Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2003 z dne 24. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2003 z dne 24. 10. 2003

Kazalo

4602. Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Metlika, stran 14355.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/97, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US in 70/00) in 11., 12. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 62/02) je Občinski svet občine Metlika na 6. seji dne 2. 10. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Metlika s tem pravilnikom določa kriterije, postopke in merila za vrednotenje socialno varstvenih programov humanitarnih oziroma dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč, invalidskih organizacij oziroma društev in drugih izvajalcev na področju zdravstvenega in socialnega varstva, ki so lokalnega pomena in jih iz javnih sredstev sofinancira Občina Metlika.
2. člen
Občina Metlika vsako leto v proračunu določi višino sredstev za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Metlika.
3. člen
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika niso namenjena za sofinanciranje:
– programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost) za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov,
– investicij.
II. KRITERIJI ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV
4. člen
Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko:
– javni socialno-varstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Metlika, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Metlika,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialne stiske občanov Občine Metlika.
5. člen
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani in imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini Metlika oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Metlika,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
III. POSTOPEK
6. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov,
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava in potrditev predlogov,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi – sklepi o sofinanciranju,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb – poročila o izvedbi programov.
7. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog občinske uprave župan s sklepom.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– pogoje za prijavo na razpis,
– vrednost sredstev razpisa,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok za prijavo,
– način dostave predlogov,
– rok v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Javni razpis se objavi v javnem glasilu in na oglasni deski občine.
9. člen
Če komisija ugotovi, da prijava katerega od izvajalcev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku sedmih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje obravnave izločijo vse nepopolne prijave.
10. člen
Pregled, ocenitev in predlog izbora programov in višine sofinanciranja pripravi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Komisija je sestavljena iz:
– enega predstavnika CSD Metlika,
– enega predstavnika odbora za družbene dejavnosti, ki je hkrati član občinskega sveta,
– enega predstavnika Občinske uprave občine Metlika.
11. člen
O sofinanciranju prijavljenih programov in razporeditvi sredstev odloči s sklepom, na podlagi predloga komisije, tajnik občine.
12. člen
Na sklep tajnika občine je možna pritožba v roku 15 dni od prejema sklepa pri županu Občine Metlika. Sklep, ki ga na podlagi pritožbe izda župan, je dokončen.
13. člen
Župan z izbranimi izvajalci sklene letno pogodbo o sofinanciranju programov. V pogodbi se opredeli izbran program, višino odobrenih sredstev, roke za zagotovitev finančnih sredstev, način nadzora nad namensko porabo sredstev in ostala določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
IV. MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV
14. člen
Komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje upošteva naslednja merila:
– Finančna vrednost programa         0-20 točk
– Pomoč družinam in posameznikom
 izven organizacije             0-20 točk
– Predavanja za člane             0-5 točk
– Predavanja za širše okolje         0-10 točk
– Izleti, ekskurzije             0-10 točk
– Športno udejstvovanje            0-5 točk
– Kulturno udejstvovanje           0-5 točk
– Izdajanje glasila, biltena         0-5 točk
– Organizacija dobrodelnih prireditev    0-20 točk
– Članstvo (samo občani Občine Metlika)   0-20 točk
15. člen
Kolikor je dejavnost izvajalca, ki je navedena v šesti in sedmi alinei 14. člena, že sofinancirana iz drugih proračunskih postavk, se izvajalcu za to dejavnost ne dodeli točk.
16. člen
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji, ki so navedeni v 14. členu.
Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
V. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004.
Št. 013-14/03
Metlika, dne 2. oktobra 2003.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti