Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2003 z dne 24. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2003 z dne 24. 10. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4548. Uredba o uravnavanju obsega vinogradniških površin
4608. Uredba o spremembah uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2003
4609. Uredba o dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago

Drugi akti

4610. Sprememba poslovnika Vlade Republike Slovenije

MINISTRSTVA

4549. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brda (2002-2011)
4550. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Istra (1999-2008)
4551. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grintovec (2000-2009)
4552. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gotenica (2002-2011)
4553. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kamnik (2000-2009)
4554. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mala Gora-Ortnek (2002-2011)
4555. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rogaška Slatina (2002-2011)
4556. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Struge (2002-2011)
4557. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravnik (2001-2010)
4558. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zreče (2001-2010)
4559. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sevnica (2003-2012)
4560. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šmarje (2003-2012)
4561. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o krmnih dodatkih
4562. Navodilo o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2003

USTAVNO SODIŠČE

4563. Odločba o razveljavitvi odločitev o stroških postopka

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4564. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka: ABC 1, POSLUŠAMO - GOVORIMO, PIŠEMO - BEREMO, 3 deli, samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik v 1. razredu devetletne osnovne šole
4565. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka: SVET ŠTEVIL 1, učbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko za prvi razred
4566. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: SVET ŠTEVIL 1, delovni zvezek za matematiko za prvi razred
4567. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ICH UND DEUTSCH 2, delovni zvezek za nemščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4568. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka: PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, učbenik z elementi delovnega zvezka
4569. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka: DIATONIČNA HARMONIKA, 1. del, učbenik z elementi delovnega zvezka za diatonično harmoniko v 1. razredu osnovnega glasbenega izobraževanja
4570. Sklep o potrditvi učbenika: DIATONIČNA HARMONIKA, učbenik za diatonično harmoniko v 1. razredu osnovnega glasbenega izobraževanja
4571. Sklep o potrditvi zbirke nalog: ZBIRKA NALOG ZA SREDNJEŠOLCE, MATEMATIKA, KOTNE FUNKCIJE, VEKTORJI, zbirka nalog za matematiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
4572. Sklep o potrditvi učbenika: MATEMATIKA - števila, 1. letnik srednjega strokovnega izobraževanja za odrasle
4573. Sklep o potrditvi učbenika: MATEMATIKA - linearna funkcija 1. letnik srednjega strokovnega izobraževanja za odrasle
4574. Pravilnik o spremembah pravilnika o načinu in pogojih dodeljevanja ter kriterijih za dostop do čezmejnih prenosnih zmogljivosti
4575. Poročilo o gibanju plač za avgust 2003

OBČINE

Bistrica ob Sotli

4576. Sklep o višini cene storitve "Pomoč na domu"

Brežice

4577. Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice

Celje

4578. Sklep o javni razgrnitvi predloga Lokacijskega načrta za pešpot s kolesarsko stezo od cerkve Sv. Duha do Šmartinskega jezera
4579. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Črnomelj

4580. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2003
4581. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Črnomelj
4582. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj
4583. Pravilnik o spremembah pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini Črnomelj
4584. Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini Črnomelj (uradno prečiščeno besedilo)
4585. Sklep Občinskega sveta občine Črnomelj o ukinitvi statusa javnega dobra
4586. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
4587. Program priprave za občinski lokacijski načrt mestno jedro Črnomlja

Dolenjske Toplice

4588. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Dolenjske Toplice in Sela pri Dolenjskih Toplicah
4589. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Dolenjske Toplice

Kamnik

4590. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Kidričevo

4591. Odlok o komunalnih taksah v Občini Kidričevo
4592. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Kidričevo
4593. Odlok o ustanovitvi javnega glasila Ravno polje
4594. Sklep o določitvi programske zasnove glasila "Ravno polje"
4595. Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo
4596. Sklep o višini najemnine za šotor
4597. Sprememba pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Komen

4598. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za ureditev komunalne infrastrukture za naselji Štanjel in Kobdilj
4599. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za staro jedro naselja Štanjel

Metlika

4600. Odlok o predkupni pravici Občine Metlika na nepremičninah
4601. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika
4602. Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Metlika

Mirna Peč

4603. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč

Radeče

4604. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Radeče

Sveti Jurij ob Ščavnici

4605. Odlok o dodelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
4606. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Zreče

4607. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Zreče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti