati obstoječim objektom.
Začasni montažni objekt – skladišče je predviden na zahodni strani kompleksa, kjer so obstoječa parkirišča, po zazidalnem načrtu pa je tam predvidena nova proizvodna hala. Začasni montažni objekt se bo postavil za potrebe skladiščenja vhodnih materialov in gotovih izdelkov. Dovoljeni maksimalni horizontalni gabariti so 40 x 20 m. Vertikalni gabarit bo obsegal pritličje, višina slemena je lahko maksimalno 7,5 m.
Vzdolžna os objekta mora biti orientirana v smeri sever – jug, objekt mora biti lociran tako, da je zahodna gradbena linija poravnana z robom obstoječega parkirišča, severna gradbena linija pa poravnana z linijo energetskega objekta.
Streha začasnega montažnega objekta bo ločna, krita s termoizolacijsko membrano.
Pred postavitvijo objekta je investitor dolžan zagotoviti enako število parkirnih mest, ki jih izgubi s postavitvijo objekta.
Začasni objekt se pred izgradnjo nove proizvodne hale odstrani.”
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA
4. člen
V 7. členu se v podpoglavju “Parkirišča” doda besedilo:
“Parkirišča na zahodni strani kompleksa, ki se ukinejo s postavitvijo novega montažnega objekta, je investitor dolžan zagotoviti v enakem številu pred postavitvijo objekta.”
5. člen
V 8. členu se v poglavju “Oskrba s pitno, tehnološko in požarno vodo” za četrtim odstavkom doda besedilo:
“Pred izgradnjo nove lakirnice je potrebno prestaviti hidrant in del hidrantnega omrežja na zahodni strani južne proizvodne hale. Hidrantni vod se prestavi minimalno 5 m od objekta.”
Peti odstavek postane šesti.
6. člen
V 9. členu se v poglavju “Kanalizacija” za petim odstavkom doda besedilo:
“Odpadne vode iz lokacije nove lakirnice na zahodni strani južne proizvodne hale se prečiščujejo preko rekonstruirane čistilne naprave. Novi vodi do čistilne naprave bodo potekali znotraj obstoječega omrežja. Ker gre samo za prestavitev delovnega procesa lakiranja na drugo lokacijo, se količina odpadnih vod ne bo bistveno povečala.“
Šesti odstavek postane sedmi, sedmi odstavek postane osmi, osmi odstavek postane deveti.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA PRI IZVAJANJU
TEGA ZAZIDALNEGA NAČRTA
7. člen
V 23.a členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek:
“Pred postavitvijo začasnega montažnega objekta za potrebe skladiščenja je investitor dolžan zagotoviti enako število parkirnih mest, ki jih izgubi z novim objektom.”
VIII. FAZNOST GRADNJE
8. člen
V 25. členu se v točki I. ETAPA za peto alineo doda besedilo:
“– lakirnica,
– začasni montažni objekt – skladišče (Z stran kompleksa)”.
IX. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Ostale določbe odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj I. faza (Uradni list RS, št. 27/96) in odloka o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza (Uradni list RS, št. 69/00 in 47/02) se ne spreminjajo in ostanejo v veljavi.
10. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005/01/99
Črnomelj, dne 17. julija 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost