Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2001 z dne 28. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2001 z dne 28. 4. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1900. Uredba o spremembah uredbe o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti
1901. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije
1902. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav

Sklepi

1903. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi in sestavi Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi
1947. Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije

MINISTRSTVA

1904. Odredba o spremembi odredbe o cenah in normativih za določanje cen projektne dokumentacije za popotresno obnovo objektov
1905. Odredba o spremembi odredbe o cenah in normativih za določanje cen gradbenih del za popotresno obnovo objektov
1906. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun vrednosti nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora
1907. Pravilnik o spremembah pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive
1908. Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči in denarne pomoči
1909. Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil
1910. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
1911. Odločba o prenehanju veljavnosti odločbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domače in divje perutnine ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domače in divje perutnine iz regij Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Umbrija, Lombardija in Piemonte
1912. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije za določene pošiljke zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
1913. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
1948. Odredba o pošiljanju obvestila o spremembi cen
1949. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
1950. Odredba o začasnem zavarovanju Mirtoviškega potoka

BANKA SLOVENIJE

1914. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 30. 4. do 6. 5. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1915. Poročilo o gibanju plač za februar 2001

OBČINE

Cerkno

1922. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Cerkno

Dobje

1923. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2001
1924. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 2000
1925. Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Dobje
1926. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Dobje

Grosuplje

1927. Sklep o oprostitvi plačila nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče

Hodoš

1928. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2001
1929. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Hodoš
1930. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Hodoš
1931. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Hodoš

Lenart

1932. Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Lenart

Ljubljana

1916. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 2001
1917. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana
1918. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1919. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1920. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1921. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Mislinja

1933. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme v letu 2001 na območju Občine Mislinja

Slovenj Gradec

1934. Sklep o cenah ravnanja s komunalnimi odpadki in vodarine
1935. Program priprave zazidalnega načrta "ZN Celjska - center"
1936. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
1937. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Slovenska Bistrica

1938. Odredba o območjih kratkotrajnega parkiranja - modre cone v mestu Slovenska Bistrica

Šentjur pri Celju

1939. Odlok o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Šentjur pri Celju
1940. Odlok o spremembi in dopolnitvi dela zazidalnega načrta Gorica pri Slivnici
1941. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov

Trebnje

1942. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje
1943. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi zemljišča v splošni rabi
1944. Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v Občini Trebnje
1945. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za programsko zasnovo za zazidalni načrt "Stari trg - DSO"
1946. Program priprave zazidalnega načrta "Stari trg - DSO"

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

24. Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o iskanju in reševanju na morju, 1979 (MKIRM)
25. Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o pripravljenosti, odzivanju in sodelovanju pri onesnaženju z olji, 1990 (MKPOO)
26. Zakon o ratifikaciji Konvencije z dne 31. januarja 1963, ki dopolnjuje Pariško konvencijo z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in s Protokolom z dne 16. novembra 1982 (MKDPK)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost