Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2003 z dne 19. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2003 z dne 19. 12. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5477. Uredba o lokacijskem načrtu za vplivno območje plazu Stovže v Občini Bovec
5479. Uredba o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naložbe v kapital pravnih oseb

Sklepi

5478. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka

MINISTRSTVA

5413. Pravilnik o vrsti in obliki opozorilnih in obvestilnih znakov, znakov za prepoved in znakov za obveznost na smučišču
5414. Pravilnik o tehničnih pogojih za obratovanje smučišč in zaščitnih sredstvih
5415. Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka
5416. Pravilnik o spremembah pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
5417. Pravilnik o ugotavljanju podatkov za seme gozdnega drevja
5418. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jelovica (2002-2011)
5419. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Novo mesto - jug (2002-2011)
5420. Program priprave državnega lokacijskega načrta za kompresorsko postajo Ajdovščina

USTAVNO SODIŠČE

5421. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 29. člena Zakona o bančništvu ni v neskladju z Ustavo
5422. Odločba, da se sodba Vrhovnega sodišča RS, št. I Up 662/2000 z dne 26. 2. 2003 razveljavi in se zadeva vrne Vrhovnemu sodišču RS v novo odločanje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5423. Pravilnik o odlogu, delnem oziroma celotnem odpisu ali obročnem odplačilu dolga za obvezno zdravstveno zavarovanje
5424. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje

OBČINE

Brežice

5425. Sprememba in dopolnitev odloka o gospodarskih javnih službah
5426. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2004

Črna na Koroškem

5427. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2003
5428. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2004
5429. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2004
5430. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črna na Koroškem
5431. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Črna na Koroškem
5432. Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na Koroškem

Dobrepolje

5433. Odlok o občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Dobrepolje
5434. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Dobrepolje
5435. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrepolje za leto 2004

Gorišnica

5436. Javna razgrnitev in javna razprava osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gorišnica

Ivančna Gorica

5437. Sklep o višini sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja na območju Polževske planote v Občini Ivančna Gorica

Kozje

5438. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2003
5439. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Kozje
5440. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
5441. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje za leto 2004

Kranj

5442. Odredba o omejevanju dostopa in uporabe tehničnega pripomočka za upravljanje s sistemom fizične zapore območja za pešce starega dela mesta Kranja

Križevci

5443. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Križevci za leto 2004

Krško

5444. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško
5445. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški center Krško
5446. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Krško

Litija

5447. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Litija

Ljubljana

5448. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
5449. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Pedenjped
5450. Sklep o spremembah sklepa o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana

Medvode

5451. Odlok o občinskih cestah v Občini Medvode
5452. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Metlika

5453. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika

Mozirje

5454. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2003
5455. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Mozirje
5456. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2004

Nova Gorica

5457. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2003
5458. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5459. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5460. Sklep o javni razgrnitvi javnega dobra
5461. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
5462. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Novo mesto

5463. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2004
5464. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto
5465. Sklep o uskladitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih v Mestni občini Novo mesto

Podčetrtek

5466. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2004

Sežana

5467. Sklep o začasnem financiranju
5468. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Suhozemni terminal Sežana

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

5469. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v letu 2004

Trebnje

5470. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje
5471. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Krajevne skupnosti Šentrupert v Občini Trebnje za kulturne spomenike lokalnega pomena
5472. Odlok o razglasitvi gradu Mirna za kulturni spomenik lokalnega pomena
5473. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v 1. trimesečju 2004

Turnišče

5474. Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 2003

Vodice

5475. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1384/3, k.o. Vodice in o prodaji predmetne nepremičnine

Železniki

5476. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Železniki v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti