Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

5714. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi in imenovanju članov Nazornega odbora SAPARD

Drugi akti

5715. Odločba o imenovanju za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

MINISTRSTVA

5716. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil
5717. Pravilnik o razvrstitvi zdravilnih rastlin
5718. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v novembru 2003
5719. Znesek premije in znesek davčne olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
5720. Seznam standardov, ki dopolnjuje seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo

USTAVNO SODIŠČE

5721. Odločba o razveljavitvi druge točke 1. člena odloka o komunalnih taksah, kolikor se nanaša na napise, objave in druge oblike reklamnih oglasov, ki se nahajajo na zemljiščih in stavbah v zasebni lasti
5722. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklep Vrhovnega sodišča
5723. Odločba o presoji zakonskih določb o usklajevanju pokojnin
5724. Odločba, da določbe enajstega odstavka 63. člena Stanovanjskega zakona, tretjega odstavka 7. člena Odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in Navodila o načinu uveljavljanja znižane neprofitne najemnine za upravičence do najema socialnega stanovanja niso v neskladju z Ustavo, ter o zavrženju zahteve za oceno ustavnosti tretjega odstavka 63. člena Stanovanjskega zakona

BANKA SLOVENIJE

5725. Razlaga o uporabi kolektivne pogodbe Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5726. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji
5727. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o shemah letnih in polletnih računovodskih izkazov investicijskih skladov, vsebini njihovih prilog s pojasnili, analitičnem kontnem načrtu, pravilih vrednotenja postavk v računovodskih izkazih in pravilih za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada
5728. Sklep o poročanju o obvladovanju tveganj v zvezi z naložbami investicijskega sklada
5729. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje
5730. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o poročanju agenciji za trg vrednostnih papirjev in javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
5731. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejših pravilih o obvladovanju tveganj družbe za upravljanje
5732. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o računovodskih izkazih vzajemnih pokojninskih skladov
5733. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada
5734. Sklep o podrobnejši vsebini letnega poslovnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada
5735. Spremembe in dopolnitve študentske ustave Študentske organizacije Slovenije

OBČINE

Benedikt

5736. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2004

Bohinj

5737. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taksah za priključitev na javni vodovod in kanalizacijo v Občini Bohinj
5738. Sklep o uskladitvi cen komunalnih storitev

Borovnica

5739. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica

Cerkvenjak

5740. Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2004
5741. Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2005
5742. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5743. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak za leto 2004

Dol pri Ljubljani

5744. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2004

Gornji Petrovci

5745. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci
5746. Odlok o predkupni pravici Občine Gornji Petrovci na nepremičninah
5747. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2004
5748. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci za leto 2004

Grad

5749. Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Horjul

5750. Sklep o določitvi cen programov posameznih programov za predšolsko vzgojo v Vrtcu pri OŠ Horjul

Hrpelje-Kozina

5751. Sklep Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2004

Ivančna Gorica

5752. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2004
5753. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroška za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica

Kočevje

5754. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004

Lendava

5755. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2002
5756. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Lendava
5757. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za leto 2004

Luče

5758. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče za leto 2004
5759. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Luče
5760. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2004 v Občini Luče

Majšperk

5761. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2004

Markovci

5762. Odlok o rebalansu proračuna Občine Markovci za leto 2003
5763. Odlok o spremembi proračuna Občine Markovci za leto 2004
5764. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5765. Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila List iz Markovcev
5766. Sprememba odloka o izdajateljstvu javnega glasila "List iz Markovcev"
5767. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
5768. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
5769. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Miren-Kostanjevica

5770. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5771. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Miren-Kostanjevica

Mozirje

5772. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2004

Nova Gorica

5773. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica

Odranci

5774. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Odranci
5775. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Odranci

Polzela

5776. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v letu 2004
5777. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Postojna

5778. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna

Prebold

5779. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5780. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Prebold

Ravne na Koroškem

5781. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
5782. Sklep o določitvi cen programov v javnem Vrtcu Ravne na Koroškem
5783. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje matičnih okolišev Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem, za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 20/86 in 9/93) v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP; sprememba oziroma dopolnitev PUP za podeželje oziroma razpršeno gradnjo

Razkrižje

5784. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2004
5785. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje
5786. Odlok o dopolnitvi odloka o predkupni pravici Občine Razkrižje

Ribnica

5787. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5788. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Ribnica v letu 2004
5789. Pravilnik o urejanju pokopališča v Prigorici

Rogašovci

5790. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2004
5791. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci

Rogatec

5792. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
5793. Odlok o ekološki pristojbini v Občini Rogatec na mejnem prehodu Dobovec
5794. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah
5795. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Rogatec za leto 2004

Semič

5796. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Semič v letu 2004

Sevnica

5797. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2003
5798. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2004
5799. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica

Slovenske Konjice

5800. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2004
5801. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Stanovanjskega sklada občine Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada občine Slovenske Konjice
5802. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
5803. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004

Škofja Loka

5804. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2004

Štore

5805. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2002
5806. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Štore za leto 2003
5807. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Štore
5808. Sklep o povišanju ekonomske cene vrtca v Občini Štore

Trebnje

5809. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
5810. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Velika Polana

5811. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2003
5812. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5813. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Velika Polana v letu 2004

Veržej

5814. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2004

Zagorje ob Savi

5815. Pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi

Zreče

5816. Cenik daljinskega ogrevanja

Železniki

5817. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2004
5818. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2004
5819. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Železniki
5820. Pravilnik za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki

Žetale

5821. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2004

Žiri

5822. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2004

Žužemberk

5823. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2003
5824. Odlok o financiranju političnih strank v Občini Žužemberk
5825. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žužemberk
AAA Zlata odličnost