Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2001 z dne 26. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2001 z dne 26. 4. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1827. Zakon o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine (ZCUKPIL)
1828. Zakon o telekomunikacijah (ZTel-1)
1829. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-A)
1830. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del gradnje in vzdrževanja javne železniške infrastrukture (ZPSZZI)
1831. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-C)

Sklepi

1832. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat
1833. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu z drugim odstavkom 9. člena zakona o poslancih
1834. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi
1835. Sklep o določitvi datuma začetka postopka za ustanovitev občin, za določitev njihovih območij, za spremembo območij občin ter za spremembo imen in sedežev občin

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1836. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora Republike Slovenije prešel na naslednjega kandidata

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1837. Sklep o potrditvi učbenika: GOSTINSKO POSLOVANJE
1838. Sklep o potrditvi učbenika: PRAVO, Uvod v civilno in gospodarsko pravo
1839. Sklep o potrditvi učbenika: MIKROBIOLOGIJA
1840. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: RAČUNOVODSTVO 1 - VAJE
1841. Sklep o potrditvi učbenika: GOSPODINJSTVO
1842. Sklep o potrditvi učnega sredstva: UVOD V PROGRAMIRANJE V PROGRAMSKEM OKOLJU DELPHI
1843. Sklep o potrditvi učbenika: STATISTIKA ZA KOMERCIALISTE
1844. Sklep o potrditvi učbenika: OBLIKOVANJE TEKSTILA 1
1845. Pravilnik o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov
1846. Pravila za delovanje trga z električno energijo
1847. Sprememba statuta Zdravniške zbornice Slovenije
1848. Dopolnitve pravil kviz loterije "Dobim podarim"
1849. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije "Dobim podarim"
1850. Dodatek k pravilom kviz loterije Dobim podarim

OBČINE

Brežice

1851. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2001
1852. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice
1853. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2001
1854. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 za območje "Mizarstvo Medved" Občine Brežice dopolnitev 2000/02

Celje

1855. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta rekreacijskega centra "Na Golovcu"
1856. Program priprav ureditvenega načrta za območje pri pregradi na Šmartinskem jezeru
1857. Program priprave ureditvenega načrta za območje čolnarne Muzelj

Dobrna

1858. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2001
1859. Sklep o povišanju cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Dobrna

Kozje

1860. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada

Kranj

1861. Pravilnik o obrazcu, postopku za izdajo in načinu uporabe službene izkaznice za inšpektorje

Kungota

1862. Odlok o turistični taksi v Občini Kungota
1863. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kungota za leto 2001

Loški Potok

1864. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2000
1865. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok (sprememba 2001)
1866. Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Loški Potok
1867. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok za leto 2001
1868. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2001 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Loški Potok

Odranci

1869. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2000
1870. Poslovnik Občinskega sveta občine Odranci

Postojna

1871. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2001

Puconci

1872. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Puconci prešel na naslednjega kandidata

Ravne na Koroškem

1873. Sklep o imenovanju predsednice občinske volilne komisije

Sevnica

1874. Sklep o podaljšanju veljavnosti sklepa o začasni razglasitvi za spomenik

Šentjernej

1875. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej - dopolnjene 2001

Škocjan

1876. Sklep o postopnem povišanju cen komunalnih storitev na območju Občine Škocjan
1877. Pravilnik o javnem vodovodu v Občini Škocjan
1878. Pravilnik za obračun oskrbe z vodo v Občini Škocjan iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
1879. Pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Škocjan
1880. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije v Občini Škocjan
1881. Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti

Trebnje

1882. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje
1883. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje
1884. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje

Turnišče

1885. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2000

Velike Lašče

1886. Odlok o čiščenju in odvajanju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Velike Lašče
1887. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Velike Lašče
1888. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Velike Lašče
1889. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče

Vitanje

1890. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2000
1891. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2001
1892. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno?izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vitanje

Zavrč

1893. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2000
1894. Sklep o povečanju vrednosti povračil za priključke na vodovodno omrežje na celotnem območju Občine Zavrč

Zreče

1895. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986?2000 in družbenega plana za srednjeročno obdobje 1986?1990 v letih 1993 in 1994 za območje Občine Zreče

Žiri

1896. Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2000
1897. Odlok o komunalnem prispevku za Občino Žiri
1898. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za območje Občine Žiri
1899. Sklep o ukinitvi javnega dobra
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti