Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2002 z dne 10. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2002 z dne 10. 5. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1962. Uredba o spremembi uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico
1963. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih storitev
2002. Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev

MINISTRSTVA

1964. Pravilnik o svetu uporabnikov
1965. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo
1966. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec april 2002

BANKA SLOVENIJE

1967. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 13. 5. do 19. 5. 2002

SODNI SVET

1968. Sklep o spremembi sklepa o razpisu volitev članov personalnih svetov sodišč
1969. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1970. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za april 2002
1971. Pravila igre na srečo "Hitra srečka"
1972. Dodatek št. 1 k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"

OBČINE

Beltinci

1973. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Beltinci

Črna na Koroškem

1974. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2001
1975. Sklep o razglasitvi trajno varovanih gozdov
1976. Program priprave delnih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen leta 1990 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem od leta 1986 do leta 1990, spremenjen in dopolnjen leta 1990 na območju Občine Črna na Koroškem - za posamezno poselitveno območje "TEBER" (razširitve PUP št. 1)

Ljubljana

1977. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CO 5/2 Plinarna, CO 5/3 Zdravstveni dom in CO 5/4 Vojašnica 4. julij (Metelkova)
1978. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ljubljana Center
1979. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban
1980. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Črnuče
1981. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Hansa Christiana Andersena
1982. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jarše
1983. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jelka
1984. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mladi rod
1985. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mojca
1986. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Najdihojca
1987. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Otona Župančiča
1988. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped
1989. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Šentvid
1990. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Viški vrtci
1991. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Zelena jama

Markovci

1992. Odlok o režijskem obratu v Občini Markovci
1993. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Markovci

Postojna

1994. Sklep o ukinitvi statusa splošne rabe
1995. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1996. Pravilnik o odvozu nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil in predmetov
1997. Pravilnik o financiranju športa v Občini Postojna

Ravne na Koroškem

1998. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta rekonstrukcije dovozne ceste JP 850670 v naselju "Breznik" v Kotljah

Sevnica

1999. Odlok o začasnem zadržanju uporabe 8. člena odloka o urbanističnem redu Občine Sevnica
2000. Program priprave prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Sevnica

Šentjur pri Celju

2001. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrijske cone, Šentjur pri Celju

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

39. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola o spremembah protokola 3 o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
40. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola 1 o spremembah protokola 3 o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost